settings icon
share icon
Nikoho

Muluku okhalawo?

Wakhula


Okhala wa Muluku ti nikoho ntokotoko na makoho mothene mutthu onerawe ahelele vamurimani. Mùpuwelo mwa itthu sa Muluku wopiya, koma wakhula nikoho Muluku okhalawo? vinathuneya omala emara ya vakhani wera nupuwele ni naxe enenero. Vomaliha vaya, vinthuneya itthu nnonahu mokumini mwahu, mùpuwelo mwa itthu sa khalai sinnanonihera ephiro ya wakhula wera Anyi, Muluku okhalawo.

Vantxene, nikoho nenla nnarwa sisa “Weyo onrowa wonihera okhala wa Muluku?” Nthowa nene tinla, ekhaikhai yeraka erene yothuneya, khewavovo mùpuwelo mukina nàri isamu wa okhala wa Muluku. Mwa yeyo, ihitxe khayà sawere wonihera okhala wa Muluku wera yonihere ekhaikhai, mwa yeyo, atthu enakhala òhovela ni wemerera wera eyo eri ekhaikhai.

Oveka ethonyero yokhala wa Muluku vowi mutthu ahirune enàkhale yohikhala ya nthowa. Kheyavo ethonyeron nàri atthu enonihera mwelaponi mu. “Nèreka” sowerya ni “wakhela” seye ti vòxupa. Epheyo yothukana ni minyakunyaku sinihala sikhale sohirororomeliha mwa yale ehinamwiwelela Muluku. Wokolela wohoveliha khaiyene ethonyero, nari yeraka yaroromelihe athu akinnene. Othuna wa mutthu ti wopwaherera opwaha ethonyero ephwanyiwe.

Eyo enataphulela wera “wiwelela” ti wotthuneya ni yohilikana ni ekhaikhai ya Muluku.Ninrowa osuwela moweraxa mwa sopanka sahu. Ottharatthara ti etthu yaphama. Vinahala vikhalevo yohalela mwa etthu “nsuwenlahu” ni itthu “nniwelelahu”. Seyo sinereya wa atthu ohìwelela ni atthu awiwelela. Khanirowa owera osuwela sothene sinakhumelela emara yothene. Yewo enahima mphimo wa wiwelela. Nimpaka, nàri nihisuwenlene itthu sikina mwaha wa itthu nsuwenlahu. Yowo ti mwiwelelo wa biblya, nipuexereraka ni mwiwelelo wa okhala wa Muluku. Ninroromela yewo esuweliwe, enikelihaka wa sopanka, nàri orivo wiwexexa woyeva (Aheberi 11:6).

Nàri mutthu athuna amusuwela Muluku, othanla onakhala wa wiwelela. Nroromelo wamuluku khonathuna wiwelela wa vakhani (Yohane 20:29), koma owera wisopola mwa itthu sonanara (Yohane 5:39-40). Wiwelela wolipa, mukhalelo wa atthu, sothene sinnanikhavihera wakhula nikoho Muluku okhalawo?

Muluku okhalawo? - Okhala wa atthu velaponi

Nilottaka sa okhala wa Muluku, sinapatxera mùpuwelo wa atthu. Seyo sinnakhala ithu sa wiwanyeya. Koma khàhiyene ti siso atthu okhala eneraya. Khavovo anaweherera ophwanhya ontthunawe, owehereraka otthara ephoro yohisuanyeya ahipatxenre wupuwela. Atthu enataphulela ekumi mwa okhala wa elapo. Vano, ni niwehe okhala wa Muluku, nnahala nipatxere ni okhala wahu velaponi. Ni siso, nnahala nikhale ni wona wothuneya.

Ethonyero ya okhala wa Muluku eri va nihiku ti nihiku mwa okhala wahu velaponi (Aroma 1:19-20); Masalmu19:1; Koheleti 3:11). Yeyo ennapwexerera mukhalelo na mwettelo wahu. Eyo enapankiwa wa okhala wa elapo ela enanirukurera hiyo. Ekumi ya atthu enahawela mwiwelelo, owoka, otthuna, opanka ithu sa phama, opanka itthu sonanara ni itthu sikina ti sa evelovelo ni sosuwanyeya phama. Atthu antxene ovinyera khalai yàniwelela wera itthu sohòneya opwaha itthu sowòneya.

Mukhalelo wahu velaponini khenawerya omalela okhala ethonyero. Muluku anamwèttela Apokalise ntoko mwìthano (Apokalise 3:20). Makhalelo a velaponi òvuwa enataphulela wera naxeke wakhula (Matteyu 7:7-8). Yawo anakhotta nàri anaruna withana wa Muluku khanono ephiro ekina, koma nttaruxo pahi (Aroma 1:18; Masalimu 14:1).

Muluku okhalawo? – Mùpuwelo wa atthu

Itthu iraru atthu enaromolaya mwa okhala wa Muluku ti wòttukhula elapo, mùpuwelo wa atthu mwa itthu sa Muluku ni solotta sa makhalelo wa atthu.

