Da li je Bog stvaran? Kako da za sigurno znam da je Bog stvaran?


Pitanje: Da li je Bog stvaran? Kako da za sigurno znam da je Bog stvaran?

Odgovor:
Znamo da je Bog stvaran jer se On otkrio nama na tri načina: u stvorenju, u svojoj Riječi, i u svom Sinu, Isusu Hristu.

Najosnovniji dokaz za Božije postojanje je prosto ono što je stvorio. „Jer što je na Njemu nevidljivo, od postanja svijeta umom se na stvorenjima jasno vidi, njegova vječna sila i božanstvo, da nemaju izgovora“ (Rimljanima 1:20). „Nebesa kazuju slavu Božiju, i djela ruku njegovijeh glasi svod nebeski“ (Psalm 19:1).

Da nađete sat na sred polja, ne bi pretpostavili da se samo tu „pojavio“ niotkuda ili da je oduvijek postojao. Sudeći po dizajnu sata, pretpostavili bi da ga je neko dizajnirao. A postoji još uzvišeniji dizajn i uređenost u svijetu oko nas. Naše mjerenje vremena nije zasnovano na ručnim satovima, već na Božijim rukotvorinama – redovnog okretanja zemlje (i radioaktivne osobine atoma cezijuma 133). Univerzum pokazuje uzvišeni dizajn i to je dokaz za Uzvišenog Dizajnera.

Kada bi našli šifrovanu poruku, vi bi pokušali da je dešifrujete. Pretpostavili bi da postoji inteligentni pošiljalac poruke, neko ko je napravio šifru. Koliko je komplikovana DNK „šifra“ koju svi nosimo u svakoj ćeliji naših tijela? Zar kompleksnost i svrha DNK ne dokazuje da postoji Inteligentni Pisac šifre?

Ne samo da je Bog napravio složen i precizno uređen fizički svijet; takođe je usadio osjećaj vječnosti u srce svake osobe (Knjiga propovjednikova 3:11). Čovječanstvo ima urođenu percepciju da je život više nego što se vidi golim okom, da je tu postojanje koje je veće od ove zemaljske rutine. Naš osjećaj vječnosti se pokazuje na barem dva načina: pravljenje zakona i obožavanje.

Svaka civilizacija tokom cijele istorije je vrednovala određene moralne zakone, koji su začuđujuće slični od kulture do kulture. Na primjer, ideal ljubavi je univerzalno cijenjen, dok se laganje univerzalno osuđuje. Ova zajednička moralnost – ovo globalno razumijevanje dobrog i lošeg – ukazuje na Uzvišeno Moralno Biće koje nam je dalo takvu pronicljivost.

Na isti način, ljudi širom svijeta, bez obzira na kulturu, uvijek su kultivisali sistem obožavanja. Predmet obožavanja je možda varirao, ali osjećaj „više sile“ je neosporiv dio onoga što znači biti čovjek. Naša sklonost da obožavamo je u skladu sa činjenicom da nas je Bog stvorio „ po svom liku“ (Postanje 1:27).

Bog nam se takođe objavio kroz Njegovu Riječ, Bibliju. Kroz Pismo, postojanje Boga se smatra samo po sebi očiglednom činjencom (1.Knjiga Mojsijeva 1:1; 2.Knjiga Mojsijeva 3:14). Kada čovjek napiše autobiografiju, ne gubi vrijeme pokušavajući da dokaže sopstveno postojanje. Isto tako, Bog ne provodi puno vremena dokazujući svoje postojanje u svojoj knjizi. Sama priroda Biblije koja mijenja živote, njen integritet i čuda koja su propratila njeno pisanje bi trebalo da su dovoljni da osiguraju da je bolje razmotrimo.

Treći način na koji se Bog objavio je kroz svog Sina, Isusa Hrista (Jovan 14:6-11). “U početku bješe Logos (Riječ), i Logos bješe u Boga, i Logos bješe Bog. I Logos postade tijelo i nastani se među nama, i vidjesmo slavu njegovu, slavu kao Jedinorodnoga od Oca, pun blagodati i istine” (Jovan 1:1,14; vidi takođe Kološanima 2: 9).

U Isusovom čudesnom životu, On je savršeno ispunio zakone Starog Zavjeta i proročanstva u vezi sa Mesijom (Matej 5:17). On je učinio bezbroj djela samilosti i javno činio čuda kako bi Njegova poruka bila autentična i svjedočila o Njegovom božanstvu (Jovan 21:24-25). Onda, tri dana nakon Njegovog raspeća, ustao se iz mrtvih - činjenica koju potvrđuju stotine očevidaca (1. Korinćanima 15:6). Istorijski spisi obiluju „dokazima“ o tome ko je Isus. Kao što je apostol Pavle rekao ovo nije „jer se ovo nije dogodilo u nekom uglu” (Djela 26:26)

Shvatamo da će uvijek biti skeptika koji imaju sopstvene ideje o Bogu i tako će i tumačiti dokaze. A biće i nekih koje nijedan broj dokaza ne može ubijediti (Psalam 14:1). Sve se svodi na vjeru (Jevrejima 11:6).

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Da li je Bog stvaran? Kako da za sigurno znam da je Bog stvaran?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga