settings icon
share icon
Pitanje

Šta je predodređenje/predestinacija? Da li je predodređenje/predestinacija biblijski koncept?

Odgovor


Rimljanima 8:29-30 nam kaže: „Jer koje unaprijed pozna, unaprijed i odredi, da budu saobrazni liku Sina njegova, da on bude Prvorođeni među mnogom braćom. A one koje unaprijed odredi, one i prizva; a koje prizva, one i opravda; a koje opravda, one i proslavi.“ Efescima 1:5 i 11 kažu: „Predodredivši nas sebi na usinovljenje kroz Isusa Hrista, po blagonaklonosti volje svoje...U kome i postasmo nesljednici unaprijed određeni prema namjeri Onoga koji sve čini po savjetu svoje volje“ Mnogi ljudi se snažno protive doktrini predodređenja. Međutim, predodređenje je biblijska doktrina. Ključno je razumjeti šta predodređenje znači, u biblijskom smislu.

Riječi koje su prevedene sa „predodređen“ u Svetom pismu koje smo pomenuli gore, potiču od grčke riječi proorizo, koja ima značenje „odrediti unaprijed“, „urediti“, „odlučiti unaprijed“. Dakle, predodređenje je kada Bog određuje da se određene stvari dogode prije nego se dese. Šta je Bog unaprijed odredio? Prema Rimljanima 8:29-30, Bog je unaprijed odredio da će određeni pojedinci biti saobraženi sa obličjem Njegovog Sina, biti pozvani, opravdani i proslavljeni. U suštini, Bog je unaprijed odredio da će određeni pojedinci biti spašeni. Brojni spisi govore o vjernicima u Hrista koji su izabrani (Matej 24:22, 31; Marko 13:20, 27; Rimljanima 8:33, 9:11, 11:5-7, 28; Efescima 1:11; Kološanima 3:12 ; 1. Solunjanima 1:4; 1. Timoteju 5:21; 2. Timoteju 2:10; Titu 1:1; 1. Petrova 1:1-2, 2:9; 2. Petrova 1:10). Predodređenje ili predestinacija je biblijska doktrina da Bog u svom suverenitetu bira određene pojedince da budu spašeni.

Najčešći prigovor na doktrinu predestinacije je da je nepravedna. Zašto bi Bog izabrao određene pojedince, a ne druge? Važno je zapamtiti da niko ne zaslužuje da bude spašen. Svi smo mi zgriješili (Rimljanima 3:23), i svi smo zaslužili vječnu kaznu (Rimljanima 6:23). Kao rezultat toga, Bog bi bio savršeno pravedan kada bi dopuštio da svi provedemo vječnost u paklu. Međutim, Bog bira da spasi neke od nas. On nije nepravedan prema onima koji nisu izabrani, jer oni dobijaju ono što zaslužuju. Božji izbor da bude milostiv prema nekima nije nepravedan prema drugima. Niko ništa ne zaslužuje od Boga; stoga, niko ne može da prigovara ako ništa ne primi od Boga. Ilustracija ovoga bi bila da neki čovjek nasumično dijeli novac petorici ljudi u grupi od dvadeset. Da li bi se petnaest ljudi koji nisu primili novac naljutili? Vjerovatno bi bilo tako. Da li imaju pravo da budu ljuti? Ne, nemaju. Zašto? Jer taj čovjek nikome nije dugovao novac. Jednostavno je odlučio da prema nekima bude milostiv.

Ako Bog bira ko će biti spašen, zar to ne podriva našu slobodnu volju da izaberemo i vjerujemo u Hrista? Biblija kaže da imamo izbor – svi koji vjeruju u Isusa Hrista će biti spašeni (Jovan 3:16; Rimljanima 10:9-10). Biblija nikada ne opisuje da Bog odbacuje bilo koga ko vjeruje u Njega ili odbija bilo koga ko ga traži (Peta knjiga Mojsijeva 4:29). Nekako, u misteriji Boga, predodređenje djeluje ruku pod ruku s tim da Bog neku osobu privlači (Jovan 6:44) i da ona povjeruje i spasi se (Rimljanima 1:16). Bog predodređuje ko će biti spašen, a mi moramo izabrati Hrista da bismo se spasili. Obje činjenice su podjednako istinite. Rimljanima 11:33 objavljuje: „O, dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božjega! Kako su neispitivi sudovi njegovi, i neistraživi putevi njegovi!”

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta je predodređenje/predestinacija? Da li je predodređenje/predestinacija biblijski koncept?
© Copyright Got Questions Ministries