මාගේ ආත්මික දීමනාව කුමක්ද කියා මා දැන ගන්නේ කෙසේද?


ප්‍රශ්නය: මාගේ ආත්මික දීමනාව කුමක්ද කියා මා දැන ගන්නේ කෙසේද?

පිළිතුර:
කිසිම විජ්ජා බලයකට හෝ පරීක්‍ෂණයකට බැහැ අපගේ ආත්මික දීමනා මොනවාදැයි දැන ගැනීමට. ශුද්ධාත්මයාණන් අපට දීමනා උන් වහන්සේට අවශ්‍ය ලෙසට දෙයි (1 කොරින්ති 12:7-11). එම මොහොතේම දෙවියන් වහන්සේ අකමැතියි අප උන් වහන්සේගේ කැමැත්තෙන් පිටත අපගේ සේවය කරනවාට, ප්‍රශ්නය නම් ඉතාම පහසුවෙන්ම අපගේ හැගීම් වලට වහල්ව අප සිතන ආත්මික දීමනා අප ක්‍රියාත්මක කිරීමට යාමයි. නමුත් ආත්මික දීමනා ක්‍රියාත්මක වන්නේ එසේ නොව. උන් වහන්සේ අපව කැඳවා ඇත්තේ කීකරුව සේවය කිරීමටයි. උන් වහන්සේ අපව කැඳවා තිබෙන කාරණය හෝ කාරණාවන් සැපිරීමට උන් වහන්සේ අපට දීමනාවක් හෝ දීමනාවල් දෙයි.

අපගේ ආත්මික දීමනාවල් තෝරාගැනීම නොයෙක් අයුරින් සම්පූර්ණත්වයට පත් වේ. ආත්මික දීමනා පරීක්‍ෂණ හෝ ලේඛන මත මුළු විශ්වාසය තැබිය නොහැකි වන විට අපගේ දීමනා කොහේද යන්න මොනවද යන්න නිශ්චිතව පෙන්වයි. අපගේ ආතාමික දීමනා ගැන අන් අයගේ සනාථ කිරීම් මගින් ආලෝකමත් වේ. සමහර අවස්ථාවලදී අන් අය අපගේ සේවය තුළ දකින දීමනා ඇත. ඒවා සමහර අවස්ථාව අප ගණනට නොගන්නා හෝ නොදන්නා විය හැක. යාච්ඤාවද වැදගත්. අපගේ දීමනා මොනවා දැයි හරියටම දන්නා පුද්ගලයා නම් අපට ඒ දීමනා දුන් ඒ ආත්මයාණන් වන ශුද්ධාත්මයාණන්ය. උන් වහන්සේගේ මහිමය උදෙසා එම දීමනා මොනවාද? ඒවා හරියට පාවිච්චි කරන්නේ කෙසේද යන්න දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඇසිය යුතුය.

ඔව්, දෙවියන් වහන්සේ සමහරුන්ව ගුරුවරුන් ලෙස කැඳවා ගුරුවරු වීමේ දීමනාව දී ඇත. දෙවියන් වහන්සේ සමහරුන්ව සේවකයන් ලෙස කැඳවා සේවය කිරීමේ දීමනාවෙන් ආශීර්වාද කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, අපගේ ආත්මික දීමනාව දැන ගැනීම අප එම දීමනාවලට අමතර වෙනත් විශයන් සමගද සේවය නොකිරීමට හේතුවක් නොව. අපගේ ආවේනික ආත්මික දීමනාව දැනගෙන සිටීම අපට සේවයට උපකාර වේ. මන්ද දෙවියන් වහන්සේ අපට දී ඇති නිසා. සැබවින්ම එය එසේමය. ආත්මික දීමනා මතටම අවධානය දීම වැරදිද? එමගින් දෙවියන් වහන්සේට සේවය කිරීමේ අනෙක් අවස්ථා පැහැර යයිද? ඔව්, අප දෙවියන් වහන්සේ විසින් පාවිච්චි කිරීමට කැපවී ඇත්නම්, උන් වහන්සේ ඒ දීමනා වලින් අපව පූර්ණ කරයි.

English
නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට
මාගේ ආත්මික දීමනාව කුමක්ද කියා මා දැන ගන්නේ කෙසේද?

කොහොමද දැනගන්න ...

දෙවියන් වහන්සේ සමග සදාකාලිකත්වයදෙවියන්ගෙන් සමාව ලබාගන්න