settings icon
share icon
Potšišo

Go bolela’ng go amogela Jesu bjalo ka mophološi wa gago?

Karabo


Na o amogetše Jesu bjalo ka mophološi wa gago? Go kwešiša potšišo ye gabotse, sa pele o swanetše go kwešiša mantšu “Jesu Kriste,” “motho ka noši,” le “mophološi.”

Jesu Kriste ke mang? Batho ba bantši ba bolela gore Jesu Kriste ke monna yo a lokilego, morutiši yo mogolo goba mohlomongwe ba re ke moporofeta. Dilo tše ka moka ke nnete ka Jesu, eupša ga di mo hlalose seo ge e le gabotse e lego sona. Beibele e re botša gore Jesu ke Modimo ka sebopego sa nama, Modimo ka sebopego sa motho (bona Johane 1:1, 14). Modimo o tlile lefaseng go tla go re ruta, go re fodiša, go re phošolla, go re lebalela—le gore hwela! Jesu ke Modimo, Mmopi, Morena wa lefase ka moka. Na o amogetše Jesu yo?

Mophološi ke eng, gona ke ka baka la’ng re hloka mophološi? Beibele e re botša gore ka moka ga rena re dirile dibe; ka moka re dirile ditiro tša bokgopo (Baroma 3:10-18). Ka baka la mafelelo a sebe sa rena, re swanelwa ke kgalefo le kahlolo ya Modimo. Kotlo yeo e swanelegago ya sebe seo se dirilwego kgahlanong le Modimo wa bosafelego ke go otliwa ka mo go sa felego (Baroma 6:23; Kutollo 20:11-15). Le ke lebaka leo ka lona re hlokago mophološi!

Jesu Kriste o tlile lefaseng gomme a hwa legatong la rena. Lehu la Jesu e be e le tefo ya ka mo go sa felego ya dibe tša rena (2 Bakorinthe 5:21). Jesu o hwile e le gore a lefelle dibe tša rena (Baroma 5:8). Jesu o patetše molato w arena e le gore rena re se ke ra o lefa. Go tsoga ga Jesu bahung go hlatsetše gore lehu la Gagwe e be e le leo le lekanego bakeng sa go lefella molato wa rena. Le ke lona lebaka leo Jesu e lego yena fela mophološi (Johane 14:6; Ditiro 4:12)! Na o dumela go Jesu bjalo ka mophološi wa gago?

Na Jesu ke mophološi “wa gago”? Batho ba bantši lebelela Bokriste e le go ya kerekeng fela, go dira mediro ya letšatši le letšatši goba go se dire dibe tše itšego. Seo ga se Bokriste. Bokriste bja nnete ke go ba le bogwera bja motho ka noši le Jesu Kriste. Go amogela Jesu bjalo ka mophološi wa gago go bolela go ba le tumelo le go Mo dumela. Ga go motho yo a ka phološwago ka tumelo ya motho yo mongwe. Ga go motho yo a kilego a lebalelwa ka baka la go dira mediro e itšego. Tsela fela yeo re ka phološwago ka yona ke ka go amogela Jesu bjalo ka mophološi wa gago, go dumela lehung la Gagwe bjalo ka tefo ya dibe tša gago le tsogong ya Gagwe bjalo ka kgonthišetšo ya go ka phela ka mo go sa felego (Johane 3:16). Na Jesu ke mophološi wa gago?

Ge e ba o nyaka go amogela Jesu bjalo ka mophološi wa gago, bolela mantšu a latelago go Modimo. Gopola gore go bolela thapelo ye goba thapelo le ge e le efe ga go go dire gore o phologe. Ke fela go dumela go Jesu Kriste le modirong woo a o dirilego sefapanong moo go ka go phološago sebeng. Thapelo ye ke tsela fela ya go bontšha Modimo tumelo ya gago go Yena le go mo leboga ka go go nea phološo. “Modimo, ke a tseba gore ke dirile sebe kgahlanong le Wena gomme ke swanelwa ke kotlo. Gomme ke a dumela gore Jesu Kriste o tšeere kotlo yeo e ntshwanetšego e le gore nka kgona go lebalelwa ka go bontšha tumelo go Yena. Ke amogela seo tebalelo ya gago le dumela phološo ya Gago. Ke amogela Jesu bjalo ka mophološi wa-ka! Ke leboga kgaugelo ya gago le tebalelo—mpho ya bophelo bjo bo sa felego! Amene!”

Na o dirile phetho ka Kriste mabapi le seo o se badilego mo? Ge e ba go bjalo, re kgopela gore o kgotle mo go ngwadilwego mantšu a mo tlase "Ke amogetše Kriste lehono."

EnglishBoela morago go letlakala la home page la Sesotho sa Leboa

Go bolela’ng go amogela Jesu bjalo ka mophološi wa gago?
© Copyright Got Questions Ministries