settings icon
share icon
Potšišo

Jesu Kriste ke mang?

Karabo


Go fapana le potšišo e rego ,“Na Modimo o gona?” ke batho ba sego kae fela bao ba botšišago ge e ba Jesu a kile a phela. Ke selo seo se amogelwago ke batho ba bantši gore Jesu o ile a ba gona le go phela lefaseng Isiraeleng nywaga e 2000 e fetilego. Taba e thoma ge boitsibišo bjo bo feletšego ka Jesu bo setše bo ahla-ahlilwe. Mo e ka bago madumedi ka moka a ruta gore Jesu ke moporofeta goba morutiši yo botse goba monna wa Modimo. Bothata ke gore Beibele e re botša gore Jesu e be e se moporofeta, morutiši yo botse goba monna wa Modimo fela, eupša e be e le seo se fetago hlaloso tšeo.

C.S. Lewis ka pukung ya gagwe Mere Christianity o ngwadile se latelago: “Ke leka ka gohle gore ke ganetše mang le mang go bolela selo seo se se nago hlaloganyo seo gantši batho ba bantši ba atišago go se bolela ka Yena [Jesu Kriste]: 'Ke ikemišeditše go amogela Jesu bjalo ka morutiši yo mogolo yoo a nago le boitshwaro, eupša ga ke dumele polelo ya gagwe ya gore ke Midimo.' Se ke selo se sengwe seo re sa swanelago go se dira. Motho yo e lego motho fela a bolela dilo tšeo Jesu a di boletšego e ka se be morutiši yo botse fela. Go na e swanetše go ba e be e le lešilo—go swana le motho yoo a rego yena ke yena lee leo le bodilego—goba gona e swanetše go ba e le Diabolo. O swanetše go dira kgetho ya gago. Mohlongwe monna yo e be e le goba ke Morwa wa Modimo goba ke motho yoo a lahlegetšwego ke hlaologanyo goba o diragaletšwe ke selo se sengwe se kotsi kudu. O ka mmotša gore ke lešilo, o ka mo tshwela ka mare wa mmolaya bjalo ka letemona; goba o ka khunamana mo maotong a gagwe gomme wa mmitša Morena Modimo. Eupša a re se keng ra itlela fela ka kgopolo ya gore ke morutiši yo mogolo. Ga se a ka a re šiyela kgopolo ye bjalo le gatee. Seo e be e se maikemišetšo a gagwe.”

Ka gona, Jesu o ile a ipontšha e le mang? Beibele e bolela gore ke mang? La mathomo, a re lebeleleng gore mantšu a Jesu go Johane 10:30, “Nna le Tate re batee.” Ge o e bala fela ka go fetiša mahlo, se se ka no se bonagale ka boipolelo bja gore Jesu o re ke yena Modimo. Lega go le bjalo, bona kamoo Bajuda ba arabelago ka gona go polelo ya Jesu, “‘Ga re go kgatle ka baka la modiro o botse, eupša re go kgatla ka baka la go rogaka, le ka baka la gore wena gaešita le ge o le motho, o itira Modimo’” (Johane 10:33). Bajuda ba ile ba kwešiša polelo ya Jesu e le boipolelo bja gore o re ke yena Modimo. Ditemaneng tše latelago, Jesu ga a phošolle Bajuda ka gore, “Ga ke re ke nna Modimo.” Se se bontšha gore Jesu ka nnete o be a re ke Yena Modimo ge a be a bolela gore, “Nna le Tate re batee” (Johane 10:30). Mohlala o mongwe ke wa Johane 8:58: “‘Ruri-ruri ke re go lena, ‘pele Aborahama a e ba gona, ke be ke šetše ke le gona.’” Gape, ge Bajuda ba arabela polelong ya Jesu ba ile ba topa mafsika ka maikemišetišo a go leka go mo kgatla ka ona (Johane 8:59). Go ihlalosa ga Jesu e le Modimo ke hlaloso e lebanyago ya tirišo ya Testamente ya kgale ya leina la Modimo (Ekisodo 3:14). Ke ka baka la’ng Bajuda ba be ba nyaka go kgatla Jesu ka mafsika ge e ba a be a sa bolela selo sengwe seo ba dumelago gore ke maroga, go bolela gore ke yena Modimo?

Johane 1:1 e re “Lentšu e be e le Modimo.” Johane 1:14 e re “Lentšu e bile nama.” Se se bontšha gabotse gore Jesu ke Modimo ka sebopego sa nama. Thomase morutiwa o ile a bolela ka Jesu gore “Morena wa-ka le Modimo wa-ka” (Johane 20:28). Le gona, Jesu ga a mo phošolle. Moapostola Paulo O mo hlalosa e le, “…Modimo yo mogolo le mophološi wa rena, Jesu Kriste” (Tito 2:13). Moapostola Petro le yena o bolela se se swanago ge a re, “…Modimo le mophološi wa rena, Jesu Kriste” (2 Petro 1:1). Modimo Tate le yena ke hlatse ya boitsebišo bjo feletšego bja Jesu, “Eupša mabapi le Morwa o re, ‘Your throne, O God, will last forever and ever, and righteousness will be the scepter of your kingdom.’” Boporofeta bjo bo lego ko go Testamente ya kgale bo ile bja tsebiša ka go ba Gagwe modimo, “Re tswaletšwe ngwana, Yo pušo e lego magetleng a Gagwe, leina la gagwe ke matete, moeletši, Modimo yo matla, Tate wa bosafelego, kgoši ya kagišo” (Jesaya 9:6).

Ka gona, bjalo ka ge C.S. Lewis a boletše, go dumela gore Jesu ke morutiši yo botse fela ga se nnete. Ka ntle le pelaelo, Jesu o ipontšhitše gore ke Modimo. Ka gona, ge e ba e se Modimo, go na ke moaketši, ga se moporofeta, morutiši yo botse goba monna wa Modimo. Ka maiteko a go hlalosa mantšu a Jesu, “barutwana” ba mehleng yeno ba Beibele ba bolela gore bona ba tseba “histori ya nnete ya Jesu” e bile ba bolela gore ga se a bolela dilo tše dintši tšeo Beibele e di bolelago ka yena. Re bomang rena re ka ganago seo lentšu la Modimo le se bolelago mabapi le seo Jesu a se dirilego le seo a se boletšego? Go tla bjang gore “morutwana” yoo a phetšego nywaga e sekete ka morago ga gore Jesu a tloge a tsebe gakaone seo Jesu a se dirilego le seo a sego a se dira le go se bolela go feta bao a phetšego le bona, a hlanketšego le bona e bile barutilwe ke Jesu ka boyena (Johane 14:26)?

Ke ka baka la’ng potšišo ya go tseba Jesu e le ya bohlokwa gakakaa? Ke ka baka la’ng re swanetše go tshwenyega ge e ba e le Modimo goba go se bjalo? Lebaka la bohlokwa leo Jesu e swanetšego go ba Modimo ka lona ke gore ge e ba e se Modimo lehu la Gagwe le be le ka se swanelege go patela dibe tša batho ba lefase ka moka (1 Johane 2:2). Ke Modimo feela yo a ka patelago kotlo ye bjalo (Baroma 5:8; 2 Bakorinthe 5:21). Jesu o be a swanetše go ba Modimo e le gore a patele dibe tša rena. Jesu o be a swanetše go ba motho e le gore A ka hwa. Phološo e hwetšagala fela ka go ba le tumelo go Jesu Kriste. Go dumela go Jesu ke yona tsela fela ya go phologa. Go ba ga Jesu Modimo, ke gona moo go dirilego gore a bolele gore, “Ke nna tsela le nnete le bophelo. Ga go yo a tlago go Tate ge e se ka nna” (Johane 14:6).

EnglishBoela morago go letlakala la home page la Sesotho sa Leboa

Jesu Kriste ke mang?
© Copyright Got Questions Ministries