settings icon
share icon
Pitanje

Koja je definicija grijeha?

Odgovor


Grijeh je u Bibliji opisan kao kršenje Božjeg zakona (1. Jovanova 3:4) i pobuna protiv Boga (Peta knjiga Mojsijeva 9:7; Knjiga Isusa Navina 1:18). Grijeh je započeo s Luciferom, vjerovatno najljepšim i najmoćnijim među anđelima. Nezadovoljan svojim položajem, želio je da bude viši od Boga, i to je bio njegov pad, početak grijeha (Isaija 14:12-15). Preimenovan u Satanu, doneo je grijeh ljudskoj rasi u Edenskom vrtu, gdje je iskušavao Adama i Evu mameći ih istom stvari, „bićete kao Bog“. Prva knjiga Mojsijeva 3 opisuje pobunu Adama i Eve protiv Boga i protiv Njegove naredbe. Od tog vremena grijeh se prenosi kroz sve generacije čovječanstva i mi, Adamovi potomci, naslijedili smo grijeh od njega. Rimljanima 5:12 nam govori da je preko Adama grijeh ušao u svijet, i tako je smrt prenijeta na sve ljude jer je “plata za grijeh smrt” (Rimljanima 6:23).

Preko Adama je urođena sklonost ka grijehu je ušla u ljudsku rasu i ljudska bića su po prirodi postala grešnici. Kada je Adam sagriješio, njegova unutrašnja priroda je transformisana njegovim grijehom pobune, donoseći mu duhovnu smrt i izopačenost koja će se prenijeti na sve koji su došli poslije njega. Mi smo grešnici ne zato što griješimo; radije, griješimo zato što smo grešnici. Ova prenesena izopačenost poznata je kao naslijeđeni grijeh. Baš kao što fizičke karakteristike nasljeđujemo od svojih roditelja, tako i svoju grešnu prirodu nasljeđujemo od Adama. Kralj David je oplakivao ovo stanje pale ljudske prirode u Psalmu 51:5: „Gle, u bezakonju rodih se, i u grijehu zatrudnje mati moja mnom.”

Druga vrsta grijeha poznata je kao pripisani grijeh. Koristi se i u finansijskim i pravnim okvirima, grčka riječ u prevodu „pripisana“ znači „uzeti nešto što pripada nekome i pripisati to nekom drugom“. Prije nego što je dat Mojsijev zakon, grijeh nije pripisan čovjeku, iako su ljudi i tada bili grešnici zbog naslijeđenog grijeha. Nakon što je Zakon dat, grijesi počinjeni kršenjem Zakona su im pripisani (uračunati) (Rimljanima 5:13). Čak i prije nego što su kršenja zakona pripisana ljudima, konačna kazna za grijeh (smrt) je i dalje vladala (Rimljanima 5:14). Svi ljudi, od Adama do Mojsija, bili su podložni smrti, ne zbog svojih grešnih djela protiv Mojsijevog zakona (koja nisu imali), već zbog vlastite naslijeđene grešne prirode. Nakon Mojsija, ljudi su bili podložni smrti i zbog grijeha naslijeđenog od Adama i zbog pripisanog grijeha zbog kršenja Božjih zakona.

Bog je koristio princip pripisivanja u korist čovječanstva kada je pripisao grijeh vjernika na račun Isusa Hrista, koji je platio kaznu za taj grijeh – smrt – na krstu. Pripisujući Isusu naš grijeh, Bog se prema Njemu ponašao kao da je grešnik, iako on to nije bio, i dao je da umre za grijehe cijelog svijeta (1. Jovanova 2:2). Važno je razumjeti da mu je grijeh pripisan, ali ga nije naslijedio od Adama. On je snosio kaznu za grijeh, ali nikada nije postao grešnik. Njegova čista i savršena priroda bila je netaknuta grijehom. Tretirali su ga kao da je kriv za sve grijehe koje je ljudska rasa ikada počinila, iako nije počinio nijedan. U toj razmjeni, Bog je pripisao Hristovu pravednost vjernicima i na nama(na naš račun) pripisao njegovu pravednost, baš kao što je pripisao naše grijehe na Hrista (na njegov račun) (2. Korinćanima 5:21).

Treća vrsta grijeha je lični grijeh, onaj koji svakodnevno čini svako ljudsko biće. Budući da smo od Adama naslijedili grešnu prirodu, činimo individualne, lične grijehe, sve od naizgled nevinih neistina do ubistva. Oni koji nisu položili svoju vjeru u Isusa Hrista moraju platiti kaznu za ove lične grijehe, kao i za naslijeđene i pripisane grijehe. Međutim, vjernici su oslobođeni vječne kazne grijeha – pakla i duhovne smrti – ali sada takođe imamo moć da se odupremo grijehu. Sada možemo birati hoćemo li ili ne činiti lične grijehe jer imamo moć da se odupremo grijehu kroz Svetog Duha koji prebiva u nama, posvećujući nas i osuđujući nas za naše grijehe kada ih počinimo (Rimljanima 8:9-11). Onda kada priznamo svoje lične grijehe Bogu i zatražimo oproštenje za njih, vraćamo se u savršeno zajedništvo i zajedništvo s Njim. “Ako ispovijedamo svoje grijehe, vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe, i očisti nas od svake nepravde” (1. Jovanova 1:9).

Svi smo tri puta osuđeni zbog naslijeđenog grijeha, pripisanog grijeha i ličnog grijeha. Jedina pravedna kazna za ovaj grijeh je smrt (Rimljanima 6:23), ne samo fizička smrt već vječna smrt (Otkrivenje 20:11-15). Srećom, naslijeđeni grijeh, pripisani grijeh i lični grijeh su svi razapeti na Isusovom krstu, a sada vjerom u Isusa Hrista kao Spasitelja „imamo izbavljenje krvlju Njegovom, oproštenje grijehova, po bogatstvu blagodati njegove” (Efescima 1:7).

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Koja je definicija grijeha?
© Copyright Got Questions Ministries