Kako da ispravim odnos sa Bogom?


Pitanje: Kako da ispravim odnos sa Bogom?

Odgovor:
Kako bi “ispravili” stvari sa Bogom, moramo prvo da razumijemo šta je “pogrešno.” Odgovor je: grijeh. “…Nema nikoga dobro da tvori, nema nijednoga” (Psalam 14:3). Pobunili smo se protiv Božijih naredbi; mi “kao ovce zađosmo.” (Isaija 53:6).

Loša vijest je da je kazna za grijeh smrt. “…Koja duša zgriješi ona će poginuti.” (Knjiga proroka Jezekilja 18:4). Dobra vijest je da nas je Bog, koji nas voli, tražio da nam da spasenje. Isus je izjavio da je Njegova svrha bila „da potraži i spase izgubljeno“ (Luka 19:10), i On je objavio da je Njegova svrha ispunjena kada je umro na krstu sa riječima, „Svrši se!” (Jovan 19:30).

Pravi odnos sa Bogom počinje sa spoznajom svoga grijeha. Sljedeće je ponizno ispovijedanje grijeha Bogu (Isaija 57:15). „Jer se srcem vjeruje za pravednost, a ustima se ispovijeda za spasenje“ (Rimljanima 10:10).

Ovo pokajanje mora da prati vjera – posebno, vjera da Isusova žrtva smrti i čudotvorno vaskrsenje Njega osposobljavaju da bude tvoj Spasitelj. „Jer ako ispovijedaš ustima svojim da je Isus Gospod, i vjeruješ u srcu svojemu da ga Bog podiže iz mrtvih, bićeš spasen“ (Rimljanima 10:9). Mnogi drugi pasusi govore o nužnosti vjere, poput Jovana 20:27; Djela 16:31; Galatima 2:16; 3:11, 26; i Efescima 2:8.

Biti u ispravnom odnosu sa Bogom je stvar tvoga odgovora na ono što je Bog učinio za tebe. On je poslao Spasitelja, On je obezbijedio žrtvu da preuzme tvoj grijeh (Jovan 1:29), i On ti nudi obećanje: „I biće da će se spasti svaki koji prizove ime Gospodnje” (Djela 2:21).

Prelijepa slika pokajanja i oproštenja je priča o bludnom sinu (Luka 15:11-32). Mlađi sin je protraćio poklon svog oca u sramnom grijehu (stih 13). Kada je spoznao svoj prijestup, odlučio je da se vrati kući (stih 18). Pretpostavio je da ga više neće smatrati sinom (stih 19), ali nije bio u pravu. Otac je jednako kao i uvijek volio buntovnika koji se vratio (stih 24). Bog je dobar i ispunjava svoja obećanja, uključujući obećanje da oprašta. „Gospod je blizu onijeh koji su skrušena srca, i pomaže onima koji su smjerna duha“ (Psalam 34:18).

Ako želiš da povjeruješ u Isusa Hrista kao svoga Spasitelja, reci sljedeće riječi Bogu. Izgovaranje ovih riječi te neće spasiti, ali vjera u Hrista hoće! Ova molitva je prosto način da izraziš Bogu svoju vjeru u Njega i da mu zahvališ jer je obezbijedio tvoje spasenje. „Bože, znam da sam zgriješio protiv tebe i zaslužujem kaznu. Ali Isus Hrist je uzeo kaznu koju ja zaslužujem kako bih kroz vjeru u Njega imao oproštenje. Svoju vjeru polažem u Tebe za spasenje. Hvala Ti na Tvojoj predivnoj blagodati i oproštenju – daru vječnoga života! Amin!“

Da li ste se odlučili da slijedite Hrista zbog onoga što ste pročitali ovdje? Ako je tako, molimo vas da kliknete na „Ja sam prihvatio/la Hrista danas“ ispod.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Kako da ispravim odnos sa Bogom?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga