settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu postati dijete Božije?

Odgovor


Postati dijete Božije zahtijeva vjeru u Isusa Hrista. „A onima koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božija, onima koji vjeruju u ime njegovo“ (Jovan 1:12).

„Moraš se ponovo roditi“

Kada ga je posjetio vjerski vođa Nikodim, Isus ga nije odmah uvjeravao povodom odlaska u raj. Umjesto toga, Hrist mu je rekao da mora postati dijete Božije, govoreći: „Zaista zaista ti kažem, ako se ko ne rodi odozgo, ne može vidjeti Carstva Božijega“ (Jovan 3:3).

Kada se osoba prvi put rodi, ona nasljeđuje grešnu prirodu koja proizlazi iz Adamove neposlušnosti u Edenskom vrtu. Niko ne mora da uči dijete kako da griješi. On prirodno slijedi svoje pogrešne želje, što dovodi do takvih grijeha kao što su laž, krađa i mržnja. Umjesto da je dijete Božije, on je dijete neposlušnosti i gnjeva (Efescima 2:1–3).

Kao djeca gnjeva, zaslužujemo da budemo odvojeni od Boga u paklu. Srećom, Efescima 2:4–5 kaže: „A Bog, koji je bogat u milosti, zbog velike ljubavi svoje kojom nas zavolje, i nas, koji bijasmo mrtvi zbog grijehova, oživi sa Hristom – blagodaću ste spaseni.“ Kako da budemo oživljeni sa Hristom / nanovo rođeni / Božija djeca? Moramo primiti Isusa vjerom!

Primi Isusa

„A onim koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božija, onima koji vjeruju u ime njegovo ” (Jovan 1:12). Ovaj stih jasno objašnjava kako postati dijete Božije. Moramo primiti Isusa vjerujući u njega. Šta moramo vjerovati o Isusu?

Prvo, dijete Božije prepoznaje da je Isus vječni Sin Božiji koji je postao čovjek. Pošto ga je rodila djevica snagom Duha Svetoga, Isus nije naslijedio Adamovu grešnu prirodu. Stoga se Isus naziva drugim Adamom (1. Korinćanima 15:22). Dok je Adamova neposlušnost donijela prokletstvo grijeha na svijet, Hristova savršena poslušnost donosi blagoslov. Naš odgovor mora biti da se pokajemo (okrenemo se od grijeha) i tražimo oproštenje u Hristu.

Drugo, Božije dijete ima vjeru u Isusa kao Spasitelja. Božiji plan je bio da žrtvuje svog savršenog sina na krstu da plati kaznu koju zaslužujemo za naš grijeh: smrt. Hristova smrt one koji ga prime oslobađa od kazne i moći grijeha. Njegovo vaskrsenje nas opravdava (Rimljanima 4:25).

Konačno, Božije dijete slijedi Isusa kao Gospoda. Nakon što je podigao Hrista kao pobjednika nad grijehom i smrću, Bog mu je dao svu vlast (Efescima 1:20-23). Isus vodi svih koji ga prime; on će suditi svima koji ga odbace (Djela 10:42). Božijom milošću, ponovo smo rođeni za novi život kao Božije dijete. Samo oni koji primaju Isusa – ne samo znajući za njega već se oslanjajući na njega za spasenje, pokoravajući se njemu kao Gospodaru i koji ga vole kao najveće blago – postaju Božija djeca.

Postanite Božije dijete

Kao što nismo učestvovali u našem prirodnom rođenju, ne možemo učiniti da se rodimo u Božijoj porodici čineći dobra djela ili stvarajući sami svoju vjeru. Bog je taj koji je „dao pravo“ da postanemo dijete Božije prema njegovoj milostivoj volji. „Vidite koliku nam je ljubav dao Otac, da se djeca Božija nazovemo i budemo” (1. Jovanova 3:1). Dakle, Božije dijete nema čime da se ponosi; njegovo jedino hvalisanje je u Gospodu (Efescima 2:8-9).

Dijete odrasta da liči na svoje roditelje. Slično, Bog želi da njegova djeca postaju sve više i više nalik Isusu Hristu. Iako ćemo samo na nebu biti savršeni, Božje dijete neće imati naviku da stalno griješi i da se ne kaje. „Dječice, niko da vas ne vara: koji tvori pravdu pravedan je, kao što je On pravedan; Onaj koji tvori grijeh od đavola je, jer đavo griješi od početka. Radi toga se javi Sin Božiji da razori djela đavolja. Svaki koji je rođen od Boga ne čini grijeh, jer sjeme Njegovo ostaje u njemu, i ne može griješiti, jer je od Boga rođen. Po ovome se poznaju djeca Božija i djeca đavolja: Svaki koji ne tvori pravdu nije od Boga ni onaj koji ne voli brata svojega.“ (1. Jovanova 3:7–10).

Nemojte se varati – Božijeg djeteta se ne mogu „odreći“ zbog grijeha . Ali neko ko se dosledno bavi grijehom i uživa u grijehu ne obazirući se na Hrista i njegovu riječ, otkriva da nikada nije ponovo rođen. Isus je takvim ljudima rekao: „Vama je otac đavo, i želje oca svojega hoćete da činite (Jovan 8:44). S druge strane, Božije dijete više ne žudi za zadovoljenjem grijeha, već želi da upozna, voli i slavi svog Oca.

Ono što dobija Božije dijete je nemjerljivo. Kao Božije dijete, mi smo dio njegove porodice (crkve), obećan nam je dom na nebu i dobili smo pravo da pristupimo Bogu u molitvi (Efescima 2:19; 1. Petrova 1:3–6; Rimljanima 8:15) . Odgovorite na Božiji poziv da se pokajete za grijeh i povjerujte u Hrista. Postanite Božije dijete danas!

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Kako mogu postati dijete Božije?
© Copyright Got Questions Ministries