settings icon
share icon
Nikoho

Yesu Kristu tani?

Wakhula


Nari nikoho "Muluku òkhalawo? nikoho na okhala wa Yesu Kristu ninnakohiwa ni athu antxene. Athu antxene ennemerea wi Yesu ti muthu okhanle ya Israeli iyakha 2,000 sivinre. Mùlumo wa athu opatxenre wa mukhalelo wothene wa Yesu. Vakhiviru vaya elapelo ya athu enasomiha wera Yesu ti mprofeti nari musomiha òrera nari Muthu òpanka ithu sa sana. Koma Biblya ònihimera wera Yesu ari òkhwaranya oprofeti, namasomiha òrera, nari muthu òrera.

C. S. Lewis mbukhuni mwawe èKristu annalepa èraka: "Kinnèrera vava owatteliha masu a muthu mothene onera ithu sòlosowa wa yowo (Yesu Kristu): "Miyo kokwanela omwakhela Yesu Kristu ntoko musomiha mutokotoko, koma kìnnakhota wera Yesu ti Muluku". Eyo ti ethu nnèrahu nihihimekè. Muthu ari muthuru ahimmene ithu Yesu ahimmawe khákhanle musomiha òrera murima. Yowo àkhale òhona-ntoko anakhalelawe muthu onnèra ti notxe nòkasiwa ni nowapeyiwa va ehuhu ya vakhani-nari yowo àkhale ògehena. Othanle. Arimi muthu yola arene muthu, ari muthu, ti Mwana a Muluku, nari apale muthu òrukurera muru, nari ethu ekinene. Ommaliheke àlotaka ithu sòlosowa, omuttàphere ni omwìve ntoko Satana; nari omukokhorele yowo ni omwìthane Apwiya ni Muluku. Koma khahiyene orwa ni ithu sohikhala ni muteko sinahima sa okhala wawe ntoko musomiha mutokotoko. Owo khahiyale ntthanlo nòhuleya wa hiyo. Owo khathunne" (Macmillan, 1952, p. 55-56).

Mwa yeyo, ti xeni Yesu ahimmawe sa yowo? Ti xeni Biblya onahimawe sa Yesu? Vòpatxera, Yesu ti Muluku ipanke muthu. Yesu ahèra va ebukhu ya Yohani 10:30, "Miyo ni atithi nri mmosaru". Vòpatxera vaya, eyo khenònihera wi yowo ti Muluku. Mwa yeyo, vinathuneya wera niwehexexe wàkhula wa Ayuda mwa Yesu vòhima wera yene ti Muluku. Ayuda yàttota maluku wera envonye Yesu yeraka wera: “Hiyo nnòvonya maluku niwoko na nsu nowera weyo ti Muluku” (Yohane 10:33). Ayuda yasuwela wera Yesu èra wera yene ti Muluku. Vano Yesu enrawe “Miyo ni atithi nri mmosaru”, attàphulela wera yene ni atith’awe eri mmosaru. Vano vamasuni yale, Yesu khathunne wàsomiha Ayuda masu awe ale. Khanante wera, "Miyo nkulúmme wera ti Muluku". Yesu enrawe "Miyo ni atithi nri mmosaru" (Yohani 10:30), Yowo ìhimera wera anòlikana ni Muluku.

Va Yohani 8:58 Yesu anìhimera okhalà vòpatxera, yowo ori okhala wa Muluku: "Ninòhimerani ekhaikhai', Yesu ahàkhula', ahakunve Abrahamu oyariwa, miyo kòkhala!" Vowiwa masu awo, Ayuda yàkuxa nluku wera èmmaneno Yesu ole (Yohani 8:59). Vowera wi àkhala vòpatxera ahilikanxera ni nsina na Muluku-MIYO KÒKHALA (onani Ottimula 3:14). Ayuda yàruna wi Yesu ti Muluku ipanke muthu, koma yanniwa ethu ahimmaye.

Ithonyero sikina sawera Yesu ti Muluku ipanke muthu ti Yohani 1:1, yowo annèra, "Nsu nari Muluku", opwexerera ni Yohani 1:14, yowo annèra, "Nsu nàtathuwa muthu". Toma Yesu ènre: "Apwiy'aka ni Muluku aka!" (Yohani 20:28), Yesu khamusumonhe. Murummwa Paulo annèra: "Muluku mutokwene ni nvulux'ahu" (Titu 2:13). Murummwa Pedru annèra sawasawa, amwìtthanala Yesu "Muluku ahu ni nvulux'ahu" (2Pedru 1:1).

Muluku Atithi ennahela tho onamona wa okhala was Yesu: "Mene ti onnamwèrela Mwan'awe: 'Ehitxe á, Muluku, ti okhala wokhala, ni ekopo yowokolola ti ekopo ya omwen'á" (Aheberi 1:8; Masalmu 45:6). Oprofetiza wa sòlempwa sa khalayi ntoko Yesaya 9:6 àhima sa omùluku wa Kristu: " wera ùnnuwihe otokwene, alipihe muretele wa mahiku othene, vehitxeni va Davidi ni momweneni mwawe, alipihaka ni akhomalihaka omwene ole ni exariya, okhuma olelo mpaka ehuhu yohimala. Ntithi na Yahvéh ànakhotto khòtxela okwanihera sothene seya" (sowonihera sohàntxereriwa).

Nthowa xeni nikoho na okhala wa Yesu nraya nòtthuneya vantxipale? Nthowa xeni yewo eraya yòtthuney osuwela? Mathowa àkhala mantxipale:

• Ntoko C. S. Lewis athonyilawe, Yesu ahiri Muluku, nto Yesu ti namòtha no khaphwanenle ororomeliwa mwa ephiro eri yothene.

• Yesu àhikhanle Muluku, nto arummwa yàkhale anamotha.

• Yesu ahàla akhalaka Muluku nthowa Mesiya àromoliwa okhaki "Òttela" (Masalmu 16:5, NASB). Vowi khàvo elapo ya vathi ari naxariya vamaithoni va Muluku (Masalmu 53:1; 143:2), Muluku àvolowa mwèlaponi ya vathi alinanaka ni muthu.

• Yesu Yesu àhikhanle Muluku, okhwa wawe wahala okhalè wohikwanela oliva sòtheka sa elepo yothene ya vathi (1Yohani 2:2). Mulukuru pahi tàkhanle anivahaka nlivo nohimala (Aroma 5:8; 2Akorinto 5:21).

• Muluku tori nvuluxa pahi (Hoseya 13:4, 1Timotheyo 2:3). Yesu ari nvuluxa, yowo okhalè Muluku.

Yesu ahàla akhalaka Muluku ni muthu. Ntoko Muluku, Yesu ahàla okwanihera omàliha owali wa Muluku. Ntoko muthu, Yesu àwerya okhwa. Ntoko Muluku-muthu, Yesu ti mphuki a wirimu ni vathi (1Timotheyo 2:6). Nivuluxo nòkhala mwa omwiwelela Yesu Kristu pahi. Ntoko ohimalawe, "Miyo kiri ephiro ni ekhaikhai ni ekumi. Khavo onarwa wa Atithi, ehikhanle ekhavihero aka" (Yohani 14:6).

EnglishMuthikele malepa a Emakhuwa enavinyerayavo

Yesu Kristu tani?
© Copyright Got Questions Ministries