settings icon
share icon
Nikoho

Yesu ti Muluku? Yesu ohantta wera ti Muluku?

Wakhula


Atthu akina ennaruna wera Yesu ti Muluku enahima wera Yesu khànante olotta wera yene ti Muluku. Eyo ekhaikhai wera Yesu khànante ohima nsu ti nsu eraka wera “Miyo ti Muluku”. Ela khenataphulela wi Yesu khànante ohima wera yene ti Muluku.

Yesu ti Muluku?¬ - Yesu òhima wera ti Muluku?

Mukuxe niphwanaphwaniho na Yesu va ebukhu ya Yohane 10:30, “Miyo ni atithi nri mmosaru”. Vinathuneya wera niwehexexe wàkhula wa Ayuda mwa Yesu vòhima wera yene ti Muluku. Ayuda yàttota maluku wera envonye Yesu yeraka wera: “Hiyo nnòvonya maluku niwoko na nsu nowera weyo ti Muluku” (Yohane 10:33, onnahelela onamona). Ayuda yasuwela wera Yesu èra wera yene ti Muluku. Vano Yesu enrawe “Miyo ni atithi nri mmosaru”, attàphulela wera yene ni atith’awe eri mmosaru. Yohane 8:58 ti niphwanaphwaniho nikina. Yesu ahèra “Kinnolelani ekhaikhai…..ahàkunve Abrahamu okhala, miyo kòkhala”. Ela enatthikela mwa Ottimula 3:14, vavale Muluku awihimenrawe eraka “MIYO KÒKHALA”. Vavale yàttotta maluku wera evonye niwoko onyohola Munepa Wottela ntoko exariya ya ikano sa Mose silamunlaya (Onamakeya 24:16).

Yesu ti Muluku? – Ahòleli a Yesu ennahima wera Yesu ti Muluku

Yesu ophwanela omuluku: “Mwa ephattuwelo nàri Nsu(Yesu), ni Nsu(Yesu) nàhìpanka erutthu (Yohane 1:1,14). Solempwa seya sinathonyera wera Yesu ti Muluku ipanke mutthu. Miteko sa Arummwa 20:28 sinnera wera, “Mukukhule Ekereja ya Muluku, owo avulunxaye ni ephome awe”. Tani avulunxe Ekereja ni ephome awe? Yesu Kristu. Ni yolepa yela ennera wera Muluku avulunxe Ekereja ni ephome awe. Mwa yeyo, Yesu ti Muluku.

Toma omwàkhula Yesu ènre, “Apwiyak’aka ni Muluku aka” “(Yohane 20:28)”. Yesu Khavanye masu ale a Toma. Tito 2:13 onnalipiha erutthu wera, niweherereke orwa wa Muluku mutokwene ni nvulux’ahu, Yesu Kristu (onani tho 2Pedru 1:1)Atithi ennahima sa Yesu va Aheberi 1:8 wera, “Mene onnamwera Mwan’awe: “Ehitxe á, Muluku, ti okhala, ni ekopo ya wokolola ti ekopo ya omwen’á”. Atithi anahima wera Yesu ti Muluku, ethonyeraka wera, vekhaikhai Yesu ti Muluku.

Va Apokaliseni, ntxelo àmuhimera murummwa Yohane wera amulapeleke Muluku pahi (Apokalise 19:10). Mmalepani mohiyanahiyana Yesu ànnalapeliwa (Matheyo 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luka 24:52, Yohane 9:38). Khànante wakhotiha atthu omulapela. Ari Yesu ahikhale Muluku, ahala wakhottiha atthu omulapela ntoko ntxelo enrawe va Apokaliseni. Seya siri hiho, malepa makina enahima wera Yesu ti Muluku.

Yesu ti Muluku? – Nthowanene Yesu arawe Muluku.

Nthowa ntokotoko Yesu anerawe akhale Muluku ti nla, Ahiri Muluku, okhwa wawe wahala oyevela oliva sottheka sa elapo (1Yohane 2:2). Etthu yopankiwa èrawe akhale Yesu ahiri Muluku, ahala wotxela oliva sottheka sintxene. Muluku taphwanenle oliva sottheka pahi. Muluku mmosaru taphwanenle otxipiha sottheka sa elapo (2Akorinto 5:21), okhwa ni ovinyererihiwa oniheraka owera wawe mwa sottheka ni okhwa.

Yesu ti Muluku? Anyi. Yesu ohìhimera wera ti Muluku. Aholeli awe ahemerera wera Yesu ti Muluku. Ovaha wa nivuluxo nnavara muteko vakhala wera Yesu ti Muluku. Yesu ti Muluku ipanke mutthu, Alfa ni Omega (Apokalise 1:8, 22:13), ni Muluku nvuluxahu.

EnglishMuthikele malepa a Emakhuwa enavinyerayavo

Yesu ti Muluku? Yesu ohantta wera ti Muluku?
© Copyright Got Questions Ministries