Beth y mae yn ei olygu i fod yn Gristion wedi ei eni o'r newydd?
Cwestiwn: Beth y mae yn ei olygu i fod yn Gristion wedi ei eni o'r newydd?

Ateb:
Beth y mae yn ei olygu i fod yn Gristion wedi ei eni o'r newydd? Darn clasurol o'r Beibl sy'n ateb y cwestiwn hwn yw Ioan 3:1-21. Maer Arglwydd Iesu Grist yn siarad gyda Nicodemus, Pharisead amlwg ac aelod o Gyngor yr Iddewon (yr oedd yn reolwr ir Iddewon). Daeth Nicodemus at Iesu liw nos. Roedd gan Nicodemus gwestiynau i'w gofyn i Iesu.

Fel yr oedd Iesun siarad gyda Nicodemus, dywedodd, Yn wir, yn wir, rwyn dweud wrthyt, oni chaiff dyn ei eni or newydd ni all weld teyrnas Dduw. Meddai Nicodemus wrtho, Sut y gall dyn gael ei eni ac yntaun hynafgwr? A ywn bosibl, tybed, iddo fynd i mewn eilwaith i groth ei fam a chael ei eni? Atebodd Iesu: Yn wir, yn wir, rwyn dweud wrthyt, oni chaiff dyn ei eni o ddŵr ar Ysbryd ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Yr hyn sydd wedi ei eni or cnawd, cnawd yw, ar hyn sydd wedi ei eni or Ysbryd, ysbryd yw. Paid rhyfeddu imi ddweud wrthyt, Y maen rhaid eich geni chwi or newydd.(Ioan 3:3-7).

Maer ymadrodd geni or newydd yn llythrennol yn golygu geni oddi uchod. Roedd gan Nicodemus wir angen. Roedd angen newid ei feddwltrawsnewidiad ysbrydol. Mae genedigaeth newydd, geni drachefn, yn weithred gan Dduw lle caiff bywyd tragwyddol ei drosglwyddo ir person syn credu (2 Corinthiaid 5:17; Titus 3:5, 1 Pedr 1:3; 1 Ioan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Nodir Ioan 1:12,13 fod geni or newydd hefyd yn carior syniad i fod yn blant i Dduw trwy ffydd yn enw Iesu Grist.

Y cwestiwn rhesymegol syn dilyn yw, "Pam y mae angen i berson gael ei eni or newydd?" Dywed yr Apostol Paul yn Effesiaid 2:1, "Bu adeg pan oeddech chwithau yn feirw o achos eich camweddau ach pechodau". Ir Rhufeiniaid yn Rhufeiniaid 3:23, ysgrifennodd yr Apostol, "Ie, pawb yn ddiwahaniaeth, oherwydd y maent oll wedi pechu, ac yn amddifad o ogoniant Duw." Felly, mae angen i berson gael ei eni or newydd er mwyn cael maddeuant am ei bechodau a pherthynas gyda Duw.

Sut y daw hynny i fodolaeth? Mynegir yn Effesiaid 2:8-9, "Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn; rhodd Duw ydyw; nid ywn dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb ymffrostio." Pan gaiff rhywun ei "achub," mae ef neu hi wedi ei eni or newydd, wedi ei adnewyddun ysbrydol, a bellach yn blentyn i Dduw trwy hawl yr enedigaeth newydd. Ymddiried yn Iesu Grist, yr un sy'n talu'r gosb am ein pechodau pan farwodd ar y groes, yr hyn y mae yn ei olygu i fod wedi ein "geni or newydd" yn ysbrydol. "Felly, os yw dyn yng Nghrist, y maen greadigaeth newydd; aeth yr hen heibio, y maer newydd yma." (2 Corinthiaid 5:17).

Os nad ydych erioed wedi ymddiried yn yr Arglwydd Iesu Grist fel eich Gwaredwr, a wnewch chi ystyried anogaeth yr Ysbryd Gln fel y mae'n siarad ich calon? Yr ydych angen eich geni or newydd. A weddwch chi weddir edifeirwch a dod yn greadigaeth newydd yng Nghrist heddiw? "Ond cynifer ag ai derbyniodd, rhoes iddynt hwy, y rhai syn credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw, plant wedi eu geni nid o waed nac o ewyllys cnawd nac o ewyllys gŵr, ond o Dduw" (Ioan 1 :12-13).

Os ydych eisiau derbyn Iesu Grist fel eich Gwaredwr a chael eich geni or newydd, dyma weddi sampl. Cofiwch na fydd adrodd y weddi hon na unrhyw weddi arall yn eich achub. Dim ond trwy roi ffydd yng Nghrist y cewch waredigaeth. Maer weddi hon yn ffordd seml i ddatgan i Dduw eich ffydd ynddo ac i ddiolch iddo am ddarparu eich gwaredigaeth. "O Dduw, gwn fy mod wedi pechu yn dy erbyn, a fy mod yn haeddu cael fy nghosbi. Ond cymerodd Iesu Grist y gosb yr wyf fi yn ei haeddu fel, trwy ffydd ynddo ef, gallwn i gael maddeuant. Rhoddaf fy ffydd ynot ti am waredigaeth. Diolch i ti am dy ras rhyfeddol a dy faddeuant sef bywyd tragwyddol. Amen!

Ydych chi wedi dewis Crist o ganlyniad ir hyn a ddarllenoch yma? Os mai ydw yw eich ateb, cliciwch ar y botwm isod Rydw i wedi derbyn Crist heddiw.Mynd yn l i'r hafan GymraegBeth y mae yn ei olygu i fod yn Gristion wedi ei eni o'r newydd?