बाइबलको बारेमा विषयात्मक प्रश्नहरु


बाइबलले गर्भपातको बारेमा के भन्दछ?

बाइबलले मृत्युको दण्ड/मृत्यु दण्डको बारेमा के भन्दछ?

बाइबलले तनावको बारेमा के भन्दछ? कसरी एउटा ख्रीष्टियन विश्वासीले तनाव माथि विजय प्राप्त गर्न सक्छ?

बाइबलले तपाईंको वित्त साधनहरुको प्रबंधनको बारेमा के भन्दछ?

बाइबलले चंगाईको बारेमा के भन्छ? के ख्रीष्टमा प्रायश्चितमा चंगाई छ?

बाइबलले युद्धको बारेमा के भन्छ?

बाइबलले ख्रीष्टियनले दिने दशांशको विषयमा के भन्दछ?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

बाइबलको बारेमा विषयात्मक प्रश्नहरु