settings icon
share icon
Pitanje

Da li je Isus jedini put do raja?

Odgovor


Da, Isus je jedini put do raja. Takva isključiva izjava će možda parati uši postmodernista, ali je jednako istinita. Biblija naučava da ne postoji drugi put do spasenja osim Isusa Hrista. Sami Isus govori u Jovanu 14:6, „Ja sam Put i Istina i Život; niko ne dolazi Ocu osim kroz mene.” On nije jedan put, u smislu jedan od mnogih; On je jedan put u značenju jedan jedini. Niko, bez obzira na njihovu reputaciju, dostignuća, posebno znanje ili ličnu duhovnost ne može da dođe Bogu Ocu osim kroz Isusa.

Isus je jedini put ka raju iz više razloga. Isusa je „izabrao Bog“ da bude Spasitelj (1. Petrova 2:4). Isus je jedini koji je sišao sa neba i vratio se tamo (Jovan 3:13). On je jedina osoba koja je živjela savršenim ljudskim životom (Jevrejima 4:15). On je jedina žrtva za grijeh (1. Jovanova 2:2; Jevrejima 10:26). Samo On je ispunio Zakon i Proroke (Matej 5:17). On je jedini čovjek koji je pobijedio smrt zauvijek (Jevrejima 2:14–15). On je jedini posrednik između Boga i čovjeka (1. Timotiju 2:5). On je jedini čovjek koga Bog „visoko uzdiže” (Filipljanima 2:9).

Isus je govorio o sebi kao o jedinom putu do raja na nekoliko mjesta osim Jovana 14:6. Predstavio je sebe kao predmet vjere u Mateju 7:21-27. Rekao je da su Njegove riječi život (Jovan 6:63). Obećao je da će oni koji vjeruju u Njega imati vječni život (Jovan 3:14–15). On je vrata ovcama (Jovan 10:7); hljeb života (Jovan 6:35); i vaskrsenje (Jovan 11:25). Niko drugi ne može sa pravom da tvrdi ove stvari.

Propovijedanje apostola je bilo usmjereno na smrt i vaskrsenje Gospoda Isusa. Petar, govoreći pred Sinedrionom, jasno je objavio da je Isus jedini put do raja: „...i nema ni u jednome drugome spasenja. Jer nema drugoga Imena pod nebom danoga ljudima kojim bismo se mogli spasti” (Djela 11b,12). Pavle, govoreći sinagogi u Antiohu, samo je o Isusu govorio kao o Spasitelju: „Neka vam je, dakle, na znanje, ljudi braćo, da se kroz Njega vama objavljuje oproštenje grijehova. I od svega, od čega se ne mogoste opravdati u Zakonu Mojsejevu, u Njemu se opravdava svaki koji vjeruje.“( Djela 13:38–39). Jovan, pišući crkvi uopšteno, ukazuje na ime Hrista kao osnov za naše oproštenje: „Pišem vam, dječice, da su vam oprošteni grijesi radi Imena njegova” (1. Jovanova 2:12). Niko osim Isusa ne može da oprašta grijehe.

Vječni život na nebu je omogućen samo kroz Hrista. Isus se molio, „A ovo je vječni život da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista” (Jovan 17:3). Kako bi primili Božiji besplatni dar spasenja, moramo gledati u Isusa i samo u Isusa. Moramo vjerovati u Isusovu smrt na krstu kao platu za naš grijeh i vjerovati u Njegovo vaskrsenje. “I to [se javila] pravda Božija kroz vjeru u Isusa Hrista za sve i na sve koji vjeruju, jer nema razlike” (Rimljanima 3:22).

U jednom momentu tokom Isusove službe, veliki broj okupljenih mu je okrenuo leđa i otišao u nadi da će naći drugog spasitelja. Isus je pitao Dvanestoricu, „Da nećete i vi da odete?” (Jovan 6:67b). Petrov odgovor je baš kakav treba da bude: “Gospode, kome ćemo otići? Ti imaš riječi života vječnoga. I mi smo povjerovali i poznali da si ti Hristos Sin Boga živoga” (Jovan 6:68–69). Hajde da svi imamo vjeru poput Petra da vječni život počiva jedino u Isusu Hristu.

Da li ste se odlučili da slijedite Hrista zbog onoga što ste pročitali ovdje? Ako je tako, molimo vas da kliknete na „Ja sam prihvatio/la Hrista danas“ ispod.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Da li je Isus jedini put do raja?
© Copyright Got Questions Ministries