settings icon
share icon
Potšišo

Ke sa tšwa go dumela go Jesu …gabjale go nyakega eng?

Ke sa tšwa go dumela go Jesu …gabjale go nyakega eng?

Ra a go lebogiša! O dirile phetho yeo e fetošago bophelo! Mohlomongwe o ipotšiša gore, “gabjale go nyakega eng? Nka thoma bjang tsela ya-ka ya go sepela le Modimo?” Megato e mehlano e latelago e tla go thuša go hwetša hlahlo go tšwa Beibeleng. Ge e ba o e na le dipotšišo tseleng ya gago, hle e-ya go www.GotQuestions.org/Sesotho-Leboa.

1. Kgonthišetša gore o kwešiša phološo.

1 Johane 5:13 e re botša gore, “Ke le ngwalela dilo tše gore le tsebe le na le bophelo bjo bo sa felego, lena bao le dumelago leineng la Morwa wa Modimo.” Modimo o nyaka gore re kwešiše phološo. Modimo o nyaka gore re kgonthišege le go tseba gore re phološitšwe. Ka boripana, la re hlahlobeng dintlha tša bohlokwa tša phološo:

(a) Re dirile dibe ka moka. Ka moka re dirile dilo tšeo di sa kgahlišego Modimo (Baroma 3:23).

(b) Ka baka la dibe tša rena, re swanelwa ke go otliwa ka kotlo ya go gaogana le Modimo ya ka mo go sa felego (Baroma 6:23).

(c) Jesu o hwile sefapanong e le gore a ka lefella molato w arena wa sebe (Baroma 5:8; 2 Bakorinthe 5:21). Jesu o hwile legatong la rena, a rwala kotlo yeo e swanetšego rena. Tsogo ya gagwe e hlatsetše gore lehu la gagwe e be e le leo le lekanego go ka lefella dibe tša rena.

(d) Modimo o lebalela le go phološa batho ka moka bao ba dumelago Jesu – le go bota lehu la Gagwe bjalo ka tefo ya dibe tša rena (Johane 3:16; Baroma 5:1; Baroma 8:1).

Wo ke molaetša wa phološo! Ge e ba o bontšha tumelo ya gago go Jesu Kriste bjalo ka mophološi wa gago, o phološitšwe! Dibe tša gago ka moka di lebaletšwe, gomme Modimo o go holofetša gore a ka se tsoge a go tlogetše goba go go lebala (Baroma 8:38-39; Mateo 28:20). Gopola, go phološwa ga gago go kgonthišeditšwe go Jesu Kriste (Johane 10:28-29). Ge e ba o bota Jesu bjalo ka mophološi wag ago fela, o ka kgonthišega gore o tla phela ka mo go sa felego le Modimo legodimong!

2. Hwetša kereke yeo e rutago Beibele.

O se ke wa nagana ka kereke e le moago. Kereke ke batho. Go bohlokwa gore batho bao ba dumelago Jesu Kriste ba rapele gotee. Wo ke o mongwe wa morero o mogolo wa kereke. Ka ge gabjale o dumela go Jesu Kriste, re go eletša ka matla gore o hwetše kereke yeo e dumelago Beibele lefelong la geno gomme o bolele le moruti. Mmotše ka tumelo ya gago e mpsha go Jesu Kriste.

Morero o mongwe wa kereke ke go ruta Beibele. O ka ithuta go diriša melao ya Modimo bophelong bja gago. Go kwešiša Beibele ke senotlelo sa go phela bophelo bja Bokriste bjo bo atlegilego. 2 Timotheo 3:16-17 e re, “Mangwalo ka moka ke mahebetšwa ke Modimo, gomme a hola ka go ruta, go sola, go lokiša dilo, go laya ka toko, gore motho wa Modimo a swanelege ka botlalo, a hlangwe ka mo go feletšego bakeng sa modiro o mongwe le o mongwe o mobotse.”

Morero wa boraro wa kereke ke borapedi. Borapedi ke go leboga Modimo bakeng sa dilo ka moka tšeo Modimo a di dirilego! Modimo o re phološitše. Modimo o a re rata. Modimo o a re fepa. Modimo o a re hlahla. Re swanetše go mo leboga. Modimo o a galalela, o lokile, o lerato, o mosa e bile o na le kgaugelo e kgolo. Kutollo 4:11 e bolela gore, “Jehofa, wena Modimo wa rena, o swanelwa ke go amogela letago, kgodišo le matla, gobane o bopile dilo ka moka, gomme di bile gona le go bopša ka baka la thatao ya gago.”

