Da li postoji biblijski osnov za vječnu sigurnost spasenja?


Pitanje: Da li postoji biblijski osnov za vječnu sigurnost spasenja?

Odgovor:
Kada ljudi uopoznaju Hrista kao svog Spasitelja, ulaze u odnos sa Bogom koji garantuje vječnu sigurnost njihovog spasenja. Juda u 24. stihu izjavljuje, „A Onome koji vas može sačuvati besprijekorne i postaviti pred slavom svojom neporočne u radosti”. Božija moć može da sačuva vjernika da ne padne. Na Njemu je, ne na nama da nas postavi u svoje slavno prisustvo. Naša vječna sigurnost spasenja je rezultat toga što nas Bog drži, a ne toga da mi održavamo sopstveno spasenje.

Gospod Isus Hrist je izjavio, „I ja im dajem život vječni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje. Otac moj koji mi ih je dao veći je od sviju; i niko ih ne može oteti iz ruke Oca mojega” (Jovan 10:28-29). I Isus i Otac nas čvrsto drže u svojim rukama. Kako je moguće da nas neko odvoji i od Oca i od Sina?

Efescima 4:30 nam govori da su vjerni „zapečaćeni za dan izbavljenja”. Da vjerni nemaju vječnu sigurnost spasenja, ne bi mogli biti zaista zapečaćeni do dana otkupljenja, već samo do dana kada zgriješe, otpadnu ili posumnjaju. Jovan 3:15-16 nam govori da ko god vjeruje u Isusa Hrista „ima život vječni“. Ako bi nekome bio obećan vječni život, pa onda oduzet, onda on nikada nije bio „vječan“. Da vječna sigurnost spasenja nije istinita, obećanja vječnog života u Bibliji bi bila greška.

Najjači argument za vječnu sigurnost spasenja je Rimljanima 8:38-39, „Jer sam uvjeren da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnjost, ni budućnost, ni visina, ni dubina, niti ikakva druga tvar neće moći odvojiti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu Gospodu našem”. Naša vječna sigurnost je zasnovana na Božijoj ljubavi za one koje je otkupio. Našu vječnu sigurnost spasenja je obezbijedio Hrist, obećao Otac, a zapečatio Sveti Duh.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Da li postoji biblijski osnov za vječnu sigurnost spasenja?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga