settings icon
share icon
Potšišo

Mokriste ke eng?

Karabo


Ge Tikišinare e hlalosa Mokriste e tla re ke “ke motho yo a dumelago go Kriste goba bodumeding bjoo bo theilego dithuto tša bona go Jesu.” Le ge e le gore se ke mathomo a mabotse, go swana le hlaloso ya ditikišinare tše dintši, le hlaloso ye ga e hlalose gabotse seo go ba Mokriste go se bolelang. Lentšu “Mokriste” le diriša gararo ka Testamenteng e Mpsha (Ditiro 11:26; 26:28; 1 Petro 4:16). Balatedi ba Jesu Krsite ke bona ba mathomo kua Antiokia ba go bitšwa Bakriste (Ditiro 11:26) ka baka la boitshwaro bja bona, mediro le dipolelo ba be ba swana le Kriste. Lentšu “Kriste” ka go lebanya le bolela gore, “go wela mokgatlong wa Kriste” goba go ba “molatedi wa Kriste.”

Ka manyami, go theoša le nywaga lentšu “Kriste” le lahlegetšwe ke boleng bja lona gomme gantši le dirišwa go motho yo mongwe yoo e lego wa bodumedi goba yo a nago le boitshwaro bjo bobotse eupša mohlomongwe e le molatedi goba e se molatedi wa nnete wa Jesu Kriste. Batho ba bantši bao ba sa dumelago le go bota Jesu Kriste ba ipitša gore bona ke bona Bakriste ka baka fela la gore ba ya kerekeng goba ka gobane ba phela gare ga setšhaba sa “Bakriste.” Eupša go ya kerekeng, go hlankela bao ba lego tlase ga gago goba go ba motho yo a lokilego ga go go dire gore o be Mokriste. Go ya kerekeng ga go go dire gore o be Mokriste go swana le ge go ya karatšheng go sa go dire gore o be le koloi. Go ba moleloko wa kereke, go ya ditirelong tša kereke ka mehla le go neela medirong ya kereke ga go go dire gore o be Mokriste.

Beibele e re ruta gore mediro e botse yeo re e dirago e ka se dire gore re amogelege go Modimo. Tito 3:5 e re, “O re phološitše, e sego ka baka la mediro ya toko yeo re e dirilego, eupša o re phološitše go ya ka kgaugelo ya gagwe ka go hlatswiwa mo go re tlišitšego bophelong le ka go re mpshafatša ka moya o mokgethwa.” Ka gona, Mokriste ke motho yo a tswetšwego lefsa ke Modimo (Johane 3:3; Johane 3:7; 1 Petro 1:23) gomme a dumela go le go bota Jesu Kriste. Baefese 2:8 e re botša gore “…le phološitšwe ka tumelo ka botho bjo bo sa swanelago; gomme ga se ka baka la lena, ke mpho ya Modimo.”

Mokriste wa nnete ke motho yo a dumelago le go bota mediro ya Jesu Kriste, go akaretša le lehu la Gagwe bjalo ka patela ya dibe tša rena sefapanong gomme A tsoga ka letšatši la boraro. Johane 1:12 e re botša gore, “go bao ba ilego ba mo amogela le go dumela leineng la gagwe, o ile a ba nea tokelo ya go ba bana ba Modimo.” Leswao la Mokriste wa nnete lerato go ba bangwe le go kwa Lentšu la Modimo (1 Johane 2:4, 10). Ee, Mokriste wa nnete ke yena yo e lego ngwana wa Modimo, leloko la nnete la lapa la Modimo, goba yo a neilwego bophelo bjo bofsa ka Jesu Kriste.

Na o dirile phetho ka Kriste mabapi le seo o se badilego mo? Ge e ba go bjalo, re kgopela gore o kgotle mo go ngwadilwego mantšu a mo tlase "Ke amogetše Kriste lehono."

EnglishBoela morago go letlakala la home page la Sesotho sa Leboa

Mokriste ke eng?
© Copyright Got Questions Ministries