Ko je Sveti Duh?


Pitanje: Ko je Sveti Duh?

Odgovor:
Postoji puno miskoncepcija o identitetu Svetog Duha. Neki vide Svetog Duha kao mističnu silu. Drugi ga shvataju kao bezličnu moć koja čini Boga dostupnim sljedbenicima Hrista. Šta Biblija govori o identitetu Svetog Duha? Prosto rečeno, Biblija objavljuje da je Sveti Duh Bog. Biblija nam govori da je Sveti Duh jedna od osoba božanstva, biće sa umom, emocijama i voljom.

Činjenica da je Sveti Duh Bog se jasno vidi u mnogim djelovima Pisma, uključujući Djela 5:3-4. U ovom stihu Petar se suprostavlja Ananiji i pita zašto je lagao Svetog Duha i govori mu „Nisi slagao ljudima nego Bogu.” Ovo je jasna izjava da je laganje Svetog Duha, laganje Boga. Takođe možemo da znamo da je Sveti Duh Bog, zbog toga što ima Božije odlike. Na primjer, Njegova sveprisutnost se vidi u Psalmu 139:7-8, „Kuda bih otišao od duha tvojega, i od lica tvojega kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si ondje. Da siđem u pakao, ondje si.” Zatim u 1. Korinćanima 2:10-11, vidimo odliku sveprisutnosti u Svetom Duhu. “A nama Bog otkri Duhom svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Božije. Jer ko od ljudi zna šta je u čovjeku osim duha čovjekova koji je u njemu? Tako i šta je u Bogu niko ne zna osim Duha Božijega.”

Možemo da znamo da je Sveti Duh zaista osoba božanstva zbog toga što ima um, emocije, i volju. Sveti Duh misli i zna (1. Korinćanima 2:10). Sveti Duh može da se žalosti (Efescima 4:30). Duh posreduje za nas (Rimljanma 8:26-27). On donosi odluke po svojoj volji (1. Korinćanima 12:7-11). Sveti Duh je Bog, treće lice Trojstva. Kao Bog, Sveti Duh može stvarno da djeluje kao Utješitelj i Savjetnik kako je Isus i obećao (Jovan 14:16, 26, 15:26).

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Ko je Sveti Duh?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga