Beth yw Cristion?Cwestiwn: Beth yw Cristion?

Ateb:
Mae llawer o eiriaduron yn diffinior gair Cristion fel rhywun syn credu yn yr Iesu, neu sydd yn dilyn y crefydd a selwyd ar ei ddysgeidiaeth. Mae hyn yn gyflwyniad da i ddeall beth yn union yw Cristion, ond fel y rhan fwyaf o ddiffiniadau seciwlar, nid ywn medru cyfleur gwirionedd Beiblaidd or hyn y maen ei olygu i fod yn Gristion.

Ymddengys y gair Cristion tair gwaith yn y Testament Newydd (Actau 11:26; Actau 26:28; 1 Pedr 4:16). Galwyd dilynwyr Iesu Grist fel Cristnogion yn gyntaf yn Antioch (Actau 11:26) gan fod eu hymddygiau, eu gweithgareddau, au llefaredd fel Crist. Defnyddiwyd y gair i ddechrau gan bobl Antioch nad oeddent wediu gwaredu fel llysenw i greu sbort ar y Cristnogion. Ystr llythrennol y gair yw perthyn i garfan Crist neu credwr neu ddilynwr Crist, sydd yn debyg iawn i ddifiniad Geiriadur Prifysgol Cymru.

Yn anffodus dros amser maer gair Cristion wedi colli llawer iawn or arwyddocd, ac fei ddefnyddir yn aml am bobl sydd ond yn grefyddol, neun foesol, ac nid am rhywun syn dilyn Iesu Grist. Mae llawer o bobl sydd ddim yn credu an ymddiried yn Iesu Grist yn ystyried eu hunain fel Cristnogion am eu bod yn mynd ir eglwys, neu eu bod yn byw mewn gwlad Gristnogol. Ond nid yw mynd ir eglwys, gwasanasethu dros rau llai ffodus, na bod yn berson da yn gwneud rhywun yn Gristion. Fel y dywed un efengylwr Nid yw mynd ir eglwys yn gwneud rhywun yn fwy o Gristion nag yw mynd i garej yn gwneud rhywun yn gar. Ni all fod yn aelod o eglwys, mynd i wasanaethau yn aml, na rhoi ir eglwys eich gwneud yn Gristion.

Maer Beibl yn ein dysgu na all weithredoedd da ein gwneud yn dderbyniol i Dduw. Dywed Titus 3:5 wrthym Wnaeth e ddim ein hachub ni am ein bod nin dda, ond am ei fod ei hun mor drugarog! Golchodd nin ln on pechod a rhoi bywyd newydd i ni drwy'r Ysbryd Gln. Felly Cristion yw rhywun sydd wedi ei eni or newydd drwy Dduw (Ioan 3:3; Ioan 3:7; 1 Pedr 1:23). Dywed Effesiaid 2:8 wrthym mai Haelioni Duw ydyr unig beth syn eich achub chi wrth i chi gredu. Dych chi wedi gwneud dim i haeddur peth. Anrheg Duw ydy e. Gwir Gristion yw rhywun sydd wedi edifarhau, ac wedi rhoi ei ffydd ai ymddiriedaeth yn Iesu Grist yn unig. Nid trwy ddilyn crefydd na dilyn rhestr o bethau da a drwg y daw eu hymddiriedaeth.

Gwir Gristion yw rhywun sydd wedi rhoi ei ffydd ai ymddiriedaeth yn Iesu Grist y person, ar ffaith y bu farw ar y groes i dalu am ein pechodau, ac fe atgyfododd ar y trydydd dydd i ddangos ei fuddugoliaeth dros farwolaeth, ac i roi bywyd tragwyddol ir sawl syn credu ynddo. Dywed Ioan 1:12 wrthym: Ond cafodd pawb wnaeth ei dderbyn, sef y rhai syn credu ynddo, hawl i ddod yn blant Duw. Gwir Gristion yw plentyn i Dduw, un syn rhan o gwir deulu Duw, a rhywun sydd wedii eni or newydd drwy Grist. Arwydd gwir Gristion yw cariad tuag at eraill, ac ufuddhad i Air Duw (1 Ioan 2:4; 1 Ioan 2:10).

Ydych chi wedi dewis Crist o ganlyniad ir hyn a ddarllenoch yma? Os mai ydw yw eich ateb, cliciwch ar y botwm isod Rydw i wedi derbyn Crist heddiw.Mynd yn l i'r hafan GymraegBeth yw Cristion?