Miluje Boh všetkých alebo len kresťanov?Otázka: Miluje Boh všetkých alebo len kresťanov?

Odpoveď:
Boh miluje každého na celom svete (Ján 3:16, 1. Jána 2:2, Rímskym 5:8). Táto láska je bezpodmienečná – je založená iba na skutočnosti, že Boh je Bohom lásky (1. Jána 4:8, 16). Výsledkom Božej lásky k celému ľudstvu je to, že Boh ukazuje svoje milosrdenstvo tým, že ľudí netrestá okamžite za ich hriechy (Rímskym 3:23, 6:23). Božia láska k svetu sa prejavuje v tom, že dáva ľuďom príležitosť na pokánie (2. Petrova 3:9). Avšak, Božia láska k svetu neznamená, že bude ignorovať hriech. Boh je tiež Bohom spravodlivosti (2. Tesalonickým 1:6). Hriech nemôže zostať nepotrestaný navždy (Rímskym 3:25-26).

Najláskavejší skutok večnosti je opísaný v liste Rímskym 5:8: „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ Každý, kto ignoruje Božiu lásku, kto odmieta Krista ako Spasiteľa, kto popiera Spasiteľa, ktorý ho vykúpil (2.Petrova 2:1), bude predmetom Božieho hnevu na večnosť (Rímskym 1:18), nie Jeho lásky (Rímskym 6:23). Boh miluje všetkých bezpodmienečne a ukazuje milosrdenstvo tak, že ich nezničí okamžite kvôli hriechu. Avšak, Boh má „zmluvnú lásku“ len pre tých, ktorí vkladajú svoju dôveru v Ježiša Krista ako Spasiteľa (Ján 3:36). Iba tí, ktorí veria v Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa zažijú Božiu lásku na večnosť.

Miluje Boh všetkých? Áno. Miluje Boh kresťanov viac než ostatných ľudí? Nie. Miluje Boh kresťanov v inej miere, než miluje nekresťanov? Áno. Boh miluje všetkých rovnako v tom, že je milosrdný ku každému. Boh miluje kresťanov v inej miere v tom, že iba kresťania majú Jeho večnú milosť, milosrdenstvo a zasľúbenie Jeho večnej lásky v nebi. Bezpodmienečná láska Božia, ktorá je pre každého, by nás mala priviesť k viere v Neho; prijímajúc s vďakou veľkú bezpodmienečnú lásku, ktorú On udeľuje všetkým, ktorí prijali Ježiša Krista ako Spasiteľa.Návrat na slovenskú domovskú stránkuMiluje Boh všetkých alebo len kresťanov?