Šta se dešava nakon smrti?


Pitanje: Šta se dešava nakon smrti?

Odgovor:
U Hrišćanskoj vjeri ima mnogo konfuzije povodom onoga što se dešava nakon smrti. Neki smatraju da nakon smrti svi „spavaju“ do sudnjeg dana, nakon čega će svi biti poslati u raj ili u pakao. Drugi vjeruju da je u momentu smrti ljudima u trenutku presuđeno i poslati su na mjesto svog vječnog počinka. Ipak neki tvrde da kada ljudi umru, njihova duša/duh je poslat u „privremeni“ raj ili pakao, da čeka posljednje vaskrsenje, sudnji dan i onda konačno svoju vječnu destinaciju. Pa, šta tačno onda Biblija govori da se dešava nakon smrti?

Prvo, za vjernike u Isusa Hrista, Biblija nam govori da nakon smrti duša/duh vjernika ide u raj, zbog toga što su njihovi grijesi bili oprošteni kada su primili Hrista kao Spasitelja (Jovan 3:16, 18, 36). Za vjerne smrt znači “otići iz tijela i nastaniti se kod Gospoda” (2. Korinćanima 5:6-8; Filipljanima 1:23). Međutim, pasusi poput 1. Korinćanima 15:50-54 i 1. Solunjanima 4:13-17 opisuju kako vjerni vaskrsnu i data su im proslavljena tijela. Ako vjerni odu da budu sa Hristom odmah nakon smrti, šta je svrha ovog vaskrsenja? Izgleda da dok duša/duh vjernika ide da bude sa Hristom odmah nakon smrti, tijelo (fizički) ostaje u grobu „spavajući“. Kada vjernici vaskrsavaju, tijelo je vaskrsnuto (fizički), proslavljeno i onda se ponovo objedini sa dušom/duhom. Tako objedinjeno i proslavljeno tijelo - duša - duh će vjernici posjedovati za vječnost u novom nebu i na novoj zemlji (Otkrivenje 21-22).

Drugo, za one koji ne prime Isusa Hrista kao Spasitelja smrt znači vječnu kaznu. Međutim, slično sudbini vjernika, izgleda da su nevjerni takođe odmah poslati u privremeno mjesto gdje čekaju svoje krajnje vaskrsenje, suđenje i vječnu sudbinu. Luka 16:22-23 opisuje kako je jedan bogataš u patnjama odmah nakon smrti. Otkrivenje 20:11-15 opisuje sve nevjerne koji su umrli kako vaskrsavaju, bivaju osuđeni pred bijelim tronom i onda bačeni u ognjeno jezero. Nevjerni se, onda, ne šalju u pakao (ognjeno jezero) odmah nakon smrti već u privremeno mjesto suđenja i osude. Međutim, iako nevjernici nijesu odmah poslati u ognjeno jezero, njihova trenutna sudbina nakon smrti nije ugodna. Bogataš je povikao, „jer se mučim u ovome plamenu” (Luka 16:24).

Prema tome, nakon smrti, osoba prebiva u „privremenom“ raju ili paklu. Posle ovog privremenog mjesta, u momentu krajnjeg vaskrsenja vječna sudbina osobe se neće promijeniti. Precizno „mjesto“ te vječne sudbine je ono što se mijenja. Vjernici će na kraju biti primljeni u novo nebo i zemlju ( Otkrivenje 21:1). Nevjernici će na kraju biti poslati u ognjeno jezero (Otkrivenje 20:11-15). Ovo su krajnja, vječna boravišta svih ljudi – u potpunosti zasnovana na tome da li su vjerovali samom Isusu Hristu za spasenje (Matej 25:46; Jovan 3:36).

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Šta se dešava nakon smrti?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga