settings icon
share icon
Otázka

Čo je to biblické oddelenie?

Odpoveď


Biblické oddelenie je poznanie, že Boh povolal veriacich zo sveta do osobnej a spoločnej čistoty uprostred hriešnej kultúry. O biblickom oddelení sa zvyčajne uvažuje v dvoch oblastiach: osobnej a cirkevnej.

Osobné oddelenie obsahuje individuálny záväzok zbožného správania ako štandardu. Daniel praktizoval osobné oddelenie, keď „si položil na srd¬ce, že sa nebude poškv¬rňovať po¬kr¬mom kráľovým a vínom, z ktorého on pije“ (Daniel 1:8). Tu sa jednalo o biblické oddelenie, pretože Danielov štandard bol založený na Božom zjavení v Mojžišovom zákone.

Moderný príklad osobného oddelenia by mohlo byť rozhodnutie odmietať pozvania na večierky, kde sa podáva alkohol. Takéto rozhodnutie môže byť vykonané s cieľom vyhnúť sa pokušeniu (Rímskym 13:14), alebo predísť „každému druhu zla“ (1 Tesalonickým 5:22), alebo jednoducho zostať v súlade s osobným presvedčením (Rímskym 14:5).

Biblia jasne učí, že Božie dieťa má byť oddelené od sveta. „Neťahaj¬te cudzieho jar¬ma s ne¬veriacimi. Lebo čo má spoločného spraved¬livosť s ne¬právosťou? Alebo jaké je obecenstvo svet¬la s tem¬nosťou? A jaký sú-hlas Kris¬ta s Beliálom? Alebo jaký má podiel ver¬ný s ne¬ver¬ným? A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi mod¬lami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako po¬vedal Bôh: Budem bývať v nich a pre-chádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom. Pre¬to vy¬j¬dite zpomedzi nich a od¬deľte sa, hovorí Pán: a nedotýkaj¬te sa nečis¬tého, a ja vás prij¬mem“. (2. Korintským 6:14-17, pozri tiež 1. Petra 1:14-16).

Cirkevné oddelenie obsahuje rozhodnutie zboru o jeho záväzkoch k iným organizáciám, na základe ich teológie a praxe. Oddelenie je naznačené v samotnom slove „zbor“, ktoré pochádza z gréckeho slova ekklēsia, ktoré znamená „zvolať zhromaždenie“. V liste k zboru v Pergame, Ježiš varoval pred tolerovanciou k ľuďom, ktorí učili falošné učenie (Zjavenie 2: 14-15). Zbor sa mal oddeliť a tak rozviazať spojenie s herézou. Moderný príklad cirkevného oddelenia by mohlo byť označenie postoja voči ekumenickej aliancii, ktorá by zjednotila cirkev s odpadlíkmi.

Biblické oddelenie nevyžaduje od kresťana nemať žiadny kontakt s neveriacimi. Rovnako ako Ježiš, mali by sme sa ujať hriešnika, ale neúčastniť sa jeho hriechu (Lukáš 7:34). Pavol vyjadruje vyvážený pohľad k otázke oddelnia: „Písal som vám v lis¬te, aby ste sa ne¬miešali so smil¬ník¬mi, ale nie vôbec so smil¬ník¬mi tohoto sveta alebo s lakom¬cami a s dráčmi alebo s mod¬lár¬mi, pre¬tože by ste museli vy¬j¬sť zo sveta.“ (1. Korintským 5:9-10). Inými slovami, sme vo svete, ale nie sme svetom.

Máme byť svetlom pre svet bez toho, aby na svet naše svetlo zatemnil. „Vy ste svet¬lom sveta. Mes¬to, ležiace hore na vr¬chu, ne¬môže sa ukryť. Ani nezapaľujú sviece nato, aby ju po¬stavili pod nádobu, ale na sviet¬nik, a svieti všet¬kým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svet¬lo pred ľuďmi, aby videli vaše dob¬ré skut¬ky a oslavovali vášho Ot¬ca, ktorý je v nebesiach.“ (Matúš 5:14-16)

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to biblické oddelenie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries