Beth ywr cynllun gwaredigaeth / beth ywr ffordd i waredigaeth?Cwestiwn: Beth ywr cynllun gwaredigaeth / beth ywr ffordd i waredigaeth?

Ateb:
Ydych chin teimlo bod rhywbeth ar goll? Ydych chin teimlo bod yna rywbeth ynoch na chaiff ei fodloni? Os mai ydw yw eich ateb, Iesu ywr ffordd. Dywedodd yr Iesu, "Fi ydyr bara syn rhoi bywyd. Fydd pwy bynnag ddaw ata i ddim yn llwgu, a fydd pwy bynnag sy'n credu ynof fi ddim yn sychedu." (Ioan 6:35).

Ydych chi ar goll? Ydych chi methu dod o hyd i lwybr neu bwrpas yn eich bywyd? Ydych chin teimlo ei fod petai rhywun wedi diffodd y goleuni, ach bod chi methu dod o hyd ir swits? Os mai ydw yw eich ateb, Iesu ywr ffordd! Dywedodd yr Iesu, " Fi ydy golau'r byd. Bydd gan y rhai syn fy nilyn i olau iw harwain nhw i fywyd, a fyddan nhw byth yn cerdded mewn tywyllwch. " (Ioan 8:12).

Ydych chin teimlo eich bod wedi cloi allan o fywyd? Ydych chi wedi ceisio agor drysau, ond yn dod o hyd i wacter a tywyllwch? Ydych chin chwilio am ffordd i fywyd gwell? Os mai ydw yw eich ateb, Iesu ywr ffordd. Dywedodd yr Iesu, " Fi ydy'r git, ar rhai sy'n mynd i mewn trwof fi syn ddiogel. Byddan nhwn mynd i mewn ac allan, ac yn dod o hyd i borfa. " (Ioan 10:9).

Ydych chin teimlo bod pobl yn eich gadael i lawr? Ydych chin teimlo bod eich eich perthnasau ag eraill yn wag ac yn ddibwrpas? Ydych chin teimlo bob pawb yn ceisio cymeryd mantais ohonoch? Os mai ydw yw eich ateb, Iesu ywr ffordd. Dywedodd yr Iesu, "I Fi ydy'r bugail da. Mae'r bugail da yn fodlon marw dros y defaid.... Fi ydy'r bugail da. Dw in nabod fy nefaid fy hun a maen nhw'n fy nabod i " (Ioan 10:11, 14).

Ydych chin meddwl am beth sydd tu hwnt ir bywyd hwn? Ydych chi wedi cael digon o fyw eich bywyd am behau sydd ond yn pydru neun rhydu? Ydych chin amau weithiau os oes yna ystr o gwbl i fywyd? Ydych chi eisiau byw ar l i chi farw? Os mai ydw yw eich ateb, Iesu ywr ffordd. Dywedodd yr Iesu, " Fi ydy'r atgyfodiad a'r bywyd. Bydd pawb sy'n credu ynof fi yn dod yn fyw, er iddyn nhw farw; a bydd y rhai syn fyw ac yn credu ynof fi ddim yn marw go iawn. " (Ioan 11:25-26).

Beth yw y ffordd? Beth yw y gwirionedd? Beth yw bywyd? Ateb Iesu oedd, " "Fi ydy'r ffordd ... fi ydyr un gwir, a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad ond trwof fi. " (Ioan 14:6).

Rydych yn teimlo bod angen rhywbeth ysbrydol a dim ond yr Iesu all eich helpu. Iesu ywr un all dod goleuni. Iesu ywr drws i fywyd gwell. Iesu ywr ffrind ar bugail yr ydych wedi bod yn chwilio amdano. Iesu ywr bywyd yn y bywyd hwn ar bywyd sydd i ddod. Iesu ywr ffordd i waredigaeth!

Y rheswm dros teimlo bod rhywbeth ar goll, y rheswm eich bod ar goll yn y tywyllwch, y rheswm na fedrwch ddod o hyd i fywyd gwell yw eich bod wedi gwahanu wrth Dduw. Dywed y Beibl wrthom ein bod ni i gyd yn bechaduriaid, ac felly wedi gwahanu wrth Dduw (Pregethwyr 7:20; Rhufeiniaid 3:23). Mae angen Duw arnoch yn eich bywyd i lenwir gwagle yn eich calon. Fem crewyd i gael perthynas Duw. O ganlyniad in pechodau, ni fedrwm cael y berthnas hon. Ac yn waeth fyth, fe gawn ein gwahanu wrth Dduw am byth, yn y byd hwn ar byd sydd i ddod o ganlyniad in pechodau (Rhufeiniaid 6:23; Ioan 3:36).

Syt y gallwn ddatrus y broblem hon? Iesu ywr ffordd? We wnaeth Duw Iesu yn offrwm dros bechod (2 Corinthiaid 5:21). Bu farwr Iesu yn ein lle ni (Rhufeiniaid 5:8), gan gymeryd y gosb yr ydym ni yn ei haeddu. Fe atgyfododd yr Iesu ar y trydydd dydd, gan brofi ei fuddugoliaeth dros bechod a marwolaeth. (Rhufeiniaid 6:4-5). Paham y gwnaeth e felly? Atebodd yr Iesu y cwestiwn hyn ei hunan, " Y cariad mwya all unrhyw un ei ddangos ydy bod yn fodlon marw dros ei ffrindiau " (Ioan 15:13). Bu farwr Iesu fel ein bod nin medru byw. Os rhoddwn ein ffydd yn yr Iesu, gan ymddiried yn ei farwolaeth fel tl am ein pechodau golchir ymaeth ein holl bechodau, a chawn faddeuant. Yna fe gawn yr ysbryd. Cawn olenuni. Cawn fywyd gwell. Cawn wybod mai ein gwir ffrind gorau an bugail. Cawn wybod i ble yr ewn ar ol i ni farw cawn ein hatgyfodi, fel ein bod yn byw ar l marwolaeth bywyd tragwyddol yn y nefoedd gydar Iesu.

"Ydy, mae Duw wedi carur byd cymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol." (Ioan 3:16).

Ydych chi wedi dewis Crist o ganlyniad ir hyn a ddarllenoch yma? Os mai ydw yw eich ateb, cliciwch ar y botwm isod Rydw i wedi derbyn Crist heddiw.Mynd yn l i'r hafan GymraegBeth ywr cynllun gwaredigaeth / beth ywr ffordd i waredigaeth?