settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da savladam grijeh u svom Hrišćanskom životu?

Odgovor


Biblija predstavlja nekoliko različitih resursa kako bi nam pomogla u naporima da savladamo grijeh. U ovom životu, nikada nećemo u potpunosti pobijediti grijeh (1. Jovanova 1:8), ali to bi i dalje trebao da bude naš cilj. Uz Božiju pomoć, i prateći principe Njegove riječi možemo postepeno da savladamo grijeh i postanemo sve više poput Hrista.

Prvi resurs koji Biblija pomnje u našem naporu da savladamo grijeh je Sveti Duh. Bog nam je dao Svetog Duha da bi bili pobjedonosni u Hrišćanskom životu. Bog stavlja u kontrast tjelesna djela sa plodovima Svetog Duha u Galatima 5:16-25. U tom pasusu pozvani smo da hodamo u Duhu. Svi vjernici već imaju Svetog Duha, ali ovaj pasus nam govori da treba da hodamo u Duhu povinujući se Njegovoj kontroli. Ovo znači da ćemo izabrati da dosljedno slijedimo podsticanje Svetog Duha u našim životima umjesto da slijedimo tjelesnost.

Razlika koju Sveti Duh može da napravi se vidi u životu Petra, koji se, prije nego što je bio ispunjen Svetim Duhom, odrekao Isusa tri puta – i to je učinio pošto je rekao da će slijediti Hrista do smrti. Pošto je ispunjen Svetim Duhom, govorio je otvoreno i snažno Jevrejima na Pedesetnici.

Mi hodamo u Duhu dok pokušavamo da ne gasimo podsticaje Duha (kako se o tome govori u 1. Solunjanima 5:19) i tražimo umjesto toga da budemo ispunjeni Duhom (Efescima 5:18-21). Kako je neko ispunjen Svetim Duhom? Prije svega, to je po Božijem izboru kako je bilo i u Starom Zavjetu. Izabirao je pojedince da sprovede ona djela koja je želio i ispunjavao ih svojim Duhom (Prva knjiga Mojsijeva 41:38; Druga knjiga Mojsijeva 31:3; Četvrta knjiga Mojsijeva 24:2; 1. Samuilova 10:10). Postoje dokazi u Efescima 5:18-21 i Kološanima 3:16 da Bog bira da ispuni one koje sebe pune Riječju Božijom. Ovo nas upućuje na sljedeći resurs.

Riječ Božija, Biblija, govori da nam je Bog dao svoju Riječ da nas opremi svakim dobrim djelom (2. Timotiju 3:16-17). Uči nas kako da živimo i šta da vjerujemo, otkriva nam kad smo izabrali pogrešne puteve, pomaže nam da se vratimo na pravi put i da ostanemo na tom putu. Jevrejima 4:12 nam govori da je Božija Riječ moćna, može da prodre u naša srca da iskorijeni i nadvlada najdublje grijehe srca i ponašanje. Psalmista detaljno govori o njenoj moći koja mijenja živote u Psalmu 119. Isusu Navinom nije bilo rečeno da je ključ za uspjeh u savladavanju svojih neprijatelja da zaboravi na ovaj resurs, već da meditira nad njim dan i noć i da ga sluša. Ovo je uradio, čak i onda kada ono što je Bog zapovijedio nije bilo logično u vojnom smislu i to je bilo ključno za njegovu pobjedu u bitkama za Obećanu Zemlju.

Biblija je resurs koji često uzimamo zdravo za gotovo. Odajemo mu simboličnu čast tako što naše Biblije nosimo u crkvu ili čitamo dnevne duhovne poruke ili jedan pasus dnevno, ali je ne učimo napamet, ne meditiramo o njoj ili je primjenjujemo na naše živote; ne ispovijedamo grijehe koje nam otkriva i ne slavimo Boga za darove koje nam otkriva. Kada je u pitanju Biblija često smo anoreksični ili bulimični. Ili uzmemo samo toliko da ostanemo duhovno zdravi „jedući“ Riječ (ali nikad ne uzimajući dovoljno da budemo zdravi i oni Hrišćani koji napreduju), ili dolazimo da se hranimo često ali nikad ne meditiramo dovoljno dugo da dobijemo duhovnu ishranu od toga.

Važno je da, ako nijeste stekli naviku da svakodnevno proučavate i učite napamet Božiju Riječ, počnete to da radite. Nekima je od pomoći da počnu da pišu dnevnik. Stvorite naviku da ne ostavljate Riječ dok ne zapišete nešto što ste izvukli iz nje. Neki ljudi takođe zapisuju molitve Bogu, pitajući ga da im pomogne da promijene one djelove svojih života o kojim im je govorio. Biblija je alatka koju Bog koristi u našim životima (Efescima 6:17), osnovni i veliki dio oružja koji nam Bog daje da vodimo naše duhovne bitke (Efescima 6:12-18).

Treći krucijalan resurs u našoj borbi protiv grijeha je molitva. Ponovo, to je resurs kojem Hrišćani često daju hvalospjeve ali ga slabo koriste. Imamo molitvene sastanke, vrijeme za molitvu, itd., ali ne koristimo molitvu na isti način kao rana crkva (Djela 3:1; 4:31; 6:4; 13:1-3). Pavle stalno ponavlja da se molio za one kojima je služio. Bog nam je dao predivno obećanje za molitvu (Matej 7:7-11; Luka 18:1-8; Jovan 6:23-27; 1. Jovanova 5:14-15), i Pavle uključuje molitvu u svom poglavlju o spremanju za duhovnu bitku (Efescima 6:18).

Koliko je važna vjera u savladavanju grijeha u našim životima? Vidimo Hristove riječi Petru u Getsemanskom vrtu, tačno prije nego što ga se Petar odrekao. Dok se Isus moli, Petar spava. Isus ga probudi i kaže „Bdite i molite se da ne padnete u napast; jer je duh srčan, ali je tijelo slabo.” (Matej 26:41). Mi, kao Petar, želimo da učinimo ono što je ispravno ali ne nalazimo snagu. Treba da slijedimo Božije upozorenje da nastavimo da tražimo, da kucamo, da pitamo – i On će nam dati snagu koja nam je potrebna (Matthew 7:7). Molitva nije magična formula. Molitva je prosto spoznaja naših ograničenja i Božije neiscrpne moći i dolaženje Njemu za tu snagu da bi činili ono što On želi da činimo, a ne šta mi želimo da činimo (1. Jovanova 5:14-15).

Četvrti resurs u našoj borbi da pobijedimo grijeh je crkva, zajedništvo s drugim vjernicima. Kada je Isus poslao svoje apostole, poslao ih je dvoje po dvoje (Matej 10:1). Misionari u Djelima nijesu išli jedan po jedan, već u grupama po dvojica ili više njih. Isus nam zapovijeda da ne zaboravimo okupljanje zajedno već da koristimo to vrijeme da hrabrimo jedno drugo u ljubavi i dobrim djelima (Jevrejima 10:24). On nam govori da ispovijedamo naše prijestupe jedni drugima (Jakov 5:16). U poučnim knjigama Starog Zavjeta, rečeno nam je da se gvožđe gvožđem oštri, tako jedan čovjek čini drugog oštrijim (Priče 27:17). Postoji snaga u brojnosti ljudi (Priče 4:11-12).

Mnogi Hrišćani su uvidjeli da je velika pomoć u savladavanju upornih grijeha imati neku osobu kojoj možeš da se povjeriš i pred kojom odgovaraš za ono što činiš. Od velike je vrijednosti imati osobu koja može da priča s tobom, da se moli s tobom, ohrabri te i čak prekori. Ono što nam je zajedničko je da svi imamo iskušenja (1.Korinćanima 10:13). Imati nekoga, ili grupu ljudi, kojima se povjeravate i odgovorni ste pred njima može da bude posljednja doza ohrabrenja i motivacije koja nam je potrebna da savladamo čak i najtvrdokornije grijehe.

Ponekad pobjeda nad grijehom dolazi brzo. Drugih puta, ta pobjeda dođe sporije. Bog je obećao da će dok se služimo Njegovim resursima, postepeno donositi promjene u naše živote. Možemo da istrajemo u našim naporima da savladamo grijeh jer znamo da je On vjeran svojim obećanjima.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kako mogu da savladam grijeh u svom Hrišćanskom životu?
© Copyright Got Questions Ministries