settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o demonima?

Odgovor


Demoni su pali anđeli, kao što Otkrivenje 12:9 govori: „I zbačena je aždaja velika — stara zmija koja se zove đavo i satana, koja zavodi svu vaseljenu, i zbačena bi na zemlju i s njom zbačeni biše anđeli njezini.” Satanin pad sa neba simbolično je opisan u Isaiji 14:12–15 i Jezekilju 28:12–15. Kada je pao, Satana je poveo sa sobom neke od anđela — jednu trećinu njih, kako se navodi u Otkrivenju 12:4. Juda 6 takođe pominje anđele koji su zgriješili. Dakle, biblijski, demoni su pali anđeli koji su, zajedno sa Satanom, odlučili da se pobune protiv Boga.

Neki od demona su već zaključani „u okovima vječnim pod mrakom“ (Juda 1:6) zbog svog grijeha. Drugi su slobodni da lutaju i nazivaju se „gospodara tame ovoga svijeta i . . . duhova zlobe u podnebesju“ u Efescima 6:12 (uporediti sa Kološanima 2:15). Demoni i dalje prate Satanu kao svog vođu i ratuju sa svetim anđelima u pokušaju da osujete Božji plan i ometaju Božji narod (Danilo 10:13).

Demoni, kao duhovna bića, imaju sposobnost da zaposjednu fizičko tijelo. Demonska opsjednutost se javlja kada tijelo osobe potpuno kontrolišu demoni. Ovo se ne može desiti djetetu Božijem, pošto Sveti Duh prebiva u srcu onih koji vjeruju u Hrista (1. Jovanova 4:4).

Isus je tokom svoje zemaljske službe naišao na mnoge demone. Naravno, nijedan od njih nije bio dorastao Hristovoj sili: „ dovedoše k njemu bjesomučnih mnogo, i izagna duhove riječju“ (Matej 8:16). Isusova vlast nad demonima bila je jedan od dokaza da je On zaista Sin Božiji (Luka 11:20). Demoni koji su naišli na Isusa znali su ko je On, i bojali su se Ga: „Šta hoćeš od nas, Isuse Sine Božiji?“ [demoni su vikali]. „Zar si došao amo prije vremena da nas mučiš?‘“ (Matej 8:29). Demoni znaju da će njihov kraj biti muka.

Satana i njegovi demoni sada traže da unište Božje djelo i prevare svakoga koga mogu (1. Petrova 5:8; 2. Korinćanima 11:14–15). Demoni su opisani kao zli duhovi (Matej 10:1), nečisti duhovi (Marko 1:27), lažljivi duhovi (1. Carevima 22:23) i anđeli Satane (Otkrivenje 12:9). Satana i njegovi demoni obmanjuju svijet (2. Korinćanima 4:4), objavljuju lažnu doktrinu (1. Timoteju 4:1), napadaju hrišćane (2. Korinćanima 12:7; 1. Petrova 5:8) i bore se sa svetim anđelima (Otkrivenje 12 :4–9).

Demoni/pali anđeli su neprijatelji Boga, ali su poraženi neprijatelji. Hrist je „razoružavši načalstva i vlasti“On je „žigosa ih javno, pobijedivši na njemu [krstu]“ (Kološanima 2:15). Dok se pokoravamo Bogu i opiremo se đavolu, nemamo čega da se plašimo. „Jer veći je onaj koji je u vama negoli onaj koji je u svijetu“ (1. Jovanova 4:4).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta Biblija kaže o demonima?
© Copyright Got Questions Ministries