settings icon
share icon
Potšišo

Na o hweditše bophelo bjo bo sa felego?

Karabo


Beibele e botšha tsela e bonagalago gabotse ya go hwetša bophelo bjo bo sa felego. Sa pele, re swanetše go lemoga gore ka moka ga rena re dirile sebe kgahlanong le Modimo: "Gobane bohle ba dirile sebe gomme ba hlaelelwa ke letago la Modimo " (Baroma 3:23). Ka moka re dirile dilo tšeo di sa kgahlišego Modimo, e lego selo seo se dirago gore re swanelwe ke kotlo. Ka ge dibe tša rena ka moka di di le kgahlanong le Modimo wa Bosafelego, ka gona kotlo yeo e re swanetšego ke ya sa ruri. "Moputso wa sebe ke lehu, eupša mpho ya Modimo ke bophelo bjo bo sa felego ka Morena Jesu Kriste " (Baroma 6:23).

Lega go le bjalo, Jesu Kriste yo a sa kago a dira sebe (1 Petro 2:22),Morwa wa Modimo o ile a tla lefaseng gomme a ba motho e le gore a ka re hwela le go lefella molato wa rena wa sebe (Johane 1:1,14). "Modimo o bonagatša lerato la gagwe go rena ka gore, ge be re sa le badiradibe, Kriste o ile a re hwela " (Baroma 5:8). Jesu o hwile sefapanong (Johane 19:31-42), a rwala kotlo yeo e bego e swanetše rena (2 Bakorinthe 5:21). Matšatši a mararo ka morago o ile a tsoga bahung (1 Bakkorinthe 15:1-4), a hlatsela go fenya ga gagwe sebe le lehu. "Ka kgaugelo ya gagwe e kgolo o re tswetše lefsa kholofeng e phelago ka go tsoga ga Jesu Kriste bahung " (1 Petro 1:3).

Ka tumelo, re swanetše go fetola menagano ya rena mabapi le Kriste – Yo a le go yena, Seo a se dirilego, le gore ke ka baka la’ng a ile a dira seo –ka baka la phološo (Ditiro 3:19). Ge e ba re mo dumela, re dumela lehu la gagwe la sefapanong e le tebalelo ya dibe tša rena, re tla lebalelwa le go amogela kholofetšo ya go phela ka mo go sa felego legodimong. "Modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a gafa morwa wa gagwe yo a tswetšwego a nnoši e le gore yo mongwe le yo mongwe yo a mo dumelago a se ke a fedišwa eupša a be le bophelo bjo bo sa felego " (Johane 3:16). "Gobane ge o bolela phatlalatša lentšu leo le lego molomong wa gago gore ‘Jesu ke Morena’ gomme o dumela ka pelo ya gago gore Modimo o mo tsošitše bahung, gona o tla phološwa " (Baroma 10:9). Go dumela go lehu la Kriste la sefapanong ke yona tsela fela ya go hwetša bophelo bjo bo sa felego! "Ruri le phološitšwe ka tumelo ka botho bjo bo sa swanelago; gomme se ga se ka baka la lena, ke mpho ya Modimo, aowa ga se ka baka la mediro, e le gore go be le motho yo a nyakago go ikgantšha " (Baefese 2:8-9).

Ge e ba o nyaka go amogela Jesu bjalo ka mophološi wa gago, thapelo ya mohlala še. Gopola, go bolela thapelo ye go ba thapelo le ge e le efe go ka se go phološe. Ke fela go dumela go Modimo seo se ka go phološago sebeng. Thapelo ye ke tsela fela ya bo bontšha tumelo ya gago go yena le go mo leboga ka baka la go go nea phološo. "Modimo, ke a tseba gore ke dirile sebe kgahlanong le wena le gore ke swanelwa ke kotlo. Eupša Jesu o rwele kotlo yeo e ntshwanelago e le gore ka tumelo nka lebalelwa. Ke dumela go wena bjalo ka mophološi wa-ka. Ke leboga kgaugelo ya gago e kgolo le tebalelo – mpho ya bophelo bjo bo sa felego! Amene!"

Na o dirile phetho ka Kriste mabapi le seo o se badilego mo? Ge e ba go bjalo, re kgopela gore o kgotle mo go ngwadilwego mantšu a mo tlase "Ke amogetše Kriste lehono."

EnglishBoela morago go letlakala la home page la Sesotho sa Leboa

Na o hweditše bophelo bjo bo sa felego?
© Copyright Got Questions Ministries