Mùpuwelo wa makhalelo ya elapo ti etthu enapankiha ni enapatuxiha. Yopathuwa eri yothene ti yòkhuma ovinyera va sopankiwa sikina sene, yopatuxiwa yothene enavinyera va sopankiwa. Mwa yeyo, yothuneya ya sopanka khasilikanne ni itthu sa khalai, nari sini sipatxeriwe. Mùpwelo onaruma ethu ekhanle ni yohimala, ni eyo khephattuwale nthowa na etthu ekina. Elapo ahu, mowiwanyeia yokhala ni emalihero. Mùpuwelo mwa Muluku ti ola: Khapatuxiwe, ti mphimo wohimala wa itthu sothene, mpatuxa a itthu sothene.

Mùpuwelo wa atthu mwa itthu sa Muluku sinnalikana ni okhala wa elapo. Waxa wa nsuwa ni sotthuneia sikina sa mutthu enathonyera mukhalelo nipakeliwahu. Eyo ti yolipa vantxene , nari ale ahinamwiwelela Muluku khenawera wiwexexa sa elapo.

Kheyavo etthu epankiwa ni Muluku enathuna opankiwa veli, hoye. Mwa siso, Seyo itthu sintxene sinalikana ni mùpuwelo wahu wera sihikhale ntoko siraya, sophattuwa ni elapo kheyawereye opankiwa. Atthu mùpuwelo aya khonante owera osomiha sa ekumi, koma ononihera wa okhala wa itthu. Atthu antxene enùpuwela sa Muluku yonne masu enera miyo kokhala.

Mapankelo a atthu enathonyera itthu sonanara ni sorera. Sinanihimera wera itthu seya sinakhala solottiwa sa “sopankiwa” khahiyene “etthu xeni”. Mukhalelo wa atthu winakhala wa wisona. Miruku sowera mwa itthu sa mirira sinakhala siviraka. Siri siso, itthu sothuneya mwa mikhalelo sa atthu sinahala sikhanlene ovinhyera khalai mmampuroni mohiyana.

Sèttaka siso, olokolola wa mukhalelo wa atthu wosareya elapo ya vathi. Nàri wùpuwela weyo wa okhalexexaka wa ekhavihero yahu, nàri ehikhaviheraka, nàri sikhalaka sòrukunuwa. Okhala wa atthu velaponi khonawera omaliha osuwela etthu. Nthowa na osomiha wa atthu wa mukhalelo wa elapo ti wa evelovelo, okhala wera ti malamulo a Muluku.

Muluku okhalawo? – Okhwela wa atthu

Olokolola wa mùpuwelo wa atthu ntoko sihimmwe siri vasulu va wona wa atthu, Mupuwelo wa atthu onahima mwa vakhani sa itthu sopatuxiwa. Ntoko okhala wa elatte. Itthu sa mirira sinanivaha ikuru sa mpattuxa ntoko biblya onahimawe.

Atthu akina enasoma sa biblya ennemerera seyo. Atthu, itthu sowereya, mapuro ehimmwe mu biblya eri osuweliwa ni atthu akhalai. Ophwanya wa ittu seya siwile biblya ahimalene.

Masu a khalai ni malepa a atthu òsoma sa ekumi aya, enniwelela okhala wa Muluku. Osunkiwa wa biblya it niphwanaphwano nimoha: sopanka sahu wera niwexexe sa solempwa mwa emara yomaliha mùpuwelo wa ekhaikhai ya biblya. Yuda-Mukristu annaphanyeya wa miteko, mukhalelo, mwettelo wa atthu ni oyariw wa okhwela wa atthu olelo sinnathonyera ekhaikhai.

Muluku okhalawo? – Muluku mwa hiyo

Ethu eri yothene ehimmwe ti nipuro na osoma sa malepa. Koma okhala wa muluku wohoniheriwa wa athu akina mwa mukhalelo wa atthu. Ntoko vinakhala voxupa “othonyera” wa atthu wera wohakalala, koma khenarukunuxa wera wohakalala. Eyo enalokola wera otthuna wa atthu winnawehereriha osuwela ekhaikhai. Ikumi sorukunuxiwa ni wakhula wa mavekelo ti oweherera wa omwiwelela Muluku.

Wona wa mutthu onathonyera okhala wa Muluku, ni ti othuna wa Muluku wera atthu ekhale ntoko enakhalaya. Muluku orwa mekhawe vathi vava (2Akorinto 4:6), wera hiyo nimakeke onthamwene ni yowo (Yonahe 14:6). Yawo enamwaxa Muluku ni murima mothene enahala emphwanye (Matheyo 7:7-8), evinyereraka mwa wattamelana ni Munepa Wottela (Yohane 14:26-27).

Nikoho nawera Muluku okhalawo? Kheninrowa wakhuliwa ni ethonyero yowoneya vamaithoni, mwa yeyo, khenakela wakhuliwa, koma vinnawereya wonihera wera Muluku okhalawo. Wemerera okhala wa Muluku khahiyene ti wiwelela wohikhala ni muteko winanikeliha omoroni. Ti nroromelo nnanivuluxa mmoroni nnikelihaka vanipuroni vorera vinakhala ithu sa sana.

EnglishMuthikele malepa a Emakhuwa enavinyerayavo

Muluku okhalawo?
© Copyright Got Questions Ministries