settings icon
share icon
Nikoho

Komwìwelela Yesu, vano xeni?

Wakhula


Ti ya phama! Nyuwo mòpanka ntthanlo na orukunuwa wa ekumi. Apale nyuwo munòkoha, "Vano xeni? Mota xeni miyo kinnrowaka opatxera wetta ni Muluku?" Iphiro thanu seyo siromoliwe vathi va sini sovaheni nthonyero ovinyerera mwa biblya. https://www.gotquestions.org/Makhuwa

1. Mòne wera munniwexexa nivuluxo.

1 Yohani 5:13 onnanihimera wera, "Kòholepelani seya nyuwo mwìwelenle nsina na Mwana a Muluku, wera musuwele wi mòkhalano ekumi Yohimala". Muluku onthuna wera hiyo nikhale òlipa murima mwa osuwela wi vekhaikhai hiyo nòvuluxiwa. Mowakuveya, haya nrowele masu a mùpuwelo wa nivuluxo:

(a) Othene nòtheka. Othene nòpanka ithu sihinamusivela Muluku (Aroma 3:23).

(b) Nthowa na sòtheka sahu, ninnaphwanela nttaruxoni ni omwalana ni Muluku wohimala (Aroma 6:23).

(c) Yesu òkhwa vamuttandani wera alive sòtheka sahu (Aroma 5:8; 2Acorinto 5:21). Yesu òkhwa nipuro na hiyo, akuxaka nttarixoni nenle nàphwalenlahu. Ovinyerera wawe onònihera wi okhwa wa Yesu wari wòkwanela oliva sotheka sahu.

(d) Muluku onnavaha elevelelo ya sòtheka ni nivuluxo mwa athu othene enamwiwelela Yesu - aroromelaka okhwa wawe wiri nlivo na sòtheka sahu (Yohani 3;16; Aroma 5:1; Aroma 8:1).

Alá masu a nivuluxo! Mwamwiwelela Yesu ntoko nvulux'anyu, mòvuluxiwa! Sòtheka sanyu sothene soleveleliwa, ni onalaiha wera owo kharwa wòsempasi nari wòhiyani (Aroma 8:38-39; Matheyo 28:20). Mùpuwele, nivuluxo nanyu ti nowìkatthiwa ni Yesu Kristu (Yohani 10:28-29). Mwamwiwelela Yesuru pahi ntoko nvulux'anyu, mòkhala olipa murima wera munàtxe ekumi Yohimala ni Muluku wirimu!

2. Mphwanye Ekereja enamuhusiha Biblya.

Muhupuwelè wera Ekereja ti epewe. Ekereja ti athu. Ti vothuneya wera athu awìwelela ekhaleke awiwanana mukina ni mukhw'awe. Eyo ti ethu yopatxera ya othuneya wa Ekereja. Vanano nyuwo mwìwelenlanyu Yesu Kristu, ninnolipihani murima nyuwo wera mphwanye Ekereja yomwìwelela Biblya nipuro munakhalanyu ni mulume ni mukukhuli. Musuweliheni mukukhuli ole wiwelela wanyu mwa Yesu Kristu.

Ethu yanaveli wa othuneya wa Ekereja ti omusomiha Biblya. Nyuwo munòsoma mota xeni munrowanyu othara ikano sa Muluku vokumini vanyu. Omwiwa Biblya ti okhala wa phama ni wòlipa wa Mukristu. 2Timotheyo 3:16-17 anèra, " Yolempwa eri yothene yòhùpuxeriwa ni Munepa wa Muluku, ni muteko aya ti wohusiha, wovanya, wolaka ni wolela mwa exariya, wera mutthu a Muluku akhale ni òwerya miteko sothene sorera."

Ethu yanararu wa othuneya wa Ekereja ti omulapela Muluku. Omulapela Muluku ti omuthamala nthowa na ithu sothene opankaye! Muluku onivuluxa. Muluku onthuna hiyo. Muluku onnanikhavihera. Muluku onnanlamula ni onnanthonyihera iphiro ni ikano saye. Mota xeni nnerahu nimuthamale yowo? Muluku ti òttela, ta exariya, òthuna, òmoriwa ikharari no a mahala. Apocalise 4:11 onnera: "Weyo, Pwiya ni Muluku ahu, onaphwanela wakhela ovuwa ni nttittimiho ni owerya, niwoko wòpattuxa sothesene ni nthowa na osivela wá sòkhala ni sòpattuxiwa".

3. Mukhaleno ehuhu nihiku ti nihiku wera mupuwele sa Muluku.

Ti vothuneya wera nimalihe ehuhu nihiku ti nihiku nupuwelaka sa Muluku. Athu akina enìthana yeyo werya "ehuhu yomala". Athu akina enìthana yeyo "othuna opanka ni osuwela sohaweleya", nthowa nene ti ehuhu nnathunahu opanka ni osuwela sa Muluku. Athu akina enathuna okhala ni ehuhu ya woxixelo, akina enathuna ehuhu yoxekuwa. Yoxupa kheyavo mwa ehuhu mutthanlanyu wera mpake seyo. Yothuneya ti yowo nyuwo mukhaleno ehuhu nihiku ti nihiku wera mupuwele sa Muluku. Ithu xeni sinapankeya ehuhu nnupuwelahu sa Muluku?

(a) Nivekelo. Nivekelo ti wùluma ni Muluku. Mùlume ni Muluku mwa seyo munathunanyu ni sòxupa sothene. Munveke Muluku wera ovaheni ikuru ni mwèttelo. Munveke Muluku wera ovaheni ithu munathunanyu. Mmulele Muluku mota xeni nyuwo munathunanyu yowo ni ithu xeni munonanyu mwa siso opankaye. Nenlo ti okhala wa nivekelo.

(b) Omwerenka Biblya. Vowatxerera, osomihiwa Biblya okereja, osomihiwa nihiku nòpatxera, nari/apale exikola ya Biblya - vinathuneya wera mmwerenke Biblya wa mekhanyu. Biblya òkhalano ithu sothene munathunanyu wera mweteke sana vekumini ntoko Mukristu. Okhalano ekhavihero ya mota ninrowahu othanla, mota ninrowahu omusuwela Muluku, mota ninrowahu osuwela otthuna wa Muluku, mota ninrowahu walalerya athu akina, ni mota ninrowahu wùnnuwa mminepani. Biblya ti masu a Muluku wa hiyo. Biblya ti malamulo a Muluku enanisomiha mwèttelo womusiveliha Muluku ni wonikwanihera hiyo.

4. Mwatxerere onthamwene ni athu anrowa wòkhaviherani mminepani.

1 Acorinto 15:33 onnèra: "Muhìhiye mòtothiwaka. Mwaha wonanara onnatoloxa makhalelo òrera". Biblya osareya ni sòlokoha sa "ithu sonanara" athu anrowaya onipankela. Omaliha ehuhu ni yale anrowa opanka ithu sonanara winahala wopankihani ithu sene seye. Mukhalelo wa yale enirukurenre hiyo winahala "onipakiha itthu sene seye". Ti nthowanene nenlo vinathuneyaya okhala variyari va athu enamuthuna Muluku ni enapanka sa yowo.

Mwerere onphwanya nthamwene, nari eli, apale mwa Ekereja'anyu, yawo anrowa wòlipihani murima (Aheberi 3:13; 10:24). Mwavekele akhwinyu wera mukhale nimosa ehuhu yomupuwela Muluku, sòpanka sanyu, in mwèttelo anyu ni Muluku. Mwavekele mwari òpanka seyo empankaya. Eyo khenahima wera mwahiye asinthamwen'anyu othene ehimusuwenle Yesu ntoko nvuluxa. Nvirelele opanka onthamwene ni mwathune yawo. Mwalelihere wera Yesu òrukunuxa ekumi anyu ni khamurwa mpanka ithu seye mwapankanyu khalayi. Munveke Muluku wera òvaheni owerya omulaleya Yesu ni asinthamwene aka.

5. Mbatiziwe.

Athu antxene khayiwale sana sa obatizo . Nsu na obatiza nnahima "wiruweya mmahini". Obatizo ti ephiro ya Biblya yohima wiwelela wawo vamaithoni vathu antxipale. Muteko woruweiwa mmahini onònihera wera onòsunkiwa ni Kristu. Muteko wovinya mmahini onònihera ovinyerera wa Kristu. Obatiziwa ti wìpwexerera mekhawo ni okhwa, ovithiwa ni ovinyerera (Aroma 6:3-4).

Obatizo khonavuluxa. Obatizo khonatxipiha sòtheka sahu. Obatizo ti nivalo na wiwelela, wilalerya wiwelela wanyu wa Kristu pahi vamaithoni va athu. Obatizo ti wothuneya nthowa ti nivalo na wiwelela. Wari wòkwanela obatiziwa, wulume ni mukukhuli.

EnglishMuthikele malepa a Emakhuwa enavinyerayavo

Komwìwelela Yesu, vano xeni?
© Copyright Got Questions Ministries