പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍


ആരാണ്‌ പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌?

എപ്പോള്‍/എങ്ങനെയാണ്‌ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നത്‌?

എന്താണ്‌ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം?

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായുള്ള ദൂഷണം എന്താണ്‌?

എനിക്ക്‌ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ്‌ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം?

എനിക്ക്‌ ഏതു കൃപാവരമാണ്‌ ഉള്ളത്‌ എന്ന് എനിക്ക്‌ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം?

ആത്മാവിന്റെ അത്ഭുതവരങ്ങള്‍ ഈ കാലത്തേയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണോ?

എന്താണ്‌ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം? അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ഇന്നും നിലവിലുണ്ടോ?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