Ką Biblija moko apie klestėjimo evangeliją?


Klausimas: Ką Biblija moko apie klestėjimo evangeliją?

Atsakymas:
Klestėjimo evangelijoje, dar kitaip vadinamoje „Tikėjimo Žodžiu“, tikintysis yra raginamas naudoti Dievą. Biblinė krikščionybė yra priešinga tam- Dievas naudoja tikintįjį. Tikėjimo Žodis, kitaip klestėjimo evangelija, mato Šventąją Dvasią kaip jėgą, kurią naudojant tikintysis gali gauti, ką tik nori. Biblija moko, jog Šventoji Dvasia yra Asmuo, kuris įgalina tikintįjį vykdyti Dievo valią. Klestėjimo evangelijos judėjimas primena griaunančias ir godžias sektas, prasiskverbusias į ankstyvąją bažnyčią. Paulius ir kiti apaštalai nenusileido ir nesitaikstė su netikrais mokytojais, kurie skleidė erezijas. Paulius ir apaštalai juos priskyrė prie netikrų mokytojų ir ragino tikinčiuosius jų vengti.

1 Timotiejui 6:5,9-11 eilutėse Paulius perspėjo Timotiejų dėl tokių vyrų. Šie vyrai, kurių protai buvo „sugedę“, pamaldumą laikė įrankiu, padėsiančių jiems praturtėti, o jų turtų geidimas tapo jiems spąstais, kurie „paskandina žmones sugedime ir pražūtyje“ (9 eil.). Turtų siekimas yra pavojingas kelias krikščioniui, ir Dievas mums apie tai perspėja: „Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie, jų geisdami, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko aibe skausmų“ (10 eil.). Jeigu turtai būtų tinkamas tikslas dievotiems žmonėms, Jėzus būtų jų siekęs. Bet Jis nesiekė turtų, vietoje to Jis neturėjo kur galvos priglausti (Mato 8:20), ir ragino savo mokinius taip gyventi. Mums taip pat svarbu prisiminti, kad vienintelis mokinys, kuriam rūpėjo turtai, buvo Judas.

Paulius mokė, jog gobšumas yra stabmeldystė (Efeziečiams 5:5), ir pamokė efeziečius šalintis tų, kurie skelbia ištvirkavimą ar gobšumą (Efeziečiams 5:6-7). Klestėjimo mokymai draudžia Dievui veikti taip, kaip Jis nori, o tai reiškia, kad Jis nėra visko Viešpats, nes Jis negali veikti iki tol, kol mes Jam nepasakom kažką padaryti. Tikėjimas, pagal Tikėjimo Žodžio dotriną, nėra atsiduodantis paklusnumas Dievui. Pasak jų, tikėjimas tai formulė, kurią naudojant mes galime manipuliuoti dvasinius dėsnius, kuriais yra valdoma visata. Iš pačio vardo- „Tikėjimo Žodis“- aišku, kad šis judėjimas moko, kad tikėjimo pagrindas yra tai, ką mes sakome, o ne kuo mes pasitikime ir kokias tiesas išpažįstame savo širdyse.

Mėgstamiausias Tikėjimo Žodžio judėjimo terminas yra „pozityvus išpažinimas“. Šis terminas apibūdina mokymą, jog žodžiai patys iš savęs turi kūrybingą galią. Tikėjimo Žodžio mokytojai teigia, jog tai, ką tu sakai, nulėmia viską, kas tau atsitinka. Tavo išpažinimai, ypač malonės, kurių tu reikalauji iš Dievo, turi būti išreikšti teigiamai ir be jokių abejonių. Tuomet Dievas privalo atsakyti (lyg žmogus galėtų kažko reikalauti iš Dievo!). Taigi Dievo sugebėjimas mus palaiminti tariamai priklauso nuo mūsų tikėjimo. Jokūbo 4:13-14 aiškiai prieštarauja šiam mokymui: „Nagi jūs, kurie sakote: ‚Šiandien arba rytoj keliausime į tą ir tą miestą, tenai išbūsime metus, versimės prekyba ir pasipelnysime‘,- jūs nežinote, kas atsitiks rytoj! Ir kas gi jūsų gyvybė? Garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta.“ Mes ne tik negalime savo žodžiais pakeisti ateities, bet mes netgi nežinome, kas bus rytoj, ir kas iš mūsų vis dar bus gyvas.

Vietoje to, kad pabrėžtų turtų svarbumą, Biblija mus perspėja dėl turtų siekimo. Tikintieji, ypač bažnyčios vadovai (1 Timotiejui 3:3), turi būti laisvi nuo meilės pinigams (Hebrajams 13:5). Meilė pinigams veda į visokį blogį (1 Timotiejui 6:10). Jėzus perspėjo: „Žiūrėkite, saugokitės godumo, nes žmogaus gyvybė nepriklauso nuo jo turto gausos“ (Luko 12:15). Ryškiai preštaraudamas Tikėjimo Žodžio akcentuojamam pinigų ir turtų įsigijimui šiame gyvenime, Jėzus mokė: “Nekraukite sau turtų žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia” (Mato 6:19). Nesutaikomi prieštaravimai tarp klestėjimo evangelijos mokytojų ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus geriausiai apibendrinami Jėzaus žodžiais Mato 6:24: “Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai.”

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Ką Biblija moko apie klestėjimo evangeliją?