Mení Boh názor?Otázka: Mení Boh názor?

Odpoveď:
Malachiáš 3:6 hovorí: „Lebo ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými.“ Podobne Jakub 1:17 nám hovorí: „Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto premeny ani zatienenia (pre) odvrátenie sa.“ Význam slov z knihy Numeri 23:19 nemôžu byť jasnejšie: „Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol?“ Nie, Boh nemení svoj názor. Tieto verše tvrdia, že Boh je nemenný a nezmeniteľný.

Ako teda máme vysvetliť verše ako sú Genesis 6:6: „Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce"? Tiež Jonáš 3:10, ktorý hovorí: „Keď Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty, bolo Mu ľúto dopustiť nešťastie, ktorým im pohrozil, a nedopustil ho.“ Rovnako aj Exodus 32:14 vyhlasuje: „Potom Hospodin milostivo zmenil zlo, ktoré zamýšľal učiniť svojmu ľudu.“ Tieto verše hovoria o Pánovi, ktorý „oľutoval“ niečo a zdá sa, že to odporuje učeniu o Božej nemennosti. Avšak, bližšie skúmanie týchto oddielov ukazuje na to, že nejde o skutočný náznak, že Boh je schopný zmeniť sa. Z pôvodného jazyka, slovo, ktoré sa prekladá ako „pokánie“ alebo „ustúpenie“ je hebrejský výraz „ľutovať, oľutovať“. Ľutovať niečo neznamená, že sa stala zmena; to jednoducho znamená, že je tam ľútosť za niečo, čo sa stalo.

Zvážte Genesis 6:6: „...Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi.“ Tento verš ďalej hovorí: „a zabolelo ho srdce.“ Tento verš vyhlasuje, že Boh oľutoval, že stvoril človeka. Avšak, zrejme neodvolal svoje rozhodnutie. Namiesto toho, cez Nóacha dovolil ľuďom aj naďalej existovať. Skutočnosť, že sme dnes nažive, je dôkazom, že Boh nezmenil svoj názor o stvorení človeka. Tiež, z kontextu tohto oddielu vyplýva opis hriešneho stavu, v ktorom žil človek; je to ľudská hriešnosť, ktorá zapríčinila Boží zármutok, nie ľudská existencia. Zoberte do úvahy Jonáša 3:10: „...bolo Mu ľúto dopustiť nešťastie, ktorým im pohrozil, a nedopustil ho.“ Znova je použité rovnaké hebrejské slovo, ktoré v preklade znamená „ľutovať, oľutovať“. Prečo bolo Bohu ľúto, čo naplánoval pre Ninivčanov? Pretože mali zmenu v srdci a ako výsledok toho, obrátili sa z neposlušnosti k poslušnosti. Boh je úplne v súlade. Boh šiel do Ninive súdiť ich zlo. Avšak, Ninive činilo pokánie a zmenilo svoje správanie. Ako výsledok, Boh dal milosť Ninive, a toto je úplne v súlade s Jeho charakterom.

Rímskym 3:23 nás učí, že všetci ľudia zhrešili a odvrátili sa od Božích štandardov. Rímskym 6:23 hovorí, že dôsledkom tejto skutočnosti je smrť (duchovná a fyzická). Takže ľudia v Ninive si zaslúžili trest. Každý z nás čelí rovnakej situácii; to človek si volí hriech, ktorý ho oddeľuje od Boha. Človek nemôže obviňovať Boha pre svoje vlastné ťažkosti. Takže, by bolo to v rozpore s Božím charakterom, ak by nepotrestal Ninivčanov, keby pokračovali v hriechu. Avšak, ľudia z Ninive sa obrátili k poslušnosti, a preto sa Pán rozhodol nepotrestať ich, ako to pôvodne zamýšľal. Či zmena Ninivčanov zaväzovala Boha k tomu, čo urobil? Rozhodne nie! Boh nemôže byť postavený do pozície, kedy musí vykonávať povinnosti voči človekovi. Boh je dobrý a spravodlivý, a rozhodol sa nepotrestať Ninivčanov v dôsledkuzmeny ich srdca. Akokoľvek, skutočnosť, na ktorú poukazuje tento oddiel je, že Boh sa nemení; ak by však Pán nezachoval Ninivčanov, bolo by to v rozpore s Jeho charakterom.

Písma, ktoré sú interpretované ako zdanie, že Boh zmenil názor, sú iba ľudské pokusy vysvetliť Božie správanie. Boh mal zámer urobiť niečo, ale namiesto toho urobil niečo iné. Pre nás to znie ako zmena. Ale pre Boha, ktorý je vševedúci a suverénny, to nie je zmena. Boh vždy vedel, čo urobí. Boh robí to, čo potrebuje, aby uskutočnil naplnenie Jeho dokonalého plánu pre ľudstvo: „Ja od počiatku zvestujem budúcnosť a od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Ja vravím: Môj zámer sa splní, a uskutočním všetko, čo chcem. Ja privolávam orla z východu, muža môjho zámeru z ďalekej krajiny. Ako som povedal, tak ho privediem; ako som si umienil, tak to uskutočním.” (Izaiáš 46:10-11). Boh hrozil zničením Ninivy, pretože vedel, že to spôsobí pokánie v Ninive. Boh hrozil Izraelu zničením, pretože vedel, že Mojžiš zasiahne. Boh neľutuje svoje rozhodnutia, ale je smutný z toho, ako niektorí ľudia reagujú na Jeho rozhodnutie. Boh nemení svoj názor, ale koná v súlade s Jeho slovom ako odpoveď na naše konanie.Návrat na slovenskú domovskú stránkuMení Boh názor?