settings icon
share icon
Nikoho

Moleveleliwa sottheka sanyu? Mota xeni kinnrowaka wàkhela elevelelo ya sottheka wa Muluku?

Wakhula


Miteko sa Arummwa 13:38 onèra, “Vanonto, musuwelihiwe, alopwana asinna, wi nthowa na Yesu ola mòlaleriwa elevelelo ya sottheka”.

Elevelelo ya sottheka ti xeni ni ntthowa xeni nintthuneyaya?

Nsu nowi “eleveleno” nnataphulela otxipiha, orapiha, oxulula sottheka. Namutthekela mutthu, ninnaveka elevelelo wera ntthikele wiwanana mukina ni mukhw’awe. Elevelelo ya sottheka khenaphwanelela, hoye. Khavovo apwanenle elevelelo ya sottheka. Elevelelo ti muteko wa otthuna, ikharari ni mahala. Elevelelo ti otthanla ohipanka etthu yonanara wa mutthu, ohipwantthe etthu apankawe.

Biblya ònihimera wera otthene nnatthuna elevelelo ya sottheka. Othene nottheka. Koheleti 7:20 onahima wera, “Vekhaikhai variyari vatthu khavo namaloka onèra sorera pahi, ahipahulaka etthu”, 1Yohani 1:8 onahima wera: “Nèrá wi kharinono yottheka, ninnìwoka mekhihu, ni ekhaikhai khenakhala ni hiyo”. Omamalihero waya, yottheka ti omuramusa Muluku (Psalm 51:4). Mwa yeyo, ninnatthuna elevelelo ya sottheka wa Muluku. Vano Sottheka sahu sahileveleliwa, ninrowa onttaruxoni wohimala (Matheyo 25:46; Yohani 3:36).

Elevelelo ya Sottheka – Mota xeni kinrowaka oleveleliwa?

Ntthamalaka, Muluku ti òtthuna ni ta ikharari – òhawela olevelela sottheka sahu! 2Pedru 3:9 onahima wera, “…koma Apwiya ari òpixa murima ni nyuwo, niwoko khanatthuna wi akina eriheye, mene othene erukunuxe murima”. Muluku onthuna olevelela sotthekna sahu, òvaha eleveleo ya sottheka wa hiyo.

Nlivo wa sottheka ti okhwa pahi. Omapatxero wa Aroma 6:23 onahima wera, “Khweli nlivo na yotheka ti okhwa…”Okhwa wohimala ti ethu nakhenlahu mwa sottheka sahu. Muluku, mowupuwelani mwawe ni owerya wawe, ipanke mutthu – Yesu Kristu (Yohani 1:1,14). Yesu òkhwa vamuttandani, anakuxa nttaruxo nenle nàphwanenlahu - okhwa. 2Akorinto 5:21 onasomiha wera, “Kristu ole ohisuwenle yottheka, Muluku òmukhaliha yottheka niwoko na hiyo, wera nikhalihiwe exariya ya Muluku mwa yowo”. Yesu òkhwa vamuttandani anakuxa nttaruxo nenle nàphwanenlahu! Ntoko Muluku, okhwa wa Yesu wòvaha elevelelo ya sottheka elapo yothene. 1Yohani 2:2 onahima wera, “Tthiri yowo ori makeya òlevelela sottheka sahu, kahiyene sawihu pahi, hoye, mene tho sa elapo yothene”. Yesu ovinya mwa alipa òkhwa, òniheraka ekhavihero’awe mwa sottheka ni okhwa (Akorinto 15:1-28). Attottopeliwe Muluku, mwa okhwa ni ovinyerera wa Yesu Kristu, veli vaya, Aroma 6:23 onahima ekhaikhai, “…vahera yovaha ya Muluku ti okumi wohimala mwa Kristu Yesu, Apwiy’ahu.”

Mòtthuna wera sottheka sanyu sileveleliwe? Mòkhala ni mupuwelo wotthuna oleveleliwa sottheka sanyu ni mòhalela yòpanka? Elevelelo ya sottheka ennaphwanyeya momwiwelela Yesu Kristu ntoko nvuluxa’anyu. Aefeso 1:7 onèra, “Mwa Yesu owo nòkhalano ovuluxiwa mwa ephom’awe, elevelelo ya sotakhala, mowiwanana ni muhakhu wa mahal’awe”. Yesu òliva sottheka sahu wera nakhele elevelelo ya sottheka. Etthu muneranyu mwère ti onveka Muluku wera alevelele sottheka sanyu, mwiwelelaka wera Yesu òkhwa wi alive sottheka sanyu wera muleveleliwe, ni yowo animolevelelani! Yohani 3:16-17 okhala ni masu ala òtikiniha. “ Khweli Muluku òtthuna vantxipane elapo ya vathi ophiyera onvaha Mwan’awe mmosaru. Wera yewo eri yothene enamwìwelela, ehiriheye, nto ekhaleno ekumi yohimala. Khweli Muluku khamurumme Mwana mwelaponi, wera athorihe elapo, hoye, koma wera avuluxe ni ekhavihero awe.”

Elevelelo ya sottheka – yela ti etthu yokhweia?

Anyi, yela ti ethu yokhweya. Mutthu khonalapela elevelelo ya sottheka wa Muluku. Weyo khonalivela elevelelo ya sottheka wa Muluku.

Watthuna wera mmwàkhele Yesu Kristu ntoko nvuluxa anyu, vava nokhalavo nivekelo, upuwelani wera, nivekelo nenla, nari nivekelo nri notthene kheninrowa wovuluxani. Ninvuluxa ti nroromelo na Kristu pahi. Nivekelo ti ephiro ya olokoha sottheka wa Muluku, wiwelela wawo wa Muluku mwa nivuluxo anivahilawe. “Muluku, kosuwela wera miyo kòttheka va maithoni vanyu ni kinnaphwanela othorihiwa. Vano Yesu Kristu òkuxa nttaruxoni nenle kaphwanenlaka wera sottheka saka sileveleliwe vommwiwelela yowo. Miyo kinnororomelani Apwiya wera mukivuluxe.

Muthamaliwe Apwiya Muluku mwa mahala anyu otikiniha ni elevelelo ya sottheka - sovaha sa ekumi yohimala! Amen!”

Mohantaka wùpuela omuthanla Yesu nthowa na ithu mwerenkanyu va? Sari siso, murowe mwaphinye va malepani : "Miyo komwàkhela Kristu olelo" nibatani na vathi.

EnglishMuthikele malepa a Emakhuwa enavinyerayavo

Moleveleliwa sottheka sanyu? Mota xeni kinnrowaka wàkhela elevelelo ya sottheka wa Muluku?
© Copyright Got Questions Ministries