Da li imaš vječni život?


Pitanje: Da li imaš vječni život?

Odgovor:
Biblija pruža jasan put do vječnog života. Prvo, moramo da shvatimo da smo zgriješili protiv Boga: „Jer svi sagriješiše i lišeni su slave Božije“ (Rimljanima 3:23). Svi smo učinili stvari koje nijesu ugodne Bogu, što znači da zaslužujemo kaznu. Pošto su svi naši grijesi u krajnjem smislu protiv vječnog Boga, samo je vječna kazna dovoljna. „Jer je plata za grijeh smrt, a dar Božiji je život vječni u Hristu Isusu, Gospodu našem“ (Rimljanima 6:23).

Međutim, Isus Hrist, bezgrešni (1. Petrova 2:22), vječni Sin Božiji je postao čovjek (Jovan 1:1,14) i umro da plati našu kaznu. „Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama, jer još dok bijasmo grješnici, Hristos umrije za nas“ (Rimljanima 5:8). Isus Hristos je umro na krstu (Jovan 19:31-42), uzevši na sebe kaznu koju smo mi zaslužili (2. Korinćanima 5:21). Nakon tri dana je vaskrsnuo iz mrtvih (1. Korinćanima 15:1-4), dokazujući da je pobijedio grijeh i smrt. „Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj preporodi za živu nadu vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih“ (1. Petrova 1:3).

Vjerom, moramo promijeniti naše shvatnje Hrista – ko je On, šta je uradio i zašto – radi spasenja (Djela apostolska 3:19). Ako se pouzadamo vjerom u Njega, vjerujući da Njegova smrt na krstu plaća naše grijehe, biće nam oprošteno i primićemo obećanje vječnog života u raju. „Jer Bog tako zavolje svijet da je Sina svojega Jedinorodnoga dao, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni“ (Jovan 3:16). „Jer ako ispovijedaš ustima svojim da je Isus Gospod, i vjeruješ u srcu svojemu da ga Bog podiže iz mrtvih, bićeš spasen“ (Rimljanima 10:9). Sama vjera u završeno Hristovo djelo na krstu je jedini istinski put do vječnog života! „Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božiji; Ne od djela, da se ne bi ko hvalisao“ (Efescima 2:8-9).

Ako želite da prihvatite Isusa Hrista kao svog Spasitelja, evo jedne jednostavne molitve. Zapamtite, sami čin izgovaranja ove molitve ili bilo koje druge molitve vas neće spasiti. Ova molitva je prosto način da Bogu izrazite svoju vjeru u Njega i zahvalite mu jer je obezbijedio vaše spasenje. „Bože, znam da sam zgriješio/la protiv tebe i da zaslužujem kaznu. Ali Isus Hrist je uzeo na sebe kaznu koju ja zaslužujem da bi mi kroz vjeru u Njega bilo oprošteno. Svoju vjeru za spasenje stavljam u Tebe. Hvala ti za tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar vječnog života! Amin!“

Da li ste se odlučili da slijedite Hrista zbog onoga što ste pročitali ovdje? Ako je tako, molimo vas da kliknete na „Ja sam prihvatio/la Hrista danas“ ispod.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Da li imaš vječni život?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga