Rwyf newydd rhoi fy ffydd yn Iesu Grist... Peth sydd nesaf?Rwyf newydd rhoi fy ffydd yn Iesu Grist... Peth sydd nesaf?

Llongyfarchiadau! Rydych chi newydd wneud penderfyniad a fydd yn newyd eich bywyd! Efallai eich bod yn gofyn ich hunan, Beth sydd nesaf? Sut allaf ddechrau fy nhaith Duw? Mi fydd y pum cam isod o gyngor ac yn rhoi arweiniaeth i chi. Pan fydd cwestiynau gydach chi am eich taith, ewch i https://www.gotquestions.org/Cymraeg.

1. Gwnewch yn sicr eich bod yn deall gwaredigaeth.

Dywed 1 Ioan 5:13 wrthym, Dw i wedi ysgrifennu hyn i gyd atoch chi sy'n credu ym Mab Duw er mwyn i chi wybod fod gynnoch chi fywyd tragwyddol. Mae Duwn dymuno ein bod nin deall ein gwaredigaeth. Mae Duwn dymno bod gennym hyder ein bod yn gwybod yn iawn ein bod wedi ein gwaredi. Gadewch i ni felly ystyried yr pwyntiau allweddol.

(a) Rydym ni i gyd yn bechaduriaid. Rydym wedi gwneud pethau nad yw Duw yn bles ohonynt (Rhufeiniaid 3:23).

(b) Rydym yn haeddu cael ein cosbi am ein pechodau drwy gael ein gwahanun dragwyddol wrth Dduw o (Rhufeiniaid 6:23).

(c) Bu farwr Iesu ar y groes i dalur gosb am ein pechodau (Rhufeiniaid 5:8, 2 Corinthiaid 5:21). Bu farwr Iesu ar y groes drosom ni, gan gymeryd y gosb yr ydym ni yn ei haeddu. Drwy ei atgyfodiad, fe brofwyd bod marwolaeth Iesu yn ddigonol i dalu am ein pechodau.

(d) Mae Duw yn maddau an gwaredur sawl sydd yn rhoi eu ffydd yn yr Iesu gan ymddiried yn ei farwolaeth i dalu am ein pechodau (Ioan 3:16; Rhufeiniaid 5:1; Rhufeiniaid 8:1).

Dyna neges ein gwaredigaeth! Os yr ydych wedi rhoi eich ffydd yn Iesu Grist fel eich gwaredwr, rydych wedi derbyn gwaredigaeth! Maddeuwyd eich holl bechodau ac mae Duw yn addo peidio ch gadael (Rhufeiniaid 8:38-39; Mathew 28:20). Cofiwch, mae eich gwaredigaeth yn ddiogel Iesu Grist (Ioan 10:28-29). Os oes gennych ffydd yn yr Iesu grist fel eich gwaredwr, byddwch yn sicr o fywyd tragwyddol gyda Duw yn y nefoedd.

2. Chwiliwch am Eglwys dda syn dysgur Beibl.

Peidiwch meddwl am yr eglwys fel adeilad. Y bobl syn gwneud yr eglwys. Maen bwysig iawn fod y sawl syn credu yn Iesu Grist mewn cymundeb. Dyna un o brif bwrpasaur eglwys. Gan eich bod wedi rhoi eich ffydd yn Iesu Grist, awgrymwn i chi chwilio am eglwys yn eich ardal sn credu yn y Beibl a siarad gydar gweinidog. Rhowch wybod iddo am eich ffydd newydd yn Iesu Grist.

Ail bwrpas yr eglwys yw ich dysgu am y Beibl. Gallwch ddysgu sut i gymwyso dysgeidiaeth Duw yn eich bywyd. Deall y Beibl ywr ffordd i fyw bywyd Cristnogol llwyddiannus a phwrerus. Dywed 2 Timotheus 3:16-17, Duw sydd wedi ysbrydoli'r ysgrifau sanctaidd hynny i gyd, ac maen nhwn dysgu beth syn wir i ni, yn cywiro syniadau anghywir, yn dangos beth dyn nin ei wneud oi le, an dysgu ni i fyw yn iawn. Felly mae gan bobl Dduw bopeth sydd ei angen iddyn nhw wneud pob math o bethau da.

Trydydd pwrpas yr eglwys yw addoli. Addoli yw diolch i Dduw am yr holl bethau y mae wedii wneud. Mae Duw wedi ein gwaredu. Maen ein caru. Maen darparu i ni. Maen ein tywys an hyfforddi. Sut y medrwn peidio i ddiolch? Mae Duw yn sanctaidd, yn gyfiawn, yn gariadus, yn drugarog, an llawn gras. Mae Datguddiad 4:11 yn datgan, Ein Harglwydd a'n Duw!

Rwyt ti'n deilwng o'r clod a'r anrhydedd a'r nerth. Ti greodd bob peth; ac mae popeth wedi eu creu ac yn bodoli am mai dyna oeddet ti eisiau.

3. Penderfynwch ar amser bob dydd i feddwl am Dduw.

Maen bwysig iawn i ni dreulio amser bob dydd i feddwl am Dduw. Mae rhai yn galw hyn yn amser dawel. Mae eraill yn ei alwn ymroddiad, gan mai dymar amser i ni ymroi ein hunain i Dduw. Mae gwell gan rai i wneud hyn yn y bore, tra bod gwell gan eraill yr hwyr. Nid bwysig beth yr ydych yn galwr amser hyn, nac ychwath pryd yr ydych yn dewis ei wneud. Yr hyn syn bwysig yw eich bod yn treilio amser Duw yn am. Pa fath o weithgareddau allwn wneud i dreulio amser Duw?

(a) Gweddio. Yn syml, gweddio yw siarad gyda Duw. Siaradwch Duw am eich problemau ar hyn syn eich poenu. Gofynwch i Dduw i roi oi ddoethuneb ai arweiniad. Gofynwch i Dduw i ddarparu ar gyfer eich anghenion. Dwedwch wrth Dduw cymaint yr ydych yn ei garu, ac yn gwerthfawrogi iddo am bopeth y maen ei wneud drosoch. Dyna diben gweddio.

(b) Darllen y Beibl. Ar wahn i ddysgu am y Beibl yn yr Eglwys, Ysgol Sul, astudior beibl maen rhaid i chi ddarllen y Beibl eich hunan. Maer Beibl yn cynnwys yr holl beth fydd angen arnoch i fyw bywyd llwyddiannus fel Cristion. Maen cynnwys arweiniad Duw ar sut i wneud penderfyniadau doeth, sut i ddeall ewyllys Duw, sut i wasanaethu eraill, a sut i dyfun ysbrydol. Y Beibl yw Geiriau Duw i ni. Yn y bn, llawlyfr ywr Beibl ar sut i fyw bywyd syn plesio Duw, ac sydd yn ein boddhau.

4. Datblygwch berthynas phobl all eich helpun ysbrydol.

Dywed 1 Corinthians 15:33 wrthym, Peidiwch cymryd eich camarwain, achos mae cwmni drwg yn llygru cymeriad da. Maer Beibl llawn rhybyddion am ddylanwad pobl drwg arnom. Mae treilio amser phobl sydd yn gwneud gweithgareddau drwg yn ein hannog i wneud yr un modd. Mi fydd cymeriad y bobl yma yn trosglwyddo i ni. Dyna paham y mae mor bwysig i fod gyda phobl eraill syn carur Arglwydd ac sydd wedi ymrwymo iddo.

Chwiliwch am ffrind neu ddau, och eglwys efallai, a all eich helpu ach cynorthwyo (Hebreaid 3:13; 10:24). Gofynwch ich ffrindiau i wneud yn siwr eich bod yn treilio amser Duw ac i gerdded y llwybr gyda Duw. Gofynwch os allwch chi wneud yr un peth iddyn nhw. Nid yw hyn yn golygu bod rhaid i chi roir gorau ich holl ffrindiau y sawl nad ydynt yn cydnabod yr Arglwydd Iesu fel eu gwaredwr. Rhowch wybod iddynt fod yr Iesu wedi newid eich bywyd a na allwch bellach wneud yr holl bethau yr oeddwch arfer eu gwneud. Gofynwch i Dduw i roi cyfleoedd i chi rannur Iesu ch ffrindiau.

5. Ewch i gael eich bedyddio.

Mae llawer o bobl yn camddeall y syniad o fedyddio. Maer gair bedydd yn golygu cael eich trochi dŵr. Bedydd ywr ffordd Beiblaidd o ddatgan eich ffydd newydd yng Nghrist i bawb, ach ymroddiad iw ddilyn. Maer weithred o gael eich trochi dŵr yn symbol o gael eich claddu gada Christ. Maer weithred o ddod allan or dŵr yr un peth ag atgyfodiad Crist. Trwy gael eich bedyddio, rydych yn uniaethu eich hunan marwolaeth, claddu ac atgyfodiad Crist (Rhufeiniaid 6:3-4).

Nid bedydd sydd yn eich gwaredu. Nid bedydd sydd yn golchu ymaith eich pechodau. Ffordd o ufuddhau yw bedydd, ffordd o ddatgan yn gyhoeddus eich ffydd ach ymroddiad ir Iesu. Os yr ydych yn barod i gael eich bedyddio, dylwch siarad gweinidog.Mynd yn l i'r hafan GymraegRwyf newydd rhoi fy ffydd yn Iesu Grist... Peth sydd nesaf?