settings icon
share icon
Otázka

Aké sú zmluvy v Biblii?

Odpoveď


Biblia hovorí o siedmich rôznych zmluvách, z ktorých štyri (Abrahámovská, Palestínska, Mojžišovská, Dávidovská) uzavrel Boh s izraelským národom a sú svojou povahou bezpodmienečné. To znamená, že bez ohľadu na poslušnosť alebo neposlušnosť Izraela, Boh stále splní tieto zmluvy s Izraelom. Jedna zo zmlúv, zmluva s Mojžišom, je svojou povahou podmienená. To znamená, že táto zmluva prinesie buď požehnanie alebo kliatbu v závislosti od poslušnosti alebo neposlušnosti Izraela. Tri zo zmlúv (adamovská, noachovská, nová) sú uzavreté medzi Bohom a ľudstvom vo všeobecnosti a nie sú obmedzené na izraelský národ.

Zmluvu s Adamom možno chápať v dvoch častiach: Edenskú zmluvu (nevinnosť) a Adamovskú zmluvu (milosť) (Genesis 3:16-19). Edenská zmluva sa nachádza v Genesis 1:26-30; 2:16-17. Edenská zmluva načrtla zodpovednosť človeka za stvorenie a Božie nariadenie týkajúce sa stromu poznania dobra a zla. Adamovská zmluva zahŕňala kliatby vyslovené proti ľudstvu za hriech Adama a Evy, ako aj Božie opatrenie v súvislosti s týmto hriechom (Genesis 3:15).

Zmluva s Noachom bola bezpodmienečnou zmluvou medzi Bohom a Noachom (konkrétne) a ľudstvom (vo všeobecnosti). Po potope Boh ľudstvu sľúbil, že už nikdy nezničí všetok život na zemi potopou (pozri Genezis, kapitola 9). Boh dal dúhu ako znamenie zmluvy, prísľub, že celá zem už nikdy nebude potopená, a pripomienku, že Boh môže a bude súdiť hriech (2. Petra 2:5).

Zmluva s Abrahámom (1. Mojžišova 12:1-3, 6-7; 13:14-17; 15; 17:1-14; 22:15-18). V tejto zmluve Boh zasľúbil Abrahámovi veľa vecí. Osobne zasľúbil, že zvelebí Abrahámovo meno (Genesis 12:2), že Abrahám bude mať početné fyzické potomstvo (Genesis 13:16), a že bude otcom množstva národov (Genesis 17:4-5). Boh dal zasľúbenia aj o národe zvanom Izrael. V skutočnosti sú geografické hranice Abrahámovskej zmluvy v knihe Genezis uvedené pri viac ako jednej príležitosti (12:7; 13:14-15; 15:18-21). Ďalším ustanovením Abrahámovskej zmluvy je, že všetky pokolenia zeme budú požehnané skrze Abrahámovu fyzickú líniu (Genesis 12:3; 22:18). Toto je odkaz na Mesiáša, ktorý pochádzal z Abrahámovej línie.

Palestínska zmluva (Deuteronómium 30:1-10). Palestínska zmluva umocňuje pozemský aspekt, ktorý bol podrobne popísaný v Abrahámovskej zmluve. Podľa podmienok tejto zmluvy, ak ľudia budú neposlušní, rozptýli ich po svete (Deuteronómium 30:3-4), ale nakoniec národ obnoví (verš 5). Keď bude národ obnovený, bude ho poslúchať (verš 8) a Boh ho hojne požehná (verš 9).

Zmluva s Mojžišom (Deuteronómium 11; a kol.). Mojžišovská zmluva bola podmienená zmluva, ktorá buď priniesla izraelskému národu priame Božie požehnanie za poslušnosť, alebo priamu Božiu kliatbu za neposlušnosť. Súčasťou tejto zmluvy bolo Desať prikázaní (Exodus 20) a zvyšok Zákona, ktorý obsahoval vyše 600 prikázaní — približne 300 pozitívnych a 300 negatívnych. Historické knihy Starého zákona (Jozua – Ester) podrobne opisujú, ako Izrael uspel v dodržiavaní Zákona alebo ako Izrael žalostne zlyhal pri dodržiavaní Zákona. Deuteronómium 11:26-28 podrobne opisuje ako poslušnosť/neposlušnosť bude mať za následok požehnanie/prekliatie.

Zmluva s Dávidom (2. Samuelova 7:8-16). Dávidovská zmluva zosilňuje aspekt potomstva („semena“) Abrahámovskej zmluvy. Zasľúbenia dané Dávidovi v tejto pasáži sú významné. Boh sľúbil, že Dávidova línia bude trvať naveky a že jeho kráľovstvo nikdy natrvalo nepominie (verš 16). Je zrejmé, že Dávidov trón nebol na svojom mieste vždy. Príde však čas, keď niekto z Dávidovej línie opäť zasadne na trón a bude vládnuť ako kráľ. Týmto budúcim kráľom je Ježiš (Lukáš 1:32-33).

Nová zmluva (Jeremiáš 31:31-34). Nová zmluva je zmluva uzavretá najprv s izraelským národom a v konečnom dôsledku s celým ľudstvom. V Novej zmluve Boh zasľubuje, že odpustí hriech, a bude rozšírené poznanie Pána. Ježiš Kristus prišiel naplniť Mojžišov zákon (Matúš 5:17) a vytvoril novú zmluvu medzi Bohom a Jeho ľudom. Teraz, keď sme pod Novou zmluvou, Židia aj pohania môžu byť oslobodení od trestu Zákona. Teraz máme možnosť prijať spasenie ako bezplatný dar (Efezanom 2:8-9).

V rámci diskusie o biblických zmluvách existuje niekoľko otázok, na ktorých sa kresťania nezhodujú. Po prvé, niektorí kresťania si myslia, že všetky zmluvy sú svojou povahou podmienené. Ak sú zmluvy podmienené, tak Izrael žalostne zlyhal v ich napĺňaní. Iní veria, že bezpodmienečné zmluvy sa ešte musia úplne naplniť a bez ohľadu na neposlušnosť Izraela sa niekedy v budúcnosti naplnia. Po druhé, ako súvisí cirkev Ježiša Krista so zmluvami? Niektorí veria, že cirkev napĺňa zmluvy a Boh sa už nikdy nebude zaoberať Izraelom. Toto sa nazýva náhradná teológia a má málo dôkazov z Písma. Iní veria, že cirkev spočiatku alebo čiastočne naplní tieto zmluvy. Zatiaľ čo mnohé zo zasľúbení voči Izraelu sú zatiaľ budúcnosťou, mnohí veria, že cirkev sa nejakým spôsobom podieľa na zmluvách. Iní veria, že zmluvy sú pre Izrael a iba pre Izrael, a že cirkev sa na týchto zmluvách nezúčastňuje.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú zmluvy v Biblii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries