settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra suspaudimo laikotarpis? Iš kur mes žinome, jog suspaudimo laikotarpis tęsis septynis metus?

Atsakymas


Suspaudimo laikotarpis- tai septyni metai ateityje, per kuriuos Dievas pabaigs auklėti Izraelį ir baigs bausti netikintį pasaulį. Bažnyčios, sudarytos iš tų, kurie pasitikėjo Viešpačiu Jėzumi ir Jo atliktu darbu, kuris išgelbėjo juos nuo bausmės už nuodėmę, nebus žemėje suspaudimo laikotarpiu. Bažnyčia bus pašalinta iš žemės paėmimo į dangų metu (1 Tesalonikiečiams 4:13-18; 1 Korintiečiams 15:51-53). Bažnyčia yra išgelbėta nuo ateinančio keršto (1 Tesalonikiečiams 5:9). Šventajame Rašte suspaudimo laikotarpis dar vadinamas Viešpaties diena (Izaijo 2:12; 13:6-9; Joelio 1:15; 2:1-31; 3:14; 1 Tesalonikiečiams 5:2); vargu arba suspaudimu (Pakartoto Įstatymo 4:30; Sofonijo 1:1); didžiuoju suspaudimu, kuris bus antrojoje septynių metų laikotarpio pusėje (Mato 24:21); rūstybės diena (Danieliaus 12:1; Sofonijo 1:15); ir baisia diena Jokūbui (Jeremijo 30:7).

Mums būtina suprasti Danieliaus 9:24-27 ištrauka tam, kad suprastume tikslą ir suspaudimo laikotarpio laiką. Šioje ištraukoje rašoma apie 70 savaičių, kurios buvo paskelbtos prieš „tavo žmones“. Danieliaus žmonės yra žydai, Izraelio tauta. Danieliaus 9:24 rašoma apie laikotarpį, kurį Dievas davė tam, kad „užbaigtų nusikaltimą, padarytų galą nuodėmėms, atliktų sutaikinimą už nedorybes, įvestų amžiną teisumą, užantspauduotų regėjimus bei pranašystes bei pateptų patį švenčiausiąjį“. Dievas sakė, jog „septyniasdešimt savaičių“ visa tai išpildys. Tai yra 70 septynetų metų, arba 490 metų. Tai yra patvirtinta kita ištrauka iš Danieliaus pranašystės. 25 ir 26 eilutėse rašoma, jog Danieliui buvo pasakyta, kad Mesijas bus nužudytas praėjus „šešiasdešimt dviem savaitėm“, skaičiuojant nuo įsakymo atstatyti Jeruzalę. Kitaip sakant, Mesijas bus nužudytas 69 septynetus metų (483 metų) po to, kai bus paskelbtas Jeruzalės atstatymas. Biblijos istorikai patvirtino, jog praėjo 483 metai nuo tada, kai buvo paskelbtas Jeruzalės atsatymas ir iki Jėzaus nukryžiavimo. Dauguma krikščionių mokslininkų, nepaisant jų eschatologinių požiūrių, būtent taip supranta 70 savaičių, aprašytų Danieliaus knygoje.

Praėjus 483 metams po įsakymo atstatyti Jeruzalę ir Mesijo nužudymo, lieka tik vienas septynių metų laikotarpis, kurio metu galutinai išsipildys Danieliaus 9:24 eilutė (“... užbaigtų nusikaltimą, padarytų galą nuodėmėms, atliktų sutaikinimą už nedorybes, įvestų amžiną teisumą, užantspauduotų regėjimus bei pranašystes bei pateptų patį švenčiausiąjį“). Šis paskutinis laikotarpis yra vadinamas suspaudimo laikotarpiu. Tai laikotarpis, kurio metu Dievas pabaigs bausti Izraelį už jo nuodėmę.

Danieliaus 9:27 pateikia kelias detales apie septynių metų suspaudimo laikotarpį: „Jis sudarys sandorą su daugeliu vienai savaitei. Savaitės viduryje sustabdys aukų aukojimą ir ištuštins šventyklą, kad galėtų pripildyti ją bjaurysčių, kol sunaikintojui ateis numatytas galas“. Žmogus, apie kurį čia kalbama, yra žmogus, kurį Jėzus vadina naikinimo bjaurastimi (Mato 24:15) ir žvėrimi Apreiškimo 13 skyriuje. Danieliaus 9:27 rašoma, jog tas žvėris sudarys septynių metų sandorą, tačiau tos savaitės viduryje (praėjus 3.5 suspaudimo laikotarpio metų) jis sulaužys tą sandorą ir sustabdys aukojimą. Apreiškimo 13 skyriuje parašyta, jog tas žvėris pastatys savo atvaizdą šventykloje ir reikalaus, jog visas pasaulis garbintų jį. Apreiškimo 13:5 parašyta, jog tai tęsis 42 mėnesius, t.y. 3.5 metų. Kadangi Danieliaus 9:27 parašyta, jog tai įvyks savaitės viduryje ir Apreiškimo 13:5 parašyta, jog žvėris visa tai darys 42 mėnesius, nesudėtinga pastebėti, jog bendras laikas yra 84 mėnesiai arba septyni metai. Danieliaus 7:25, kur rašoma „vienam laikui, dviem laikams ir pusei laiko“ (vienam laikui= metai; dviems laikams= 2 metai; puse laiko= 0.5 metų; iš viso 3.5 metų), taip pat kalba apie „didyjį suspaudimo laikotarpį“- antrą suspaudimo laikotarpio pusę, kurios metu žvėris bus valdžioje.

Daugiau informacijos apie suspaudimo laikotarpį rasite Apreiškimo 11:2-3, kur kalbama apie 1260 dienų ir 42 mėnesius; taip pat Danieliaus 12:11-12, kur rašoma apie 1290 dienų ir 1335 dienų. Šios dienos nurodo į suspaudimo laikotarpio vidurį. Papildomos dienos, minimos Danieliaus 12 skyriuje, tikriausiai įskaito laiką, kurio metu visos tautos bus teisiamos (Mato 25:31-46) ir laiką, kurio metu Kristus įkurs tūkstantmetinę karalystę (Apreiškimo 20:4-6).

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra suspaudimo laikotarpis? Iš kur mes žinome, jog suspaudimo laikotarpis tęsis septynis metus?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries