settings icon
share icon
Potšišo

Na o lebaletšwe? Nka hwetšwa tebalelo bjang go Modimo?

Karabo


Ditiro 13:38 e bolela gore, “Ka gona, tsebang bana bešo gore ka Yo, go lebalelwa ga dibe go tsebatšwa go lena.”

Tebalelo ke eng gomme ke ka baka la’ng re e hloka?

Lentšu go “lebalela” le bolela go tloša ditšhila, go itshola le go phumola sebe. Ge re fošetša batho ba bangwe, re kgopela tebalelo ya bona e le gore re ka kgona go boloka segwera sa rena le bona. Motho ga a no lebalelwa fela ka gobane a tshwanelwa ke gore a lebalelwe. Ga go na motho yo a swanelwago ke go lebalelwa. Tebalelo ke tiro ya lerato, kgaugelo le mosa. Tebalelo ke phetho ya go se boloke selo se itšego kgahlanong le yena go sa šetšwe gore ke eng seo a go dirilego sona.

Beibele e re botša gore ka moka ga rena re hloka tebalelo ya Modimo. Ka moka g arena re dirile sebe. Mmoledi 7:20 e bolela gore, “Ga go motho yo a lokilego lefaseng yo a dirago seo se lokilego eupša a sa dire sebe.” 1 Johane 1:8 e bolela gore, “Ge e ba re re, ‘ga re na sebe,’ gona re a iphora gomme therešo ga e gona go rena.” Dibe ka moka ke tiro ya borabele go Modimo (Psalme 51:4). Ka baka la seo, re tloga re hloka tebalelo ya Modimo. Ge e ba dibe tša rena di sa lebalelwe, re tla phela bophelo bja rena ka moka re tlaišwa ke dibe (Mateo 25:46; Johane 3:36).

Tebalelo – Nka e hwetša bjang?

Re leboga gore Modimo o lerato e bile o na le kgaugelo – o ikemišeditše go re lebalela dibe tša rena! 2 Petro 3:9 e re botša gore, “…ga re felele pelo ka gobane o ga rate gore go fedišwe le e le mang, eupša o rata gore bohle ba fihle boitsholong.” Modimo o nyaka gore lebalela, ka gona o ile a re nea tsela ya tebalelo.

Kotlo yeo e swanelago dibe tša rena ke lehu. Karolo ya mathomo ya Baroma 6:23 e bolela gore, “Gobane moputso woo sebe se o lefago ke lehu …” Lehu la ka mo go sa felego ke moputso woo o re o hwetšago ka baka la dibe tša rena. Modimo, morerong wa Gagwe wo o phethagetšego, o ile a tla a ba motho – Jesu Kriste (Johane 1:1,14). Jesu o ile a hwa sefapanong, a rwala kotlo yeo e re swanelago – lehu. 2 Bakorinthe 5:21 e re ruta gore, “Yo a sa kago a tseba sebe o mo dirile gore e be sebe ka baka la rena, e le gore re be toko ya Modimo ka yena.” Jesu o hwile sefapanong, a rwala kotlo yeo e bego e swanetše rena! Bjalo ka Modimo, lehu la Jesu le neile tebalelo ya dibe bakeng sa lefase ka moka. 1 Johane 2:2 e bolela gore, “Ke sehlabelo sa sa poelanyo bakeng sa dibe tša rena, fela e sego bakeng sa trena feela, eupša lebakeng sa tša lefase ka moka.” Jesu o ile a tsoga bahung, a tsebatša phenyo ya gagwe godimo ga sebe le lehu (1 Bakorinthe 15:1-28). Tumišang Modimo, ka baka la lehu le tsogo ya Jesu Kriste. Karolo ya bobedi ya Baroma 6:23 e re, “…eupša mpho yeo Modimo a e neago k eke bophelo bjo bo sa felego ka Kriste Jesu Morena wa rena.”

Na o nyaka gore dibe tša gago di lebalelwe? Na o na le maikwelo a go tshwenywa ke letswalo ao o sa kgonego go dira gore a tloge? O ka lebalelwa dibe le go imologa go maikwelo ao ka gore o dumele go Jesu Kritse bjalo ka mophološi wa gago. Baefese 1:7 e re, “ka yena re lokolotšwe ka topollo ka madi a yena yoo, ee, re lebaletšwe dikarogo tša rena, go ya ka mahumo a botho bja gagwe bjo bo sa swanelago.” Jesu o patetše molato w arena e le gore re ka kgona go lebalelwa. Seo o swanetšego ke go se dira fela ke gore o kgopele Modimo gore a go lebalele ka Jesu, ka go dumela gore Jesu o go hwetše e le gore a patelle tebalelo ya gago – gomme o tla go lebalela! Johane 3:16-17 e hupere molaetša wo o kgahlišago, “Gobane Modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a a gafa morwa wa gagwe yo a tswetšwego a nnoši e le gore yo mongwe le yo mongwe yo a dumelago go yena a se ke a fedišwa eupša a be le bophelo bjo bo sa felego.”

Go lebalelwa– Na go bonolo?

Ee, go bonolo! O ka se patele tšhelete gore Modimo a go lebalele. O tla amogela tebalelo fela ka tumelo, ka kgaugelo le mosa wa Modimo. Ge e ba o nyaka go amogela Jesu bjalo ka mophološi wa gago le amogela tebalelo go tšwa go Modimo, ye ke thapelo yeo o ka e rapelago. Go bolela thapelo go ba thapelo le ge e le efe e nngwe go ka se go phološe. Ke go dumela fela go Jesu Kriste moo go ka go dirago gore o lebalelwe dibe. Thapelo ye ke tsela fela yeo ka yona o ka bontšhago tumelo ya gago go Modimo le go mo leboga ka go go nea tebalelo. "Modimo, Ke a tseba gore ke dirile sebe kgahlanong le wena le gore ke swanelwa ke kotlo. Eupša Jesu o ile rwala kotlo yeo e ntshwanelago e le gore ka tumelo yeo ke nago le yona go yena nka lebalelwa. Ke bea tumelo ya-ka go wena e le gore nka phološwa. Ke leboga kgaugelo ya gago le tebalelo ya gago! Amene!"

Na o dirile phetho ka Kriste mabapi le seo o se badilego mo? Ge e ba go bjalo, re kgopela gore o kgotle mo go ngwadilwego mantšu a mo tlase "Ke amogetše Kriste lehono."

EnglishBoela morago go letlakala la home page la Sesotho sa Leboa

Na o lebaletšwe? Nka hwetšwa tebalelo bjang go Modimo?
© Copyright Got Questions Ministries