Šta je Hrišćanstvo i šta Hrišćani vjeruju?


Pitanje: Šta je Hrišćanstvo i šta Hrišćani vjeruju?

Odgovor:
Glavna načela Hrišćanstva su sažeta u 1.Korinćanima 15:1-4. Isus je umro za naše grijehe, sahranjen je, vaskrsao je i tako nudi spasenje svima koji će ga primiti u vjeri. Ono što je jedinstveno u Hrišćanstvu među svim ostalim vjerama, je da se više radi o odnosu nego o religioznim obredima. Umjesto da se drži spiska šta „raditi i ne raditi“, cilj Hrišćanina je da kultiviše blizak hod sa Bogom. Taj odnos je omogućen zbog djela Isusa Hrista i službe Svetog Duha.

Izuzev ovih glavnih načela, postoje mnoge stvari koje su, ili bi barem trebale da budu, pokazatelj onoga šta je Hrišćanstvo i šta Hrišćanstvo vjeruje. Hrišćani vjeruju da je Biblija inspirisana, „Bogom nadahnuta“ Riječ Božija i da njeno učenje krajnji autoritet u svim stvarima vjere i prakse (2. Timotijeva 3:16, 2. Petrova 1:20-21). Hrišćani vjeruju u jednog Boga koji postoji kao tri osobe – Otac, Sin (Isus Hrist) i Sveti Duh.

Hrišćani vjeruju da je čovječanstvo stvoreno upravo da bi imali odnos sa Bogom, ali grijeh odvaja sve ljude od Boga (Rimljanima 3:23; 5:12). Hrišćanstvo naučava da je Isus Hrist hodao ovom zemljom, u potpunosti Bog a ipak u potpunosti čovjek (Filipljanima 2:6-11) i umro na krstu. Hrišćani vjeruju da poslije Njegove smrti, Hrist je sahranjen, vaskrsao je i sada živi s desne strane Oca, posredujući za vjerne zauvijek (Jevrejima 7:25). Hrišćanstvo govori da je Isusova smrt na krstu bila dovoljna da u potpunosti plati dug koji duguju svi ljudi i ovo obnavlja narušeni odnos između Boga i čovjeka (Jevrejima 9:11-14; 10:10; Rimljanima 5:8; 6:23).

Hrišćanstvo uči da se pojedinac mora u potpunosti uzdati vjerom u završeno djelo Hristovo na krstu kako bi bio spašen i mogao da uđe u raj poslije smrti. Ako vjerujemo da je Hrist umro umjesto nas i platio cijenu naših grijeha, i vaskrsnuo onda smo spašeni. Ne postoji ništa što iko može da uradi da zasluži spasenje. Ne možemo biti „dovoljno dobri“ da sami ugodimo Bogu, jer smo svi grešnici (Isaija 53:6; 64:6-7). Nema ništa više što se može učiniti, jer je Hristos sve odradio! Kada je bio na krstu, Isus je rekao „Svrši se“ (Jovan 19:30), što je značilo da je djelo otkupljenja završeno.

Prema Hrišćanstvu, spasenje je sloboda od stare grešne prirode i sloboda da imamo pravi odnos sa Bogom. Dok smo nekada bili robovi grijeha, sada smo robovi Hrista (Rimljanima 6:15-22). Sve dok vjerni žive na ovom svijetu u svojim grešnim tijelima, biće u stalnoj borbi sa grijehom. Međutim, Hrišćani mogu da imaju pobjedu boreći se sa grijehom tako što uče i primjenjuju Božiju Riječ u svojim životima i kontroliše ih Sveti Duh – to jest, pokoravaju se vođstvu Svetog Duha u svakodnevnim okolnostima.

Tako, iako mnogi religijski sistemi zahtijevaju da osoba radi ili ne radi određene stvari, Hrišćanstvo je o vjeri da je Hristos umro na krstu da bi platio naše grijehe i vaskrsnuo. Naš dug zbog grijeha je plaćen i možemo da imamo zajedništvo sa Bogom. Možemo da imamo pobjedu nad našom grešnom prirodom i hodamo u zajedništvu i poslušnosti sa Bogom. To je pravo biblijsko Hrišćanstvo.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Šta je Hrišćanstvo i šta Hrišćani vjeruju?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga