settings icon
share icon
Nikoho

Mòkhala ni ekumi yohimala?

Wakhula


Biblya onnahima mowiwanyeia ephiro ya ekumi yohimala. Vopatxera nikhale awemerera wera nòmutthekela Muluku: “Wona wi atthu othene àttheka ni wòhàrimela ovuwa wa Muluku” (Aroma 3:23). Othene nopaka itthu sinamunanara Muluku, ni nophwanela otthorihiwa. Niwako sottheka sahu sotthene ti somunanara Muluku, niphwanenle onttaruxoni wonimala pahi. “Khweli nlivo na yottheka ti okhwa, vahera yovaha ya Muluku ti okumi wohimala mwa Kristu, Apwiy’ahu” (Aroma 6:23).

Mwa yeyo, Yesu Kristu ohikhanle ni sottheka (1Pedru 2:22), mwana a Muluku ipanke mutthu (Yohani 1:1,14) ni àhokhwa wi alivé sottheka. “Koma Muluku òlipiha onitthuna wawe hiyo, niwoko nrene nlelo anamattheka, Kristu anikhwenle hiyo” (Aroma 5:8). Yesu àkhwa vamuttandani (Yohani 19:31-42), akuxaka nttaruxo nenle naphwanenl’ahu (2Acorinto 5:21). Àvinyerera mwa alipa òkhwa nihiku nanararu (1Acorinto 15:1-4), onihaka owera ni ekhavihero mwa sottheka ni okhwa. “ni ikharari sawe sintxipale oniyarenle hiyo veli ororomela w’okumi mwa evinyerero ya Yesu Kristu mwa alipa òkhwa” (1Pedru 1:3).

Niwoko nowiwelela, nttaruwe ni nrukunuxe murima niwoko na Yesu-okhala enrawe, etthu opankawe, etthu opakenlawe sa ovuluxa (Miteko sa Arummwa 3:19). Nawiwelela Yesu, nroromelaka okhwa wawe vamuttandani wera alivé sottheka sahu, ni sottheka sahu sini sileveleliwe ni nnàkhele ekumi yohimala wirimu. “Khweli Muluku òtthuna vantxipane elapo ya vatthi ophiyera onvaha Mwan’awe mmosaru, werA yeyo eri yotthene enamwiwelela, ehiriheye, nto ekhaleno ekumi yohimala (Yohani 3:16). Khweli walokohá mmwanoni mwá wi Yesu ti Apwiya, ni wiwelelá mmirimani mwá wi Muluku ònvinyereriha mwa alipa òkhwa, onovuluxiwe (Aroma 10:9). Wiwelela mwa miteko sa Kristu simalihiwe vamuttandani ti ephiro emosaru enavaha ekumi yohimala! Vetthwittuni mòvuluxiwa ni mahal’awe mwa wiwelela, ni etthu ela khayèrenñye ni ikuru sanyu, hoye, mene ti yovaha ya Muluku, anyi, ele khekhumme wa sopanka, wera ahikhale muthu onìsunnuwiha (Aefeso 2:8-9).

Watthuna wera mmwàkhele Yesu Kristu ntoko nvuluxa anyu, vava nokhalavo nivekelo, upuwelani wera, nivekelo nenla, nari nivekelo nri notthene kheninrowa wovuluxani. Ninvuluxa ti nroromelo na Kristu pahi. Nivekelo ti ephiro ya olokoha sottheka wa Muluku, wiwelela wawo wa Muluku mwa nivuluxo anivahilawe. “Muluku, kosuwela wera miyo kòttheka va maithoni vanyu ni kinnaphwanela othorihiwa. Vano Yesu Kristu òkuxa nttaruxoni nenle kaphwanenlaka wera sottheka saka sileveleliwe vommwiwelela yowo. Miyo kinnororomelani Apwiya wera mukivuluxe. Muthamaliwe Apwiya Muluku mwa mahala anyu otikiniha ni elevelelo ya sottheka - sovaha sa ekumi yohimala! Amen!”

Mohantaka wùpuela omuthanla Yesu nthowa na ithu mwerenkanyu va? Sari siso, murowe mwaphinye va malepani : "Miyo komwàkhela Kristu olelo" nibatani na vathi.

EnglishMuthikele malepa a Emakhuwa enavinyerayavo

Mòkhala ni ekumi yohimala?
© Copyright Got Questions Ministries