settings icon
share icon
Penjo

Anyalo ng’eyo nadi gi adiera ni abiro dhi e Polo bang’ tho?

Duoko


Bende ing’eyo gi adiera ni in gi ngima ma nyaka chieng’ kendo ni nidhi e Polo ka itho? Nyasaye dwaro ni ibed gi adiera! Muma wacho niya, “Andikonu wechegi un joma oyie kuom nying Wuod Nyasaye, mondo ung’e ni un gi ngima ma nyaka chieng’” (1 Johana 5:13). Kawri ni in e nyim Nyasaye e sani kendo openji ni, “Ang’o momiyo daweyi idonj e Polo?” Diduoke nang’o? Gima iduok nyalo tami. Gima onego ing’e en ni Nyasaye oherowa kendo osegolo yo ma wanyalo ng’eyogo gi adier kuma nwadagie nyaka nene. Muma wache kamae, “Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo wuode ma miderma mondo ng’ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima ma nyaka chieng’” (Johana 3:16).

Nyaka mokwongo wang’e gima tamowa dhi e Polo. Chandruok ma wango nitie e kitwa mar richo ma monowa bedo gi winjruok gi Nyasaye. Wan joricho nikech kitwa gi yierowa. “Ji duto oseketho kendo girem kuom duong’ mar Nyasaye” (Jo-Rumi 3:23). Ok dwawarre. “Ne uyie kuome, mi oresou. Adier, ne oresou mana kuom ng’wonone, to ok kuom gik ma ne utimo un uwegi. En mana mich mar Nyasaye! Ne ok owaru nikech gimoro amora ma usetimo, omiyo kik ng’ato pakre” (Jo-Efeso 2:8-9). Waromo mana gi tho gi dhi e mach. “Misach richo en tho” (Jo-Rumi 6:23).

Nyasaye ler kendo en kare kendo nyaka okum richo, kata kamano oherowa kendo osechiwo kaka ing’wononwa richowa. Yesu ne owacho ni: “An e yo, kendo an e adiera, bende an e ngima. Onge ng’ama dhi ka Wuora mak okadho kuoma” (Johana 14:6). Yesu ne othonwa e musalaba:”Nimar Yesu Kristo owuon notho dichiel kendo mogik nikech richou. Kata obedo ni ne en ng’ama kare kamano, to ne otho ni joma ok kare, mondo oterwa ir Nyasaye” (1 Petro 3:18). Yesu ne ochier oa kuom joma otho:”Yesu ema ne ochiw mi otho nikech richowa, to ne ochiere mondo wabed e winjruok gi Nyasaye” (Jo-Rumi 4:25).

Koro, wadog e penjowa mokwongo – “Anyalo ng’eyo nadi gi adiera ni abiro dhi e Polo ka atho?” Duokone en ma – yie kuom Ruoth Yesu Kristo kendo ibiro yudo warruok” (Tich Joote 16:31). “To ji duto ma ne orwake, mi oyie kuome, nomiyo teko mar doko nyithind Nyasaye” (Johana 1:12). Inyalo yudo ngima ma nyaka chieng’ kaka chiwo NONO. “To mich Nyasaye en ngima mochwere kuom Yesu Kristo Ruodhwa” (Jo-Rumi 6:23). Inyalo dak e ngima mogundho ma nigi tiende mana e sani. Yesu ne owacho ni: “An to asebiro ni mondo ji oyud ngima, kendo obed gi ngima moromo chutho” (Johana 10:10). Inyalo dak nyaka chieng’ gi Yesu e Polo nikech ne osingore ni: “Ka asedhi, mi alosonu kar dak, to anaduog omou, mondo un bende ubi udag koda kama antie” (Johana 14:3).

Ka idwarro kawo Yesu Kristo kaka Jawarni kendo mondo oweni richoni gi Nyasaye, ma e e lamo ma inyalo fulo. Fulo lamoni kata lamo moro amora ok bimiyi warruok. En mana bedo gi yie kuom Yesu Kristo ema nyalo miyo oweni richoni. Lamoni en aena yo ma yot mar nyiso yieni kuom Nyasaye kendo goyone erokamano kuom miyi yor ng’wononi richoni. ”Nyasaye, ang’eyo ni asetimo richo ni in kendo aromo gi kum. To Yesu Kristo ne okawo kum ma ne aromogo mondo ka luwore gi yie kuome inyalo ng’wonna richona. Aketo genona kuomi mondo ayud warruok. Erokamano kuom ng’wononi ma lich gi weyona richona! Amina!”

Bende isetimo yiero mar Kristo kaluwore gi gik ma isomo kae? Ka en kamano, yie idi kar "Aseyie Kristo kawuono".

EnglishVutuka na dititi ya luyantiku yina Luo

Anyalo ng’eyo nadi gi adiera ni abiro dhi e Polo bang’ tho?
© Copyright Got Questions Ministries