Pwy yr Iesu Grist?Cwestiwn: Pwy yr Iesu Grist?

Ateb:
Pwy yw Iesu Grist? Yn wahanol ir cwestiwn, A yw Duw yn bodoli?, nid yw llawer wedi amau bodolaeth Iesu Grist. Caiff ei dderbyn yn gyffredinol bod dyn or enw Iesu wedi cerdded ar y ddaear yn Iesrael bron i 2000 o flynyddoedd yn l. Maer ddadl yn dechrau unwaith i ni ddechrau trafod hunaniaeth yr Iesu. Mae bron pob un or prif grefyddau yn dysgu mai proffwyd oedd yr Iesu, neu athro da, neu dyn duwiol. Y problem yw fod y Beibl yn dweud wrthym fod yr Iesun llawer mwy na proffwyd, athro da a dyn duwiol.

Yn ei lyfr, Mere Christianity, ysgrifennodd C.S. Lewis hyn: "Rwyf yn ceisio atal rhywun yn erbyn dweud y pethau dwl y mae pobl yn dweud amdano (Iesu Grist): 'Rwy'n barod i dderbyn yr Iesu fel athro moesol, ond dydw i ddim yn ei dderbyn fel Duw.' Dyma'r union beth na ddylwn fod yn ei ddweud. Fuasai dyn a oedd ond yn ddyn a ddywesasai'r un fath o bethau 'r Iesu ddim yn athro moesol. Mi fuasai'n ddyn gwallgof -- ar yr un lefel a dyn sy'n dweud ei fod yn ŵy wedi berwy -- neu mi fuasai'r un peth 'r diafol o uffern. Mae'n rhaid gwneud penderfyniad. Naill ai yr oedd, ac yn dal i fod, yn Fab Duw, neu yn wallgof, neu'n rhywbeth waeth... Mi allwch gau ei ben fel dyn dwl, mi allwch boeri arno, a'i ladd fel ysbryd drwb; neu fe allwch blygu wrth ei draed a'i alwn'n Arglwydd a'n Dduw. Ond gadewch i ni beidio meddwl am unrhyw ddwli nawddoglyd am iddo fod yn ddyn, yn athro. Ni adawodd y posibilrwydd i ni feddwl am y fath beth. Nid oedd ganddo fwriad wneud y fath beth."

Beth oedd yr Iesun ei honni? Peth sydd gan y Beibl i ddweud amdano? Yn gyntaf, ystyriwn eiriaur Iesu yn Ioan 10:30, Dw i a'r Tad yn un. I ddechrau efallai ni ellir ystyried hyn fel Iesun honni mai Duw ydyw. Ond, sylwch ar ymateb yr Iddewon ir hyn a ddywedodd, Dyn ni ddim yn dy labyddio am wneud unrhyw beth da," atebodd yr arweinwyr Iddewig, "ond am gablu! Am dy fod ti sydd ond yn ddynol, yn honni mai Duw wyt ti. (Ioan 10:33). Fe ddeallodd yr Ieddewon eiriaur Iesu fel ymhoniad mai Duw ydoedd. Yn yr adnodau syn dilyn, sylwch nad yw Iesun cywiror Iddewon drwy ddweud nid Duw ydwyf. Mae hyn yn awgrymu bod yr Iesu yn dweud o ddifrif mai Duw ydoedd, gan ddatgan Dw i a'r Tad yn un. (Ioan 10:30). Mae enghraifft arall yn Ioan 8:58. Maer Iesu yn datgan, " Credwch chi fi dw in bodoli ers cyn i Abraham gael ei eni!". Unwaith eto, maer Iddewon yn ymateb trwy godi cerrig a cheisio ei labyddio (Ioan 8:59). Paham y byddair Iddewon am labyddior Iesu os nad oedd wedi dweud rhywbeth yr oeddent yn credu i fod yn gabledd, sef honni mai Duw ydoedd?

Dywed Ioan 1:1 wrthym mai Duw oedd y Gair. Dywed Ioan 1:14 wrthym mai Daeth y Gair yn berson o gig a gwaed Mae hyn yn dangos yn glir mae Duw yn y cnawd ywr Iesu. Maer disgybl Tomos, gan gyfeirio at yr Iesu, yn datgan, Fy Arglwydd a'm Duw! (Ioan 20:28). Nid ywr Iesu yn ei gywiro. Maer Apostol Paul yn ei ddisgrifio fel Iesu Grist, ein Duw mawr a'n Hachubwr ni (Titus 2:13). Dywed yr Apostol Pedr ar yr un pryd, Iesu Grist, ein Duw an hachubwr ni (2 Peter 1:1). Mae Duw y Tad yn dyst i gwir hunaniaeth yr Iesu hefyd, Ond wrth y Mab, Dy orseddfainc di, O Dduw, sydd yn oes oesoedd: teyrnwialen uniondeb yw teyrnwialen dy deyrnas di. Mae proffwydir Hen Destament am Grist hefyd yn datgan ei dduwyfoldeb, Canys bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef: a gelwir ei enw ef, Rhyfeddol, Cynghorwr, y Duw cadarn, Tad tragwyddoldeb, Tywysog tangnefedd.

Felly, fel y dadleuodd C.S. Lewis, nid yw credu yn yr Iesu fel athro da yn opsiwn. Maen glir fod yr Iesu wedi honni mai Duw ydoedd. Os nad Duw ywr Iesu, felly y maen gelwyddgi, nid proffwyd, athro da, na dyn dwyfol. Wrth geisio taflu ymaith eiriau Iesu, mae ysgolheigion modern yn honni bod y gwir Iesu heb ddweud llawer or pethau syn ymddangos yn y Beibl. Sut y medrwn ni ddadlau Gair Duw am hyr hyn a ddywedodd, ar hyn na ddywedodd yr Iesu? Sut y medrai ysgolhaig syn byw 2,000 o flynyddoedd ar ol amser yr Iesu gael gwell olwg ar yr hyn a ddywedodd ai hyn na ddywedodd y sawl a fun fyw gydar Iesu, y sawl a oedd yn ei wasanaethu ar sawl a gafodd eu dysgu gan yr Iesu ei hunan (Ioan 14:26).

Paham y maer cwestiwn am hunaniaeth yr Iesu mor bwysig? Paham ei fod yn bwysig os mai Duw ywr Iesu neu beidio. Y rheswm pwysycaf yw maen rhaid mai Iesu yw Duw, gan os nad Duw oedd yr Iesu ni fyddai ei farwolaeth yn ddigonol i dalu am bechodaur byd i gyd (1 Ioan 2:2). Dim ond Duw allai dalur fath gosb ddifrifol (Rhufeiniaid 5:8; 2 Corinthiaid 5:21). Maen rhaid mai Duw oedd yr Iesu fel ei fod yn medru talu ein dyledion. Roedd yn rhaid ir Iesu fod yn ddyn fel ei fod yn medru marw. Yr unig ffordd i waredigraeth yw trwy ffydd yn Iesu Grist! Dwyfoldeb yr Iesu ywr rheswm paham mai efe ywr unig ffordd i waredigaeth. Ei ddwyfoldeb oedd y rheswm iddo ddatgan, Fi ydy'r ffordd ... fi ydyr un gwir, a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad ond trwof fi. (Ioan 14:6).Mynd yn l i'r hafan GymraegPwy yr Iesu Grist?