Je Boh muž alebo žena?Otázka: Je Boh muž alebo žena?

Odpoveď:
Pri skúmaní Písma, dve skutočnosti sú zrejmé. Po prvé, Boh je Duch a nemá ľudské vlastnosti alebo obmedzenia. Po druhé, všetky dôkazy obsiahnuté v Písme súhlasia s tým, že Boh sa ľudstvu objavil v mužskej podobe. Musíme pochopiť Božiu skutočnú prirodzenosť. Boh je zrejme osoba, pretože má všetky vlastnosti osobnosti: Boh má myseľ, vôľu, intelekt a emócie. Boh komunikuje, má vzťahy a Božie osobné skutky sú zdokumentované v celom Písme.

Ako uvádza Ján 4:24: „Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde.“ Vzhľadom na to, že Boh je duchovná bytosť, nemá fyzické ľudské vlastnosti. Avšak, niekedy je v Písme používaný obrazný jazyk, ktorý Mu priraďuje ľudské vlastnosti a tým umožňuje človekovi pochopiť Ho. Toto priradenie ľudských vlastností Bohu sa nazýva „antropomorfóza“. Antropomorfóza je jednoducho prostriedkom pre Boha (duchovnú bytosť), aby oznámil pravdu o Jeho prirodzenosti ľuďom, ktorí sú fyzické bytosti. Vzhľadom na to, že sme fyzické bytosti, sme limitovaní v našom chápaní tých vecí, ktoré sú nad fyzické oblasti, a preto nám antropomorfóza v Písme pomáha pochopiť, kto Boh je.

Niektoré z ťažkostí prichádzajú pri posudzovaní faktu, že ľudstvo je stvorené na obraz Boží. Genesis 1:26-27 hovorí: „Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.“

Obaja, muž a žena sú stvorení na obraz Boží, čím sú postavení za väčších od všetkých ostatných tvorov; ako Boh, majú myseľ, vôľu, intelekt, emócie a morálne schopnosti. Zvieratá nemajú morálnu kapacitu a nemajú nehmotné zložky, ako čo majú ľudia. Obraz Boží je duchovná zložka, ktorú má iba ľudstvo. Boh stvoril ľudstvo, aby mali s Ním vzťah. Ľudstvo je jediné stvorenie utvorené na tento účel.

To znamená, že muž a žena sú jediní vytvorení na obraz Boží – nie sú malé „kópie“ Boha. Skutočnosť, že existujú muži a ženy nevyžaduje od Boha mať mužské a ženské vlastnosti. Pamätajte si: byť stvorený na obraz Boží nemá nič spoločného s fyzickými vlastnosťami.

Vieme, že Boh je duchovná bytosť a nemá fyzické vlastnosti. Toto však neobmedzuje spôsob, ako si Boh zvolil objaviť sa ľudstvu. Písmo obsahuje všetky zjavenia, ktoré Boh dal ľudstvu o sebe, a tak je to jediný objektívny zdroj informácií o Bohu. Pri pohľade na to, čo nám Písmo hovorí, je tam niekoľko záznamov o tom, v akej podobe sa Boh zjavil ľudstvu.

Písmo obsahuje približne 170 odkazov na Boha ako „Otca“. Nevyhnutne teda, niekto nemôže byť otcom, ak nie je muž. Ak by si Boh zvolil, aby sa zjavil ľuďom v ženskej podobe, potom by sa slovo „matka“ vyskytlo na týchto miestach, a nie „otec.“ V Starom a Novom Zákone, sa znova a znova používajú mužské zámená pri odkazoch na Boha.

Ježiš Kristus oslovil Boha ako Otca niekoľkokrát a v iných prípadoch používal mužské zámená, keď hovoril o Bohu. Iba v evanjeliách, Kristus používa termín „otec“ v priamom odkaze na Boha takmer 160 krát. V zvláštnom záujme je Kristovo prehlásenie v Jánovi 10:30: „Ja a Otec sme jedno“. Je zrejmé, že Ježiš Kristus prišiel v podobe človeka zomrieť na kríži ako výkupné za hriechy sveta. Rovnako ako Boh Otec, Ježiš bol zjavený ľudstvu v mužskej podobe. Písmo zaznamenáva množstvo ďalších prípadov, keď Kristus používa podstatné mená a zámená v mužskom rode, keď hovoril o Bohu.

Epištoly v Novom Zákone (od Skutkov až po Zjavenie) tiež obsahujú takmer 900 veršov, kde sa slovo Theos - mužské podstatné meno v gréckom jazyku používa v priamom odkaze na Boha. V Písme sa nachádzajú nespočetné odkazy na Boha s mužskými titulmi, podstatnými menami a zámenami. Keďže Boh nie je človek, vybral si mužskú formu, aby sa tak zjavoval ľudstvu. Rovnako aj Ježiš Kristus, ktorý je stále oslovovaný len mužskými titulmi, podstatnými menami a zámenami, vzal na seba mužskú podobu, keď chodil po zemi. Proroci Starého zákona a apoštoli Nového zákona oslovujú oboch, Boha a Ježiša Krista mužskými menami a titulmi. Boh sa rozhodol zjaviť seba v tejto podobe, aby človek mohol lepšie pochopiť, kým Boh je. Zatiaľ čo nám Boh pomáha, aby sme ho pochopili, je dôležité aby sme sa nesnažili, tak povediac, „vtesnať Boha do krabice“, čím Mu kladieme obmedzenia, ktoré nie sú primerané Jeho povahe.Návrat na slovenskú domovskú stránkuJe Boh muž alebo žena?