settings icon
share icon
Potšišo

Na Modimo o gona? Na go na le bohlatse bja go bontšha gore Modimo o gona?

Karabo


Goba gona ga Modiomo go ka se ganetšwe. Beibele e re re swanetše go bontšha ka tumelo gore Modimo o gona: “Ka ntle le tumelo go kgahliša Modimo gabotse ga go kgonege, gobane yo a batamelago Modimo o swanetše go dumela gore o gona le gore e ba moputsi wa bao ba mo tsomagoka phišego” (Baheberu 11:6). Ge e ba Modimo a rata, o be a ka iponagatša go batho ka moka go bontšha gore o gona. Ge e ba A ka dira bjalo, go be go ka se hlokagale gore go be le tumelo. “Jesu a re go yena, ‘Na o dumela gobane o mpone? Go thaba bao ba sego ba bona, eupša ba dumela’” (Johane 20:29).

Lega go le bjalo, seo ga se bolele gore ga go na bohlatse bja gore Modimo o gona. Beibele e bolela gore, “Magodimo a bolela kganya ya Modimo; sebaka-baka se bolela mediro ya matsogo a gagwe. Letšatši le lengwe le lengwe le dira gore polelo e tage, bošego bjo bongwe ke morago ga bjo bongwe bo bonagatša tsebo. Ga go polelo gomme ga go mantšu; ga go lentšu la gona leo le dutšego le kwewa. Khoele ya wona ea wona ya go lekanya e tsene lefaseng ka moka” (Psalme 19:1-4). Go lebelela dinaledi, go kwešiša tsela bogolo bja lefase, go bona ka tsela yeo hlago e lego ka gona, go bona bo botse bja ge letšatši le dikela—dilo tše ka moka di bontšha gore go na le Mmopi, Modimo. Ge e ba dilo tše di sa lekana, go na le bohlatse bja gore Modimo o gona dipelong tša rena. Mmoledi 3:11 e re botša gore, “…O kentse nako e sa lekanyetšago dipelong tša bona.” Ka gare go rena, go na le bohlatse bja go bontšha gore go na le bophelo ka morago ga lehu le gore go na le motho yo a bopilego lefaseng le. Re ka nna ra gana tsebo yeo ka go šikinya hlogo, eupša go ba gona ga Modimo go molaleng gaešita le ka dilo tšeo di re dukologilego. Go sa šetšwe se, Beibele e bolela gore ba bangwe ba tlo gana gore Modimo o gona: “Lešilo le re pelong ya lona, ‘Modimo ga a gona’” (Psalme 14:1). Ka ge bontši bja batho go dikologa lefase go theoša le histori, ditšong ka moka le di nageng ka moka ba dumela gore go na le Modimo yo a itšego, go swanetše gob a go e-na le (motho yo mongwe) yo a dirago gore re dumele seo.

Go oketša tabeng ya gore Modimo o gona, go na le mabaka ao a kwagalago. Sa pele, go na taba ya hlago. Taba ya hlago yeo e tumilego kudu ke ya go diriša popo go bontšha gore Modimo o gona.” Go ba gona go feta go se be gona, ka gona mmopi yo mogolo o swanetše go ba gona. Ge e ba Modimo a sa ka a ba gona, Modimo e ka se be mmopi yo mogolo gomme seo se tla thulana le go hlalosa lentšu Modimo.

Taba ya bobedi ke ya mabapi le tlhago. Ka ge tlhago e le botse gakaaka, go swanetše go ba go e na le Mmopi. Ka mohlala, gaešita le ge Lefase le be le le kgaufsi goba letšatši le le kgaufsi, le be le ka se kgone go fepa dilo ka bophelo go swana le ka mokgwa woo le dirago ka wona gabjale. Gaešita le ge di-elements sebaka-bakeng di be di le kgaufsi le kgaufsi, selo se sengwe le se sengwe lefaseng se be se tla hwa. Kgonagalo ya gore proteine molecule e itiragalle ke 1 go 10243 (e lego 10 e latelwa ke dinoto tše 243). Sele e tee e dirilwe ke di molecule tše milione tša proteine.

