Jednom spašen uvijek spašen?


Pitanje: Jednom spašen uvijek spašen?

Odgovor:
Kada je osoba spašena da li je zauvijek spašena? Da, kada ljudi upoznaju Hrista kao svog Spasitelja oni ulaze u odnos sa Bogom koji garantuje da je njihovo spasenje zauvijek sigurno. Da budemo jasni, spasenje je više od izgovaranja molitve ili „donošenja odluke“ za Hrista; spasenje je suvereno djelo Božije kojim je neobraćeni grešnik opran, obnovljen, i nanovo rođen Svetim Duhom (Jovan 3:3; Tit 3:5). Kada se desi spasenje, Bog daje grešniku kome je oprošteno, novo srce i stavlja novi duh u njega (Jezekilj 36:26). Duh će učiniti da spašena osoba hoda u poslušnosti Božijoj Riječi (Jezekilj 36:26–27; Jakov 2:26). Mnogobrojni pasusi iz Pisma iznose činjenicu da je, kao čin Boga, spasenje je sigurno:

(a) Rimljanima 8:30 kaže, „A koje unaprijed odredi, one i prizva; a koje prizva, one i opravda; a koje opravda, one i proslavi.“ Ovaj stih nam govori da od momenta kada nas Bog izabere, to je kao da smo proslavljeni u Njegovom prisustvu u raju. Ne postoji ništa što može da spriječi vjernika da jednog dana bude proslavljen jer je Bog to već namjerio u raju. Kada je osoba opravdana, njeno spasenje je zagarantovano – ona je isto tako sigurna u spasenje kao da je već proslavljena u raju.

(b) Pavle postavlja dva krucijalna pitanja u Rimljanima 8:33-34 „Ko će optužiti izabrane Božije? Bog je onaj koji opravdava. Ko će osuditi? Hristos je onaj koji umrije, pa još i vaskrse, koji je i s desne strane Bogu, koji i posreduje za nas.” Ko će da optuži one koje je Bog izabrao? Niko, jer Hrist je naš zastupnik. Ko će nas osuditi? Niko, jer Hrist, onaj koji je umro za nas je onaj koji sudi. Mi imamo za našeg Spasitelja i zastupnika i sudiju.

(c) Vjerni su nanovo rođeni (preporođeni) kada povjeruju (Jovan 3:3; Tit 3:5). Da bi Hrišćanin izgubio spasenje on mora da bude „ne-preporođen“. Biblija ne daje nikakve dokaze da novo rođenje može da se izgubi.

(d) Sveti Duh se nastanjuje u svim vjernima (Jovan 14:17; Rimljanima 8:9) i krštava u tijelo Hristovo (1. Korinćanima 12:13). Da bi vjernik postao „nespašen“, on bi morao postati „nenastanjen“ i odvojen od Tijela Hristovog.

(e) Jovan 3:15 kaže da svaki koji vjeruje u Isusa Hrista „ima život vječni“. Ako vjeruješ u Hrista danas i imaš vječni život, ali sjutra ga izgubiš onda nikad nije ni bio „vječni“. Tako ako izgubiš spasenje, obećanja vječnog života u Bibliji su bila greška.

(f) Kao najubjedljiviji argument, samo Pismo to najbolje kaže „Jer sam uvjeren da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnjost, ni budućnost, ni visina, ni dubina, niti ikakva druga tvar neće moći odvojiti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu Gospodu našem.” (Rimljanima 8:38-39). Sjetite se da će vas taj isti Bog koji vas je spasio isto tako sačuvati. Kad smo jednom spašeni, zauvijek smo spašeni. Naše spasenje je definitivno zauvijek sigurno!

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Jednom spašen uvijek spašen?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga