Ko je Isus Hrist?


Pitanje: Ko je Isus Hrist?

Odgovor:
Nasuprot pitanju „Da li Bog postoji?“, mali broj ljudi pita da li je Isus Hrist postojao. Opšte je prihvaćeno da je Isus bio zaista čovjek koji je hodao ovom zemljom u Izraelu prije 2000 godina. Debata počinje kada dođe do diskusije o Isusovom potpunom identitetu. Skoro svaka veća religija uči da je Isus bio prorok, dobar učitelj ili pobožan čovjek. Problem je u tome što nam Biblija govori da je Isus bio mnogo više od proroka, dobrog učitelja ili pobožnog čovjeka.

C.S. Luis u svojoj knjizi Puko hrišćanstvo piše sljedeće: „Ovdje zapravo pokušavamo da upozorimo na veliku besmislicu koju čujemo od bilo koga ko kaže [o Isusu Hristu]: 'Spreman sam da prihvatim Hrista kao velikog moralnog učitelja, ali ne prihvatam to što tvrdi da je on Bog.' Tako nešto nikako ne bismo smjeli da kažemo. Kad bi čovjek koji je samo čovjek i rekao ono što je govorio Isus, ne bi bio nikakav veliki moralni učitelj. Bio bi ili ludak – na duševnom nivou čoveka koji za sebe kaže da je rovito jaje – ili bi bio sam pakleni Sotona. Morate da se odlučite. Ili je taj čovek bio i ostao Božiji sin ili je bio ludak, a možda je bio i nešto gore. Možete da ga nazovete budalom, možete da ga pljuvate i ubijete, jer smatrate da je pali anđeo, i treće možete da kleknete pred njim i da ga priznate za Gospoda i Boga. Ali, nemojte da dolazite s takvom snishodljivom besmislicom, tvrdeći da je on bio veliki moralni učitelj. On nam tu mogućnost nije ostavio.To mu nije bila namjera.“

Pa, šta je Isus tvrdio da je on? Šta Biblija kaže, ko je On? Prvo, hajde da pogledamo Iusove riječi u Jovanu 10:30, „Ja i Otac smo jedno.“ Na prvi pogled, ovo možda ne izgleda kao da tvrdi da je Bog. Međutim, pogledajte reakciju Jevreja na Njegovu izjavu, „Odgovoriše mu Judejci govoreći: Ne kamenujemo te za dobro djelo, nego za hulu, što se ti, čovjek budući, praviš Bog” (Jovan 10:33). Jevreji su razumjeli Isusovu izjavu kao tvrdnju da je Bog. U sljedećim stihovima, Isus nikada ne ispravlja Jevreje govoreći „Nijesam tvrdio da sam Bog“. To nam pokazuje da je Isus zaista govorio da je On Bog tako što je izjavio, „Ja i Otac jedno smo” (Jovan 10:30). U Jovanu 8:58 je još jedan primjer: „A Isus im reče: Zaista, zaista vam kažem: prije nego Avraam nastade, Ja jesam.“ Ponovo, kao odgovor, Jevreji su uzeli kamenje u pokušaju da kamenuju Isusa (Jovan 8:59). Isusovo objavljivanje svog identiteta kao „Ja sam“ je direktna primjena imena za Boga iz Starog Zavjeta (Druga knjiga Mojsijeva 3:14). Zašto bi Jevreji ponovo željeli da kamenuju Isusa da nije rekao nešto u šta su oni vjerovali da je bogohulno, to jest, tvrdio da je Bog?

U Jevanđelju po Jovanu 1:1 kaže „Logos [Riječ] bješe Bog.“ Jovan 1:14 kaže „Logos postade tijelo“. Ovo jasno ukazuje na to da je Isus Bog u tijelu. Apostol Toma je rekao Isusu, „Gospod moj i Bog moj” (Jovan 20:28). Isus ga ne ispravlja. Apostol Pavle ga opisuje kao „...Boga i Spasa našega Isusa Hrista” (Titu 2:13). Apostol Petar kaže isto „… Boga našega i Spasa Isusa Hrista (2. Petrova 1:1). Bog Otac je takođe svjedok Isusovog potpunog identiteta, „Za Sina pak: Prijesto je tvoj, Bože, vavijek vijeka; žezal pravičnosti je žezal Carstva tvojega” (Jevrejima 1:8). Proročanstva o Hristu iz Starog zavjeta objavljuju njegovo božanstvo, „Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti: Divni, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez mirni” (Isaiah 9:6).

Pa, kako je C.S. Luis tvrdio, vjerovati da je Isus samo dobar učitelj nije jedna od mogućnosti. Isus je jasno i nesumnjivo tvrdio da je Bog. Ako nije Bog, onda je On lažov, i prema tome nije prorok, dobri učitellj ili pobožan čovjek. U pokušajima da objasne Isusove riječi, moderni „akademici“ tvrde da „pravi, istorijski Isus“ nije rekao mnoge stvari koje mu Biblija pripisuje. Ko smo mi da se suprotstavimo Božijoj Riječi povodom toga šta je Isus rekao ili nije rekao? Kako može „akademik“ dvije hiljade godina nakon Isusa može imati veći uvid u šta je Isus rekao ili nije rekao, u odnosu na one koji su živjeli sa njim, služili sa njim i sam Isus ih je naučavao (Jovan 14:26)?

Zašto je pitanje o Isusovom pravom identitetu toliko važno? Zašto je bitno da li jeste ili nije Bog? Najvažniji razlog zbog kojeg Isus mora biti Bog je, da On nije Bog Njegova smrt ne bi bila dovoljna da plati kaznu za grijehe cijelog svijeta (1. Jovanova 2:2). Samo Bog može da plati tako beskonačnu kaznu (Rimljanima 5:8; 2. Korinćanima 5:21). Isus je morao biti Bog da bi mogao da plati naš dug. Isus je morao biti čovjek da bi mogao umrijeti. Spasenje je dostupno samo kroz vjeru u Isusa Hrista. Isusovo božanstvo je razlog zbog koga je On jedini put spasenja. Isusovo božanstvo je razlog zbog koga je objavio, „ Ja sam Put i Istina i Život; niko ne dolazi Ocu osim kroz mene“ (Jovan 14:6).

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Ko je Isus Hrist?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga