settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači biti nanovo rođeni Hrišćanin?

Odgovor


Šta znači biti nanovo rođeni Hrišćanin? Klasični pasus iz Biblije koji daje odgovor na ovo pitanje je Jovan 3:1-21. Gospod Isus Hristos razgovara sa Nikodimom, poznatim Farisejem i članom Sanhedrina (vladajuće tijelo Jevrejskog naroda). Nikodim je došao kod Isusa noću jer je imao neka pitanja.

Dok je Isus razgovarao sa Nikodimom, rekao je, „Zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi odozgo, ne može vidjeti Carstva Božijega. Reče mu Nikodim: Kako se može čovjek roditi kad je star? Eda li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se? Odgovori Isus: Zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u Carstvo Božije. Što je rođeno od tijela, tijelo je; a što je rođeno od Duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh: valja vam se roditi odozgo.” (Jovan 3:3-7)

Fraza „nanovo rođen“ doslovno znači „rođen odozgo.“ Nikodim je imao pravu potrebu. Trebala mu je promjena srca – duhovna transformacija. Novo rođenje, biti nanovo rođen je djelo Božije kojim je vječni život dat osobi koja vjeruje (2. Korinćanima 5:17; Tit 3:5; 1. Petrova 1:3; 1. Jovanova 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Jovan 1:12,13 ukazuje da biti „nanovo rođen“ takođe prenosi ideju „postati djeca Božija“ kroz pouzdanje u ime Isusa Hrista.

Logično, slijedi pitanje, „Zašto neko treba da se nanovo rodi?“ Apostol Pavle u Efescima 2:1 kaže, „I vas [oživi sa Hristom]koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijehova svojih” (glagol „oživi sa Hristom“ je kontekst iz Efescima 2:5). Rimljanima je pisao, „Jer svi sagriješiše i lišeni su slave Božije” (Rimljanima 3:23). Grešnici su duhovno „mrtvi“ ; kada prime duhovni život kroz vjeru u Hrista, Biblija to vidi kao ponovno rođenje. Samo onima koji su nanovo rođeni oprošteni su grijesi i imaju odnos sa Bogom.

Kako se to dešava? Efescima 2:8-9 govori, „Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božiji; Ne od djela, da se ne bi ko hvalisao.” Kada je neko spasen, on/ona je nanovo rođen/a, duhovno obnovljen/a i sada je dijete Božije zbog novog rođenja. Pouzdanje u Isusa Hrista, onoga koji je platio kaznu za grijeh kada je umro na krstu, je način da budemo „nanovo rođeni“. „Stoga, ako je ko u Hristu, nova je tvar, staro prođe, gle, sve novo postade” (2. Korinćanima 5:17).

Ako nikad nijeste povjerovali u Gospoda Isusa Hrista kao svog Spasitelja, da li ćete saslušati šaputanje Svetog Duha dok govori vašim srcima? Treba da budete nanovo rođeni. Da li ćete se pomoliti pokajničkom molitvomi postati novo stvorenje u Hristu danas? „A onima koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božija, onima koji vjeruju u ime njegovo; Koji se ne rodiše od krvi, ni od želje tjelesne, ni od želje muževljeve, nego od Boga.” (Jovan 1:12-13).

Ako želite da primite Isusa Hrista kao svog Spasitelja i budete nanovo rođeni, evo jedne proste molitve. Zapamtite, samo izgovaranje ove molitve ili bilo koje druge molitve vas neće spasiti. Samo vjera u Hrista može da vas spasi od grijeha. Ova molitva je prosto način da iskažete Bogu vašu vjeru u Njega i zahvalite mu jer je obezbijedio vaše spasenje. „Bože, znam da sam zgriješio/la protiv tebe i da zaslužujem kaznu. Ali Isus Hristos je uzeo kaznu koju ja zaslužujem da kroz vjeru u Njega mogu da dobijem oproštenje. Pouzdam se u Tebe za spasenje. Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar vječnog života! Amin!“

Da li ste se odlučili da slijedite Hrista zbog onoga što ste pročitali ovdje? Ako je tako, molimo vas da kliknete na „Ja sam prihvatio/la Hrista danas“ ispod.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta znači biti nanovo rođeni Hrišćanin?
© Copyright Got Questions Ministries