Miluje Boh všetkých ľudí, alebo iba kresťanov?


Otázka: Miluje Boh všetkých ľudí, alebo iba kresťanov?

Odpoveď:
V istom zmysle Boh miluje všetkých ľudí na celom svete (Ján 3:16, 1. Jánov 2:2, Rimanom 5:8). Táto láska je bezpodmienečná – vychádza z Božieho charakteru a je založená na skutočnosti, že Boh je Bohom lásky (1. Jánov 4:8, 16). Božiu lásku voči každému by sme mohli označiť ako „milosrdnú lásku,“ pretože sa prejavuje v tom, že Boh ľudí okamžite netrestá za ich hriechy (Rimanom 3:23, 6:23). „Váš Otec v nebesiach... dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých“ (Matúš 5:45). Práve to je ďalším príkladom Božej lásky voči každému – jeho milosrdná láska a jeho zhovievavosť voči všetkým, nielen voči kresťanom.

Božia milosrdná láska k svetu sa takisto prejavuje v tom, že Boh dáva ľuďom príležitosť kajať sa: „Pán nemešká so svojím prisľúbením,... ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie“ (2. Petrov 3:9). Božia bezpodmienečná láska súvisí s jeho všeobecným volaním ku spáse, a s tým, čo často nazývame tolerantná či dokonalá vôľa – aspekt Božej vôle, ktorý svedčí o Jeho charaktere a ktorý určuje, z čoho má Boh radosť.

Božia láska k svetu však neznamená, že každý človek bude spasený (viď Matúš 25:46). Boh nebude ignorovať hriech, pretože je Bohom spravodlivosti (2. Tesaloničanom 1:6). Hriech nemôže navždy zostať nepotrestaný (Rimanom 3:25-26). Ak by Boh hriech jednoducho prehliadol a dovolil mu navždy robiť šarapatu vo svojom stvorení, nebol by láskou. Ak nedbáme na Božiu milosrdnú lásku, odmietame Krista alebo zapierame Spasiteľa, ktorý nás vykúpil (2. Petrov 2:1) neznamená to, že sa na celú večnosť podrobujeme Božej láske, ale naopak, Božiemu hnevu (Rímskym 1:18).

Taká Božia láska, ktorá ospravedlňuje hriešnikov, nie je k dispozícii každému; iba tým, ktorí veria v Ježiša Krista (Rímskym 5:1). Taká Božia láska, ktorá ľudí vovádza do Božej blízkosti, nie je k dispozícii každému; iba tým, ktorí milujú Božieho Syna (Ján 14:21). Takúto lásku by sme mohli nazvať „zmluvnou“ – je podmienečná, a je k dispozícii iba tým, ktorí veria v Ježiša ako Spasiteľa (Ján 3:36). Toho, kto miluje Pána Ježiša Krista, Boh miluje bezpodmienečne, isto a naveky.

Miluje Boh všetkých? Áno; je milosrdný a láskavý voči každému. Miluje Boh kresťanov viac, než nekresťanov? Nie, pretože jeho láska je milosrdná. Miluje Boh kresťanov iným spôsobom, než miluje nekresťanov? Áno. Veriaci sú spasení, pretože uverili v Božieho Syna. Boh má s kresťanmi jedinečný vzťah, ktorý spočíva v tom, že iba oni dostali odpustenie založené na Jeho nekonečnej milosti. Bezpodmienečná a milosrdná láska, ktorou Boh miluje každého človeka, by nás mala priviesť ku viere, a v tej chvíli by sme mali s vďakou prijať podmienečnú, zmluvnú lásku, ktorou Boh miluje tých, ktorí prijali Ježiša Krista za svojho Spasiteľa.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Miluje Boh všetkých ľudí, alebo iba kresťanov?