Da li je vaskrsenje Isusa Hrista istinito?


Pitanje: Da li je vaskrsenje Isusa Hrista istinito?

Odgovor:
Pismo daje konkluzivne dokaze da je Isus Hrist zaista vaskrsao iz mrtvih. Hristovo vaskrsenje je zabilježeno u Mateju 28:1-20; Marku 16:1-20; Luki 24:1-53; i Jovanu 20:1–21:25. Vaskrsli Hrist se takođe javlja u Djelima apostolskim (Djela 1:1-11). Iz ovih pasusa može da se skupi nekoliko „dokaza“ o Hristovom vaskrsenju. Prvi je dramatična promjena kod apostola. Od grupe preplašenih ljudi koji se skrivaju postali su jaki, hrabri svjedoci dijeleći jevanđelje širom svijeta. Šta drugo može da objasni ovu dramatičnu promjenu u njima osim vaskrslog Hrista koji se pojavio pred njima?

Drugi je život apostola Pavla. Šta ga je navelo da se promijeni od onoga koji je progonio crkvu u apostola crkve? To je bilo kada se pred njim pojavio vaskrsli Hrist na putu za Damask (Djela 9:1-6). Treći ubjedljivi dokaz je prazni grob. Ako Hrist nije vaskrsnut, gdje je onda njegovo tijelo? Apostoli i drugi su vidjeli grob gdje je bio sahranjen. Kada su se vratili, Njegovo tijelo nije bilo tu. Anđeli su objavili da je vaskrsao iz mrtvih kako je i obećao (Matej 28:5-7). Četvrti, dodatni dokazi o njegovom vasrsenju su to da se objavio mnogim ljudima (Matej 28:5, 9, 16-17; Marko 16:9; Luka 24:13-35; Jovan 20:19, 24, 26-29, 21:1-14; Djela 1:6-8; 1. Korinćanima 15:5-7).

Još jedan dokaz o vasrsenju Isusa je koliki su značaj apostoli dali Isusovom vaskrsenju. Ključni pasus o Hristovom vaskrsenju je 1. Korinćanima 15. U ovom poglavlju, apostol Pavle objašnjava zašto je krucijalno razumjeti i vjerovati u Hristovo vaskrsenje. Vaskrsenje je važno iz sljedećih razloga: 1) Da Hristos nije vasrksnuo iz mrtvih, ni vjernici ne bi mogli da vaskrsnu (1. Korinćanima 15:12-15). 2) Da Hrist nije vaskrsao iz mrtvih, Njegova žrtva za grijeh ne bi bila dovoljna (1. Korinćanima 15:16-19). Isusovo vaskrsenje je dokazalo da je Njegova smrt prihvaćena od strane Boga kao iskupljenje za naše grijehe. Da je prosto umro i ostao mrtav, to bi značilo da Njegova žrtva nije dovoljna. Kao rezultat toga, vjernima ne bi bili oprošteni grijesi, i ostali bi mrtvi nakon fizičke smrti (1. Korinćanima 15:16-19). Ne bi bilo nečeg poput vječnog života (Jovan 3:16). „No zaista je Hristos ustao iz mrtvih, te postade prvenac onih koji su umrli” (1. Korinćanima 15:20).

Na kraju, Pismo je jasno da će svi koji vjeruju u Isusa Hrista biti vaskrsnuti u vječni život baš kao što je On bio vaskrsnut (1. Korinćanima 15:20-23). Prva Korinćanima 15 nastavlja sa opisom kako je Hristovo vaskrsenje dokazalo Njegovu pobjedu nad grijehom i daje nam moć da živimo u pobjedi nad grijehom (1. Korinćanima 15:24-34). Opisuje slavnu prirodu vaskrslog tijela koje ćemo dobiti (1. Korinćanima 15:35-49). Izjavljuje da, kao rezultat Hristovog vaskrsenja, svi koji vjeruju u Njega će imati konačnu pobjedu nad smrću (1. Korinćanima 15:50-58).

Kakva je divna istina vaskrsnuće Hristovo! „Zato, braćo moja mila, budite čvrsti, nepokolebivi, napredujte neprestano u djelu Gospodnjem, znajući da trud vaš nije uzalud u Gospodu” (1. Korinćanima 15:58). Prema Bibliji, vaskrsenje Isusa Hrista je sigurno istinito. Biblija bilježi Hristovo vaskrsenje, bilježi da ga je posvjedočilo preko 400 ljudi i nastavlja da gradi ključnu hrišćansku doktrinu na istorijskoj činjenici Isusovog vaskrsnuća.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Da li je vaskrsenje Isusa Hrista istinito?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga