settings icon
share icon
Penjo

Aseketo yie mara kuom Yesu...ang'o koro?

Duoko


Itimo maber! Itimo yiero manyalo loko ngima ni! Seche moko ipenjo, "Ang'o koro? Ere kaka anyalo chako wuoth gi Nyasaye?" Okange abich ma oler piny kae gi biro miyi yo mowuok e Muma. Ka in gi penjo e wuoth mari, yie irang https://www.gotquestions.org/Luo

1. Ne ni iwinjo warruok e yo maler.

1 Johana 5:13 nyiso wa ni, "Andikonu wechegi, un joma oyie kuom nying Wuod Nyasaye, mondo ung’e ni un gi ngima ma nyaka chieng’." Nyasaye dwaro mondo wang'e warruok. Nyasaye dwaro mondo wabed gi chir mar ng'eyo adiera ni owarwa. E yo machuok, we wasom weche mabeyo mag warruok:

(a) Waduto wasetimo richo. Waduto wasetimo gik ma orem e mbele Nyasaye (Jo-Rumi 3:23).

(b) Nikech richo wa, owinjore okumwa gi tho mochwere mar pogowa gi Nyasaye (Jo-Rumi 6:23).

(c) Yesu ne otho e msalaba mondo ochul nengo mar richowa (Jo-Rumi 5:8; 2 Jo-Korintho 5:21). Yesu ne othonwa, ka okao kum marwa. Chier mare ne oyango ni tho mar Yesu ne oromo chulo richo wa.

(d) Nyasaye chiwo ga ng'uono kod warruok ne jogo duto maketo yie gi kuom Yesu - ka giyie e tho mare kaka chudo ne richowa (Johana 3:16; Jo-Rumi 5:1; Jo-Rumi 8:1).

Mano e ote mar warruok! Ka iseketo yie mari kuom Yesu Kristo kaka Jawar mari, osewari! Oweni richo ni duto te, kendo Nyasaye osingo ni okan oweyi ngang' kata okan ool kodi (Jo-Rumi 8:38-39; Mathayo 28:20). Kik wiyi wil ni warruok mari ni kama ber kuom Yesu Kristo (Johana 10:28-29). Ka iyie kuom Yesu kende kaka Jawar mari, inyalo bedo gi chir ni ibiro bedo ndalo duto gi Nyasaye e polo!

2. Yud kanisa maber mapuonjo Muma.

Kik ine kanisa kaka ot. Kanisa en ji. En gima duong' ka joma oyie kuom Yesu Kristo lemo kanyakla. Tij kanisa maduong' en ang'o? Koro nikech iseketo yi amri kuom Yesu Kristo, wajiwi ahinya mondo iyud kanisa ma oyie kuom Muma e aluora mari mondo iwuo gi japasta mar kanisa no. Nyise mondo ong'e yie mari manyien kuom Yesu Kristo.

Tij kanisa mar ariyo en puonjo Muma. Inyalo puonjri kaka itiyo gi chike mag Nyasaye e ngima mari. Ng'eyo Muma en gima duong' e dak e ngima mar Kristo makare kendo man gi teko. 2 Timotheo 3:16-17 wacho ni, “Weche duto manie Muma wuok kuom much Nyasaye, kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo obed joma kare, mondo jo-Nyasaye obed molony kendo moikore chuth ni tije mabeyo duto.”

Tij kanisa mar adek en lamo. Lamo en duoko ne Nyasaye erokamano kuom gigo duto ma osetimo! Nyasaye osewarowa. Nyasaye oherowa. Nyasaye miyowa. Nyasaye tayowa. Ere kaka wanyalo koso duokone erokamano? Nyasaye ler, oja ratiro, en ja hera, ong'uon, kendo opong' gi ng'uono. Fweny 4:11 yango ni, “A Ruodhwa kendo Nyasachwa! Owinjore miyi duong’ gi pak kod teko, nikech in ema nichueyo gik moko duto. Adier, in ema ne imiyo ochuegi, kendo gisiko gintie.”

3. Ket thenge saa pile ka pile mar tudri gi Nyasaye.

En gima duong' ahinya ka pile ka pile wakao sa ka watudre gi Nyasaye. Jok moko luonge ni "seche ma okwe." Jok moko luonge ni "chiwruok," nikech en saa ma wachiwre ne Nyasaye. Jok moko ohero keto thenge seche gokinyi, to jok moko ohero godhiambo. Ok odewo kaka iluonge kata seche ma itime. Gima duong' en ni itudri gi Nyasaye e kinde ka kinde. En gik mage ma ketowa kanyakla gi Nyasaye?

(a) Lamo. Lemo tiende wuoyo gi Nyasaye. Wuo gi Nyasaye e wi wecheni gi chandruok meki. Kwa Nyasaye mondo omiyi rieko kod tacho. Kwa Nyasaye mondo omiyi dwaro meki. Nyis Nyasaye kaka ihere kendo okang' ma iduoko nego erokamano kuom gigo duto te ma otimoni. Mano e tiend lamo.

(b) Somo Muma. E wi kaka ipuonji Muma e kanisa, e skul mar Jumapil, kod/kata Somo Muma - dwarore mondo isom ga Muma kendi. Muma nigi gigo te ma idwaro ng'eyo mi mondo idag ngima maber mar Kristo. Oting'o tacho mar kaka inyalo timo yiero mabeyo, kaka inyalo ng'eyo dwaro mar Nyasaye, kaka inyalo yalo ne jok moko, kod kaka inyalo dongo e roho. Muma en Weche Nyasaye kuomwa. Muma en andika mag chike Nyasaye e kaka onego wadag ngima wa e yo mamoro Nyasaye kendo ma orome.

4. Ger osiep gi ji manyalo konyi e yor roho.

1 Jo-Korintho 15:33 nyiso wa ni, “Kik wuondu: 'Osiepe maricho ketho timbe mabeyo.'" Muma opong' gi tang'o ji e wi kaka ji "maricho" nyalo njaowa. Ka ibet gi jogo matimo timbe maricho biro timo wadonj e tembe mag gigo magitimo go. Timbe mag jogo ma oluorowa biro "mienre" kuomwa. Mae e gima omiyo en gima duong' ahinya ka wabet gi jogo ma ohero Ruoth kendo tiyo ne gi geno.

Tem imany osiepni achiel kata ariyo, kanyalore to ei kanisa maru, manyalo konyi kendo jiwi (Jo-Hibrania 3:13; 10:24). Kwa osiepeni mondo oparni kendo ong'iyi e seche ni mag kwe, gik ma itimo, kod wuodhi gi Nyasaye. Penj ka in be inyalo timo nigi kamano. Mae ok onyiso ni nyaka iwe osiepe ni tee ma ok ong'eyo Ruoth Yesu kaka Jawar margi. Med bedo osiep gi kendo ihergi. Nyisgi anyisa ni Yesu oseloko ngimani kendo dak itim gigo te manyocha utimo. Kwa Nyasaye mondo omiyi thuolo mag lalruok e wi Yesu gi osiepeni.

5. Dhi e batiso.

Thoth ji ok ong'eyo tiend batiso maber. Batiso tiende en "nimo ei pi". Batiso e yor muma mar lando e lela yie mari manyien mar Kristo kod chiwruok mari mar luwe. Tim mar nimo ng'ato e pi lero kaka iyiki gi Kristo. Wuok oko mar pi bang' nimo nyiso chier mar Kristo. Yudo batiso en fulri gi tho, yik, kod chier mar Yesu (Jo-Rumi 6:3-4).

Batiso ok e gima wari ga. Batiso ok luok oko richo meki. Batiso en mana okang' mar luor, lando ayanga e lela yie mari kuom Kristo kende e warruok. Batiso duong' nikech en okang' mar luor - lando ayanga e lela yie mari kum Kristo kod chiwruok mari kuome. Ka iseyie ni idwaro batiso, onego iwuo gi japasta.

EnglishVutuka na dititi ya luyantiku yina Luo

Aseketo yie mara kuom Yesu...ang'o koro?
© Copyright Got Questions Ministries