settings icon
share icon
Potšišo

Phološo ke eng?

Karabo


Na o swerwe ke tlala? E sego tlala ya dijo, na o hlaellwa ke selo se itšeo mo bophelong bja gago? Na go na le selo se itšego moyeng wa gago seo o bonago go ka re ga o kgone go se kgotsofatša? Ge e ba go bjalo, Jesu ke tsela! Jesu o itše, “Ke nna senkgwa sa bophelo. Yo a tlago go nna a ka se ke a swarwa ke tlala le gatee, gomme yo a dumelago go nna a ka se ke a nyorwa le gatee” (Johane 6:35).

Na se se a go tlaba? Na o bonagala o sa kgone go hwetša tsela le morero bophelong? Na go bonagala e ka motho yo a itšego o timile le bone gomme ga o kgone go bona moo o le tšumago gona? Ge e ba go bjalo, Jesu ke tsela! Jesu o boletše gore, “Ke nna seetša sa lefase. Yo a ntatelago a ka se sepele lefsifsing le gatee, eupša o tla ba le seetša sa bophelo” (Johane 8:12).

Na ka dinako tše dingwe o ikwa e ka o tswaleletšwe ntle mo bophelong? O lekile mamati a mantši, eupša wa hwetša gore selo o se hwetšago moo ga se go hole ka selo le gatee? Na o nyaka mojako woo o išago bophelong bjo bo kgotsofatšago? Ge e ba go bjalo, Jesu ke tsela! Jesu o boletše gore, “Ke nna mojako, mang le mangy o a tsenago ka nna o tla phološwa, gomme o tla tsena le go tšwa, a ba a hwetša mafulo” (Johane 10:9).

Na batho ba bangwe ka mehla dira gore moya wa gago o be ko tlase? Na segwera sa gago ka mehla le ba bangwe ga se tshwarelle nako e telele goba ke seo se se nago morero? Na go bonagala e ka yo mongwe le yo mongwe o leka go diriša? Ge e ba go le bjalo, Jesu ke tsela! Jesu o itše, “Ke nna modiši yo bolo gomme ke tseba dinku tša-ka le dinku tša-ka di a ntseba” (Johane 10:11, 14).

Na o ipotšiša gore go dira eng ka morago ga lehu? Na o lapišitšwe ke go phelela fela dilo tšeo di bolago goba go rusa? Na ka dinako tše dingwe o tle o ipotšiše ge e ba bophelong go e na le morero? Na o nyaka go phela ka morago ga gore o hwe? Ge e ba go bjalo, Jesu ke tsela! Jesu o itše, “Ke nna tsogo le bophelo. Yo a dumelago go nna, gaešita le ge a ka hwa, o tla phela; gomme yo mongwe le yo mongwe yo a phelago e bile a dumela go nna, a ka se ke a hwa le gatee” (Johane 11:25-26).

Tsela ke eng? Nnete ke eng? Bophelo ke eng? Jesu o a araba ka gore, “Ke nna tsela le nnete le bophelo. Ga go yo a tlago go Tate ge e se ka nna” (Johane 14:6).

Tlala yeo e go swerego ke tlala ya moya, gomme ke Jesu fela yo a ka e kgotsofatšago. Jesu ke yena fela yo a ka tlošago lefsifsi. Jesu ke mojako wo o išago bophelong bjo bo kgotsofatšago. Jesu ke mogwera le modiši yo o bego o dutše o mo nyaka. Jesu ke bophelo—lefaseng le leo le tlago. Jesu ke tsela!

Lebaka leo ka lona o kwago o swerwe ke tlala, leo o bonago e ka o lahlegile lefsifsing, leo o sa kgonego go hwetša morero bophelong, ke gore o kgaogane le Modimo (Mmoledi 7:20; Baroma 3:23). Sekgoba seo o se kwago pelong ya gago ke gore o hloka Modimo bophelong bja gago. Re bopilwe gore re kgone go ba le bogwera le Modimo. Ka baka la dibe tša rena, re kgaogantšwe le Modimo ka lebaka lona le. Se kotsi le go feta, sebe sa rena se tla dira gore re kgaogane le Modimo ka mo go sa felego, bophelong bjona bjo le bjo bo latelago (Baroma 6:23; Johane 3:36).

Bothata bjo bo ka rarollwa bjang? Jesu ke tsela! Jesu o ile a rwala sebe sa rena (2 Bakorinthe 5:21). Jesu o hwile legatong la rena (Baroma 5:8), a rwala kotlo yeo e swanetšego rena. Matšatši a mararo ka morago, Jesu o ile a tsoga bahung, a hlatsela go fenya ga gagwe sebe le lehu (Baroma 6:4-5). Ke ka baka la’ng a ile a dira se? Jesu o ile a araba potšišo yeo ka boyena: “Ga go yo a nago le lerato le lefetago le, gore motho a gafe moya wa gagwe ka baka la bagwera ba gagwe” (Johane 15:13). Jesu o ile a hwa e le gore re ka phela. Ge e ba re dumela Jesu e bile re dumela go lehu la gagwe e le tefello ya dibe tša rena, dibe tša rena ka moka di tla lebalelwa le go phumulwa. Ke moka re tla kgona go kgotsofatša tlala ya rena ya moya. Lebone le tla tšungwa gape. Re tla kgona go phela bophelo bjoo bo kgotsofatšago. Re tla kgona go tseba mogwera wa rena wa nnete le modiši yo botse. Re tla kgona go tseba gore ka morago ga lehu re tla kgona go phela—go tsogela bophelong bjo bo sa felego legodimong le Jesu!

“Gobane Modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a gafa Morwa wa gagwe yo a tswetšwego a nnoši e le gore yo mongwe le yo mongwe yo a dumelago go Yena a se ke a fedišwa eupša a be le bophelo bjo bo sa felego” (Johane 3:16).

Na o dirile phetho ka Kriste mabapi le seo o se badilego mo? Ge e ba go bjalo, re kgopela gore o kgotle mo go ngwadilwego mantšu a mo tlase "Ke amogetše Kriste lehono."

EnglishBoela morago go letlakala la home page la Sesotho sa Leboa

Phološo ke eng?
© Copyright Got Questions Ministries