3. Bea nako letšatši lengwe le lengwe ka thoko bakeng sa go naganišiša ka Modimo.

Go bohlokwa kudu gore letšatši le lengwe le lengwe re beele nako ka thoko bakeng sa go naganišiša ka Modimo. Batho ba bangwe ba bitša nako ye gore ke ya go “homola.” Ba bangwe ba e bitša gore ke ya “ineela,” ka gobane ke nako yeo ka yona re ineelago go Modimo. Ba bangwe ba kgetha go ipeela nako mesong, mola ba bangwe ba kgetha go ipeela yona mantšiboa. Ga go na taba gore na wena o e bitšang nako ye goba o ipeela yona neng. Sa bohlokwa ke gore o fetša nako ka mehla le Modimo. Ke tiragalo dife tšeo re swanetšego go ipeela nako le Modimo ka tšona?

(a) Thapelo. Thapelo ke go rapela le Modimo. Bolela le Modimo ka dilo tšeo di go tshwenyago le ka mathata a gago. Kgopela Modimo gore a go fe bohlale le hlahlo. Kgopela Modimo gore a nee seo o se hlokago. Botša Modimo kamoo o mo ratago ka gona le kamoo o lebogago seo a Go diretšego sona. Se ke seo thapelo e lego sona.

(b) Go bala Beibele. Go oketša go seo o se rutwago go tšwa Beibeleng kerekeng, Sekolong sa Saonta goba dithutong tša Beibele – le wena o swanetše go ipalela Beibele. Beibele e hupere dilo ka moka tšeo o swanetšego go di tseba e le gore o kgone go phela bophelo bjo bo atlegilego bja Bokriste. E hupere hlahlo ya Modimo e le gore o kgone go dira diphetho tše bohlale, kamoo o ka tsebago thato ya Modimo, kamoo o ka hlankelago ba bangwe ka gona le kamoo o ka golago ka gona moyeng. Beibele ke Lentšu la Modimo. Beibele ke puku ya hlahlo ya kamoo re ka phelago bophelo bja rena bjo bo kgotsofatšago ka gona le kamoo re ka kgahlišago Modimo.

4. E ba le segwera le batho bao ba ka go thušago se moyeng.

1 Bakorinthe 15:33 e re botša gore, “Le se ke la timetšwa: ‘BDitlwaelano tše mpe di senya mekgwa e holago.’” Beibele e tletše ka ditemošo tše dintši tša go tlwaelana le batho ba “babe.” Go tlwaelana le batho bao ba dirago mediro ya sebe go ka dira gore le rena re lekege go ka dira mediro e bjalo. Ditiro tša batho bao re phelago le bona di ka re “kgoma.” Ke ka baka leo go lego bohlokwa gore re dikologwe ke batho bao ba ratago Morena le bao ba ineetšego go yena.

Leka go hwetša mogwera goba bagwera kerekeng ya geno bao ba ka go thušago le go go hlohloletša (Bahebere 3:13; 10:24). Kgopela mogwera wa gago gore a go gopotše ka nako ya gago ya go bala Beibele, mediro ya gago le go sepela ga gago le Modimo. Ba botšiše ge e ba le wena o ka dirago se se swanago ka bona. Se ga se bolele gore o swanetše go tlogela bagwera ba gago ka moka bao sa tsebego Morena Jesu bjalo ka mophološi. Tšwela pele o le mogwera wa bona le go ba rata. Eupša dira gore ba tsebe gore Jesu o fetotše bophelo bja gago gomme o ka se kgone go tšwela pele o dira dilo tšeo o bego o tlwaetše go di dira. Kgopela Modimo gore a go nee dibaka tša go bolela le bagwera ba gago ka Jesu.

5. Kolobetšwa.

Batho ba bantši ga ba kwešiše kkolobetšo. Lentšu “kolobetšo” le bolela go tsena ka mmele ka moka ka gare ga meetse. Kolobetšo ke leswao la go bontšha phatlalatša gore o ineetše go Kriste le maikemišetšo a go molatela. Tiro ya go inwa ka gare ga meets e bontšha gore o bolokilwe le Kriste. Tiro ya go ntšhwa ka gare ga meets e bontšha go tsoga ga Jesu mabitleng. Go kolobetšwa ke go itshwantšha le lehu la Jesu, poloko le tsogo ya gagwe (Baroma 6:3-4).

Kolobetšo ga se yona yeo e go phološago. Kolobetšo ga se yona yeo e tlošago dibe tša gago. Kolobetšo ke mogato fela wa go kwa, go tsebiša phatlalatša ka tumelo ya gago go Kriste. Kolobetšo e bohlokwa gobane ke mogateo wa go kwa – go tsebiša phatlalatša ka tumelo ya gago go Kriste le go ineela ga gago go Yena. Ge e ba o loketše gore o ka kolobetšwa o swanetše go bolela le moruti.

EnglishBoela morago go letlakala la home page la Sesotho sa Leboa

Ke sa tšwa go dumela go Jesu …gabjale go nyakega eng?
© Copyright Got Questions Ministries