settings icon
share icon
Otázka

Je Boh muž alebo žena?

Odpoveď


Pri skúmaní Písma sú nám zrejmé dve skutočnosti. Po prvé, Boh je Duch a nemá ľudské vlastnosti či obmedzenia. Po druhé, všetky dôkazy obsiahnuté v Písme svedčia o tom, že Boh sa ľudstvu zjavil v mužskej podobe. V prvom rade potrebujeme pochopiť Božiu skutočnú podstatu. Boh je, prirodzene, Osoba, pretože vykazuje všetky charakteristiky osobnosti: Boh má myseľ, vôľu, intelekt aj emócie. Boh komunikuje, má vzťahy a Božie osobné skutky sú zdokumentované naprieč celým Písmom.

V Jánovi 4:24 sa uvádza: „Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a v pravde.“ Boh je duchovná bytosť, a teda nemá fyzické ľudské vlastnosti. Niekedy sa však v Písme používa obrazný jazyk, ktorým sa Bohu prisudzujú ľudské vlastnosti, aby ho ľudia vedeli lepšie pochopiť. Takéto prenášanie ľudských vlastností na Boha sa nazýva „antropomorfizmus“. Boh (duchovná bytosť) využíva antropomorfizmus ako prostriedok, ako podať pravdu o svojej podstate ľuďom, fyzickým bytostiam. Ako fyzické bytosti sme len obmedzene schopní chápať javy, ktoré presahujú hmotný svet, a preto nám antropomorfizmus v Písme pomáha pochopiť, kým Boh vlastne je.

Zvykneme mať ťažkosti napríklad pri skúmaní faktu, že ľudstvo je stvorené na Boží obraz. V Genezis 1:26-27 sa píše: „Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.“

Obaja, muž a žena, sú stvorení na Boží obraz, a to v tom zmysle, že sú nadradení všetkému ostatnému stvorenstvu, pretože tak, ako Boh, majú vlastnú myseľ, vôľu, intelekt, emócie a morálku. Zvieratá nemajú ani morálku, ani ďalšie nehmotné elementy človeka. Boží obraz je duchovný element, ktorým disponuje iba ľudstvo. Boh stvoril ľudstvo na to, aby s Ním mali vzťah. Ľudia sú jediné bytosti utvorené na tento účel.

Vzhľadom na to treba pripomenúť, že muž a žena sú iba utkaní na obraz Boží – nie sú malými „kópiami“ Boha. Existencia dvoch pohlaví nevyhnutne neznamená, že Boh musí mať mužské a ženské vlastnosti. Pamätajte, byť stvorený na Boží obraz nemá nič spoločné s fyzickými vlastnosťami.

Vieme, že Boh je duchovná bytosť a neoplýva fyzickými vlastnosťami. To však nijako neobmedzuje spôsob, akým sa Boh zjavuje ľudstvu. Písmo nesie záznamy o všetkom, čo Boh ľuďom o sebe zjavil, a teda je jediným objektívnym zdrojom informácií o Bohu. Keď sa pozrieme na to, čo hovorí Písmo, nájdeme niekoľko záznamov o podobách, v ktorých sa Boh zjavil ľudstvu.

V Písme sa približne 170 krát o Bohu píše ako o „Otcovi“. Nikto prirodzene nemôže byť otcom, ak nie je mužského pohlavia. Ak by sa Boh ľuďom rozhodol zjaviť v ženskej podobe, na spomínaných miestach by sa uvádzalo slovo „matka“, nie „otec“. V Starej aj Novej zmluve sa v súvislosti s Bohom neustále používajú mužské zámená.

Ježiš Kristus niekoľkokrát Boha nazval svojím Otcom, a keď aj v iných prípadoch hovoril o Bohu, vždy používal mužské zámená. Len v samotných evanjeliách Kristus hovorí o Bohu ako o „Otcovi“ takmer 160 krát. Obzvlášť pozoruhodné je Kristovo prehlásenie v Jánovi 10:30: „Ja a Otec sme jedno.“ Je zrejmé, že Ježiš Kristus prišiel v podobe človeka zomrieť na kríži ako výkupné za hriechy sveta. Tak, ako Boh Otec, aj Ježiš sa ľudstvu zjavil v mužskej podobe. Písmo zaznamenáva množstvo ďalších prípadov, keď Kristus hovorí o Bohu pomocou podstatných mien a zámen v mužskom rode.

Epištoly Novej zmluvy (od Skutkov až po Zjavenie) takisto obsahujú takmer 900 veršov, v ktorých sa Boh priamo označuje slovom theos – gréckym mužským podstatným menom. Písmo neustále Boha označuje titulmi, podstatnými menami a zámenami v mužskom rode. Hoci Boh nie je človek, rozhodol sa ľuďom zjavovať v mužskej podobe. Aj Ježiša Krista Písmo označuje titulmi, podstatnými menami a zámenami v mužskom rode, pretože aj On na seba vzal mužskú podobu, keď chodil po zemi. Starozmluvní proroci aj novozmluvní apoštoli ich oboch (Boha aj Ježiša Krista) označujú menami a titulmi v mužskom rode. Boh sa rozhodol zjaviť v tejto podobe, aby ľudia mohli lepšie pochopiť, kým je. Na jednej strane nám Boh chce vyjsť v ústrety, aby sme Ho dokázali pochopiť, no na druhej strane je dôležité, aby sme sa ho nepokúšali vtesnať do vlastnej predstavy a neprisúdili mu obmedzenia, ktoré nie sú v súlade s Jeho podstatou.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je Boh muž alebo žena?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries