settings icon
share icon
Dumanna

Ddiu esisti? Avemu tistimunianzi ca Ddiu esisti?

Resposta


L’esistenza ri Ddiu un puoti essiri dimustrata o niata. A Bibbia rici ca am’accittari pi ffedi u fattu ca Ddiu esisti: “I senza fedi un putemu piàciri a Ddiu, picchì chiddi ca vanu nn’Iddu an’a crìriri ca Iddu esisti i ci duna un premiu a cchiddi ca U cercanu sinceramenti” (Ebbrei 11:6). Si Ddiu vulissi, Putissi vèniri i fàrici a bbìriri a tuttu u munnu ca Iddu esisti. Ma si Iddu facissi accussì, allura un ci fussi cchiù bbisognu ra fedi. “Allura Cristu ci rissi, ‘Siccommu mi viristi, crirìsti; binirìtti chiddi ca un mi vìttiru i crirènu u stissu’” (Giuvanni 20:29).

Chissu però un significa ca un ci sù tistimunianzi ri l’esistenza ri Ddiu. A Bibbia rici, “U paradisu è na tistimunianza ra gloria ri Ddiu; i cieli parranu ru travagghiu chi ffici chì Sò mani. Tutti i iorna versanu discursi; tutti i notti mostranu cunuscenza. Un c’è ddiscursu o lingua unnì un si senti a sò vuci. A sò vuci vadi ‘n tutta a Terra, i sò palori arrivanu ‘a fini u munnu. (Sarmu 19:1-4). Taliànnu i stiddi, capènnu quantu è granni l’universu, taliànnu i meravigghi ra natura, virènnu a billizza ru tramontu – tutti sti cosi nni fanu pinsari ca c’è un Diu Criaturi. Si chissu un bastassi, nto nostru cori avemu a tistimunianza ca Ddiu esisti. Ecclesiasti 3:11 nni rici, “…Iddu mittiu puru l’eternità nte cori ri cristiani.” Ricanuscèmu ca c’è quarchi cosa dùoppu sta vita i quarcunu d’arreri a stu munnu. Cu ciriveddu putemu avìri dubbi, ma l’esistenza ri Ddiu nta nuiautri i nta chiddu chi nni circonda è ovvia. Ma a Bibbia nni rici di stari attenti picchì quarcunu affirma ca Ddiu unn’esisti: “Nto sò cori u pazzu rici, ‘Ddiu unn’esisti’” (Sarmu 14:1). Siccommu quasi tutti i pirsoni nna storia ru munnu, nte curturi, nte civirtà, i nta tutti i continenti crìrinu ca quarchi Ddiu esisti, c’è quarcosa (o quarcunu) ca ciù faci crìriri.

Pì ll’esistenza ri DDiu ci sù mutivazzioni bibbliche i lòggiche. Pi pprima cosa c’è a mutivazzioni ontològgica. ‘A forma cchiù famosa ra mutivazzioni ontològgica usa u cuncettu ri Ddiu pì dimustrari l’esistenza ri Ddiu. Accumincia cà definizzioni ri Ddiu comu ri “l’èssiri cchiù granni ri tutti.” Pirciò unn’è possibbili cà l’èssiri cchiù granni ri tutti unn’esisti. Si Ddiu un ci fussi, allura Ddiu un fussi l’essiri cchiù granni ri tutti, i accussì a vera definizzioni ri Ddiu addivintassi sbagghiata.

A secunna mutivazzioni è a mutivazzioni teleològgica. A mutivazzioni teleològgica rici ca siccomu l’universu è accussì maravigghiusu, c’avi a iessiri un Disegnaturi divinu. Per esempiu, si a Terra fussi quarchi centinaiu ri chilometri cchiù vicina o cchiù luntana ru suli, un ci putìssiru èssiri tanti ri l’èssiri viventi ca ci sù ora. Si l’elementi ra nostra atmosfera fussiru ddiversi ri quarchi puntu percentuali, quasi tutti l’organismi viventi ra Terra murìssinu. I possibbilità cà si formi pì ccasu na sula molecola i proteini sù 1 ri 10243 (è un 10 cù 243 zeri appresso). Na sula cellula è fatta ri miliuna ri molecole i proteini.

A terza mutivazzioni lòggica pì ll’esistenza ri Ddiu si chiama mutivazzioni cosmològica. Ogni effettu av’aviri na causa. L’universu e tutti i cosi ca ci sunnu rintra sù n’effettu. C’avi a iessiri quarchi cosa ca fici nàsciri l’autri cosi. Cioè, c’avi a iessiri quarchi cosa “senza-causa” chi faci nàsciri tutti l’autri cosi. A causa “senza-causa” è Ddiu.

A quarta mutivazzioni è a mutivazzioni murali. Nna storia tutti i curturi appiru quarchi forma ri liggi. Tutti ianu un sensu ri chiddu chi è ggiustu i ri chiddu chi è sbagghiatu. Scannare, diri minzogni, arrubbari i èssiri immurali su ccosi schifiati quasi ri tutti. Stu sensu ri chiddu chi è ggiustu i ri chiddu chi è sbagghiatu poti veniri sulu r’un Diu santu!

Ma a Bibbia nni rici ca i pirsoni schifianu a chiara e sicura sapienza ri Ddiu, picchì crìrinu a na minzogna. Rumani 1:25 rici, “Scanciàru a verità ri Ddiu pì na minzogna, i veneràru i sì didicàru a ccosi matiriali (criati), chiuttostu ca u Criaturi – ca sempri è lodato. Amen.” A Bibbia rici puru ca pì cristiani un ci sù scusi p’un cririri ‘n Diu: “Picchì ra creazzioni ru munnu tutti vittiru chiaramenti i qualità nvisibili ri Ddiu—A sò forza eterna i a sò natura divina—, i capèru ri soccu è fatto, pirciò l’omini unn’anu scusi” (Rumani 1:20).

I pirsoni ricinu ca Ddiu unn’esisti picchì “unn’è scientificu” oppuri “picchì un ci sù tistimunianzi.” U veru mutivu è ca si ricanusciunu ca esisti un Diu, an’a ricanusciri puru ca sunnu responsabbili versu Ddiu i ci serbi u Sò pirdonu (Rumani 3:23, 6:23). Si Ddiu esisti, allura c’amu a rènniri cuntu a Iddu ri chiddu chi facemu. Si Ddiu unn’esisti, putemu fari chiddu chi vulemu i unn’am’a preoccupari ru giuriziu ri Ddiu. Pì cchissu tanti pirsoni ri chiddi ca ricinu ca Ddiu unn’esisti, sunnu d’accordu cà teoria ri l’evoluzioni naturali-picchì ci duna n’alternativa, inveci ri crìriri nto ‘n Diu Criaturi. Ddiu esisti i tutti sanu ca esisti. U fattu ca quarcunu prova aggressivamenti a dimustrari ca Iddu unn’esisti è na mutivazzioni pa Sò esistenza.

Comu sapemu ca Ddiu esisti? Si semu Cristiani, sapemu ca esisti picchì ci parramu tutti i iorna. Un sintèmu ca Iddu parra cù nnuiautri, ma sintèmu a Sò presenza, sintèmu ca nni guira, canuscèmu u Sò amuri, addisiamo a Sò razia. Nna nostra vita anu successu cosi ca si ponu spiecari sulu cu Ddiu. Miracolosamenti Ddiu nni sarvò i canciò i nostri viti, pirciò am’a ricanusciri i lodari a Sò esistenza. Nudda ri sti motivazzioni poti fari pirsuasi a chiddi ca un vonu ricanùsciri chiddu ca ggià è ovvio. L’esistenza ri Ddiu avi a essiri accittata pi ffedi (Ebrei 11:6). A fedi ‘n Diu unn’è un sautu cecu ‘o scuru; è un passu sicuru nta na stanza cu na bona luci, unni quasi tutti i cristiani sunnu ggià a ddritta.

EnglishTorna à prima paggina n sicilianu

Ddiu esisti? Avemu tistimunianzi ca Ddiu esisti?
© Copyright Got Questions Ministries