Taba ya boraro ke ya tlholo. Selo se sengwe le se sengwe gona le moo se tšwago gona. Lefase le le selo se sengwe le se sengwe seo se lego godimo ga lona se na le mohlodi wa sona. Go swanetše go ba go e-na le le motho yo a hlodilego gore dilo tše di be gona. Gabotse go swanetše go ba go e-na le selo seo sona “se sa hlolwego” seo sona se hlodilego dilo tše ka moka. Selo seo “se sa hlolwego” ke Modimo.

Taba ya bone ke boitshwaro. Mohlobo o mongwe le o mongwe go theoša le histori o be o e-na le mohuta o itšego wa molao wa wona. E mongwe le e mongwe o na le pono ya gagwe ya seo se lokilego le seo se fošagetšego. Go bolaya, go bolela maaka, go utswa, le go se hwe ke dilo tšeo di nyakilego di ganwa ke lefase ka moka. Go ba le kgopolo ye go tšwa kae ge e se go Modimo yo mokgethwa?

Go sa šetšwe se ka moka, Beibele e re botša gore batho ba tla gana tsebo ya Modimo gomme ba dumela maaka. Baroma 1:25 e bolela gore, “gaešita le bao ba ilego ba ananya therešo ya Modimo ka maaka gomme ba hlompha ka tlhompho ya borapedi le go direla dipoiwa tirelo e kgethwa go e-na le Yo a di bopilego, ya a tumišwago go ya go ile. Amene.” Le gona, Beibele e bolela gore batho ga ba na lebaka leo le kwagalago la go gana gore Modimo o gona: “Gobane dika tša gagwe tše di sa bonagalego di bonwa gabotse go tloga tlholong ya lefase go ya pele, gobane di hlathwa ka dilo tšeo di dirilwego, ke gore matla a gagwe a neng le neng le Bodimo, mo ba hlokago boitshwarelelo” (Baroma 1:20).

Batho ba bolela gore bona ga ba dumele gore Modimo o gona ka gobane “ga go na bohlatse bja tša mahlale” bjo bo hlatselago seo goba ka “gobane ga go na bohlatse.” Nnete ke gore, gatee-tee fela ge ba dumela gore Modimo o gona, ba tla lemoga gore ba na le boikarebelo go yena le gore ba hloka tebalelo ya Gagwe (Baroma 3:23, 6:23). Ka gona, ge e ba Modimo o gona re a ikarabela go yena bakeng sa mediro ya rena. Ge e ba Modimo ga a gona, gona ga go hlokagale gore re tshwenyege ka gore o tla re ahlola. Ke ka fao batho bao ba sa dumelego gore Modimo o gona, ba dumelago ka mo go tiilego kgopolong ya gore dilo di itlhagaletše go se motho yo a dibopilego. Modimo o gona gomme mafelelong yo mongwe le yo mongwe o tla tseba gore o gona. Taba ya gore batho ba bangwe ba gana ka mo go tiilego gore o gona, ge e le gabotse le ke lebaka leo le dirago gore re dumele gore o gona.

Re tseba bjang gore Modimo o gona? Bjalo ka Bakriste, re a tseba gore Modimo o gona ka gobane re bolela le yena letšatši le lengwe le le lengwe. Ga re mo kwe ge a bolela le rena, eupša re a kwa gore o gona e bile re kgona go bona hlahlo ya gagwe. Re tseba lerato la gagwe e bile re leboga kgaugelo ya gagwe. Gona le dilo tšeo di diregago bophelong bja rena, tšeo rena re sa kgonego go di hlalosa eupša Modimo a kgona. Ka mohlolo Modimo o re phološitše le go fetoša maphelo a rena moo re sa tsebego gore re direng ntle le gore re mo tumiše. Ga go motho le ge e le ofe yo a ka ganetšago mabaka a ao a bontšhago gore Modimo o gona. Mafelelong, re swanetše go ba le tumelo gore Modimo o gona (Baheberu 11:6). Go ba le tumelo go Modimo ga go swane le ge o tsena ka phapošing yeo e lego lefsigsi eupša ke mogato o mo botse woo batho ba bantši ba šetšego ba go gatile.

EnglishBoela morago go letlakala la home page la Sesotho sa Leboa

Na Modimo o gona? Na go na le bohlatse bja go bontšha gore Modimo o gona?
© Copyright Got Questions Ministries