Ką reiškia nuliūdinti / užgesinti Dvasią?


Klausimas: Ką reiškia nuliūdinti / užgesinti Dvasią?

Atsakymas:
Kai Šventajame Rašte naudojamas žodis “užgesinti”, kalbama apie ugnies užgesinimą. Kai tikintieji užsideda tikėjimo šalmą, kuris yra dalis jų Dievo ginkluotės (Efeziečiams 6:16), jie užgesina liepsnojančias piktojo strėles. Kristus apibūdino pragarą kaip vietą, kur ugnis bus „neužgesinama“ (Morkaus 9:44,46,48). Taip pat Šventoji Dvasia yra ugnis, esanti kiekviename tikinčiajame. Ji nori išreikšti save per mūsų veiksmus ir nusistatymus. Kai tikintieji neleidžia Dvasiai būti matomai jų veiksmuose, kai mes darome tai, kas yra neteisinga, mes slopiname ir gesiname Dvasią. Mes neleidžiame Dvasiai pasireikšti taip, kaip Ji nori.

Tam, kad suprastume, ką reiškia nuliūdinti Dvasią, mums pirmiausia reikia suprasti, jog tai reiškia, kad Dvasia turi asmenybę. Tik asmuo gali nuliūsti. Taigi Dvasia turi būti dieviškas asmuo, kad galėtų turėti emocijas. Kai mes tai suprantame, mums lengviau suprasti, kaip Dvasia nuliūsta, nes mes taip pat nuliūstame. Efeziečiams 4:30 parašyta, kad mes neturėtume liūdinti Dvasios. Mes liūdiname Dvasią gyvendami kaip pagonys (4:17-19), meluodami (4:25), būdami pikti (4:26-27), vogdami (4:28), keikdamiesi (4:29), jausdami kartėlį (4:31), neatleisdami (4:32) ir būdami seksualiai amoralūs (5:3-5). Nuliūdinti Dvasią- tai elgtis nuodėmingai mintimis arba mintimis ir darbais.

Dvasios gesinimas ir nuliūdinimas yra panašūs. Abu trukdo dievotam gyvenimui. Abu įvyksta, kai tikintysis nusideda prieš Dievą ir seka savo pasaulietiškais troškimais. Vienintelis teisingas kelias yra kelias, kuris veda arčiau Dievo ir tyrumo, ir kuo toliau nuo pasaulio bei nuodėmės. Taip, kaip mes nemėgstame, kai mus nuliūdina, ir taip, kaip nebandome užgesinti to, kas yra gera, mes neturėtume liūdinti ar gesinti Šventosios Dvasios atsisakydami sekti Jos vedimu.

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Ką reiškia nuliūdinti / užgesinti Dvasią?

Sužinokite, kaip tai padaryti ...

Praleisti amžinybę su DievuPrimite oproštaj od Boga